PED4510 – Læring, kreativitet og innovasjon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hva kjennetegner kreative prosesser, handlinger og produkter? Hvordan lærer man å bli kreativ, eller er det i det hele tatt mulig å lære kreativitet? Er det ikke snarere slik at kreativitet er spontane uttrykk for individets genialitet enn et resultat av planmessige og strukturerte prosesser?

Dette emnet tar utgangspunkt i at kreativitet er noe som utvikles i konkrete praksiser og virksomheter og at det er noe som baserer seg på tidligere erfaringer og som er i dialog med historisk utviklede redskaper, sjangre og konvensjoner for samhandling og produksjon av nye uttrykk. Kreativitet er derfor noe som kan læres og utvikles, selv om det ikke kan spesifiseres i form av klart definerte prosedyrer eller regler for utførelse.

I emnet diskuteres og presenteres kunnskap om hva som kjennetegner kreative prosesser i ulike praksiser som for eksempel:

 • Hvordan lærer jazzmusikere improvisasjon?
 • Hvordan utvikles og brukes ny kunnskap i kreative prosesser innen design og produktutvikling?
 • Hva er betingelsene for utvikling av kreativitet i både uformelle og institusjonelle kontekster?

Disse og lignende spørsmål vil bli utforsket med utgangspunkt i detaljerte kasusstudier av kreative prosesser i ulike virksomheter. Studiene er forankret i en praksisteoretisk forståelse av menneskelig handling og utvikling, hvor det gjensidige forhold mellom mennesker, kulturelle og materielle redskaper og sosiale normer og regler understrekes.

Emnet retter seg mot deg som er interessert i å forstå hvordan kreativitet utvikles i ulike virksomheter og som vil utvikle din kompetanse med hensyn til hvordan du kan tilrettelegge for læring av kreativitet hos andre.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper om

 • kreative og innovative prosesser, deres karakteristika og de psykologiske og samfunnsmessige betingelsene for utvikling av kreativitet
 • karakteristika ved kreative og innovative praksiser
 • teoretiske perspektiver på og modeller av kreativitet og innovasjon

ferdigheter i

 • metoder og teknikker for utvikling av kreativitet i lys av empirisk kunnskap om hvordan kreativitet og innovasjon defineres, gjenkjennes og læres av deltakere i ulike praksiser
 • tilrettelegging for utvikling av kreativitet og innovasjon gjennom pedagogisk design av aktiviteter og omgivelser

kompetanse i

 • å vurdere og forstå betingelsene for utvikling av kreativitet og innovasjon i ulike virksomheter
 • å redegjøre for ulike perspektiver på kreativitet og innovasjon og drøfte analytiske implikasjoner
 • å analysere aktiviteter og prosesser som fører til utvikling av kreativitet hos andre

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Utvekslingsstudenter

Emnet er åpent for alle søkere på masternivå.

Erasmus søkere, se her for informasjon om opptak.

Adgang til undervisning og eksamen

Alle studenter som er tatt opp på masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring, får plass på emnet.

Utover dette kan andre kvalifiserte søkere tas opp ved kapasitet. Studenter må hvert semester søke plass på undervisning og melde seg til eksamen i Studentweb. Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Søkere må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Rangering av søkere til emnet

Kvalifiserte søkere ut over programstudenter rangeres etter søkertidspunkt.

Kapasitet på emnet

Minimum 5 og maksimum 30.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at 1. semester på masterprogrammet er gjennomført og godkjent før man tar dette emnet.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen vil bestå av ukentlige seminarer og praktiske gruppeoppgaver.

Tre typer aktiviteter vil stå sentralt

 • forelesninger
 • studentpresentasjoner og diskusjon av tekster
 • praktiske øvelser

Pensum utgjør ca. 1000 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Emnet har to obligatoriske aktiviteter som må godkjennes av emneansvarlig før du kan ta eksamen. Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter forutsetter at du deltar i undervisningen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

Emnet har to obligatoriske aktiviteter som må godkjennes av emneansvarlig før du kan ta eksamen. Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter forutsetter at du deltar i undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

 1. Gruppeoppgave: Planlegge, lede og gjennomføre en kreativ prosess.
 2. Gruppeoppgave: Artikkelpresentasjoner

Eksamen

Eksamen består av to deler:

 • Individuell oppgave: Fagtekst, 12-15 sider - 50 prosent av samlet karakter
 • Muntlig eksamen: 50 prosent av samlet karakter

For å gå opp til muntlig eksamen, må du ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter og bestått den individuelle oppgaven.

Retningslinjer og frister for obligatoriske aktiviteter og eksamensoppgaver kunngjøres ved semesterstart.

Sensurordning

Individuell oppgave: to sensorer

Muntlig eksamen: to sensorer

Sensurering

 • Stryk på muntlig eksamen fører til stryk for hele emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Du kan snakke norsk, dansk, svensk eller engelsk under muntlig eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Både obligatoriske aktiviteter og eksamensoppgaver inklusiv muntlig eksamen gjennomføres i samme semester. Hvis du stryker på muntlig eksamen, kan den gjennomføres på nytt uten at godkjente obligatoriske aktiviteter og individuell eksamensoppgave må tas på nytt. Obligatoriske aktiviteter er gyldige så lenge samme ordning gjelder for emnet.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

 

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Undervisningsspråk vil være både norsk og engelsk. Informasjon om undervisningsspråk gis sammen med plan for undervisningen før semesterstart.