PED4520 – Sosiale medier og nettverksanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi deg

 • oversikt over ulike typer av sosiale medier og virtuelle verdener
 • innføring og sammenligning av fremgangsmåter for å analysere deltagelse på ulike nivåer (individ, små grupper og storskala interaksjon)
 • bruksmuligheter og praktiske øvelser i innholdsproduksjon
 • utprøving av verktøy og teknikker for innholdsproduksjon og analyse av storskala interaksjon
 • innføring i sosial nettverksanalyse og bruk av analyseverktøy
 • pedagogiske anvendelser og prinsipper for evaluering av sosiale medier

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg

kunnskaper

 • Du skal kjenne til historisk utvikling av medie- og spillteknologi til dagens sosiale medier.

ferdigheter

 • Du kan bruke prinsipper, metoder og teknikker for design av brukergenerert innhold og analyse av mønstre og interaksjon i sosiale medier.

generell kompetanse

 • Du skal forstå
  • premisser for, og konsekvenser av, pedagogiske anvendelser av sosiale medier i skole, arbeidsliv og samfunn
  • sosiale implikasjoner av pedagogiske anvendelser av sosiale medier i skole, arbeidsliv og samfunn.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Adgang til undervisning og eksamen

Emnet er obligatorisk i masterprogrammet i pedagogikk, studieretning Kommunikasjon, design og læring, og alle studenter som er tatt opp til studieretningen får plass på emnet.

Utover dette kan andre kvalifiserte søkere tas opp ved kapasitet. Studenter må hvert semester søke plass på undervisning og melde seg til eksamen i Studentweb. Søkere må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Rangering av søkere til emnet

Kvalifiserte søkere som ikke har plass på programmet, rangeres etter søkertidspunkt.

Kapasitet på emnet

Minimum 5, maksimum 30.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at 1. semester av studiet på studieretningen er gjennomført og godkjent før man tar dette emnet.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen består av ukentlige seminarer og praktiske gruppeoppgaver (presentasjoner og PC-labarbeid).

Tre typer av aktiviteter vil stå sentralt

 • forelesninger
 • gruppeoppgaver, diskusjoner og studentpresentasjoner
 • praktiske øvelser (PC-lab benyttes i praktiske øvelser)

Pensum utgjør ca. 625 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Deltakelse i undervisningen er obligatorisk. Det kreves 80 prosent fremmøte.

Gjennomføring av obligatoriske aktiviteter og eksamen forutsetter at du deltar i undervisningen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter (fremmøte og arbeidskrav) er gyldige i 2 år.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak til emnet.

Eksamen

Emnet har tre obligatoriske aktiviteter som skal godkjennes av emneansvarlig før du kan ta eksamen. Retningslinjer og frister for obligatoriske aktiviteter og eksamensoppgaver kunngjøres ved semesterstart.

Obligatoriske aktiviteter

Studentpresentasjoner knyttet til oppgavene under eksamen, og to praktiske øvingsoppgaver i videoproduksjon (rollespill i Second Life og instruksjonsvideo i workshop).

Eksamen

Eksamen består av to oppgaver og muntlig eksamen

Oppgaver

 • gruppeoppgave
  • fagtekst på 8-10 sider om tilrettelegging av sosialt medium for en gitt kontekst (skole, arbeidsliv eller kultursektor) - 30% av samlet karakter
 • individuell oppgave
  • praktisk øvingsoppgave i sosial nettverksanalyse. Produktet av øvingsoppgaven er grunnlag for sensur - 20% av samlet karakter

Muntlig eksamen

 • 50% av samlet karakter

For å gå opp til muntlig eksamen, må du ha fått godkjent alle obligatoriske aktiviteter og oppgaver (gruppeoppgave og individuell oppgave). Krav til obligatoriske aktiviteter og oppgaver under eksamen, samt frister for disse, vil bli kunngjort ved semesterstart.

Sensurordning

 • Eksamensoppgaver: to sensorer
 • Muntlig eksamen: to sensorer

Sensurering

De ulike eksamensdelene inngår som grunnlag på følgende måte:

 • gruppeoppgave/fagtekst: 30 prosent av samlet karakter
 • individuell praktisk øvelse i sosial nettverksanalyse: 20 prosent av samlet karakter
 • muntlig eksamen: 50 prosent av samlet karakter

Under muntlig eksamen kan du bli spurt om arbeidet med eksamensoppgavene, pensumlitteratur og tema fra undervisningen. Stryk på muntlig eksamen fører til stryk for hele emnet.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Du kan vanligvis ta eksamen på nytt, men tidspunktet er avhengig av om du hadde gyldig forfall til ordinær eksamen.

Både obligatoriske aktiviteter og eksamensoppgaver inklusiv muntlig eksamen gjennomføres i samme semester. Hvis du har godkjente obligatoriske aktiviteter og eksamensoppgaver, men stryker på muntlig eksamen, kan muntlig eksamen gjennomføres på nytt uten at de obligatoriske aktivitetene og eksamensoppgavene må tas på nytt. Ny eksamen må tas neste gang emnet tilbys ordinært.Godkjente obligatoriske aktiviteter og eksamensoppgaver er gyldig i 2 år.

Ved oppmelding til ny eksamen må du selv levere inn produktene fra eksamensoppgavene til studieadministrasjonen.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer.

Rapport fra periodisk sluttevaluering av emne PED4520 vår 2016.

Fakta om emnet

Studiepoeng

15

Nivå

Master

Undervisning

Undervisning i emnet tilbys siste gang vår 2019.

Eksamen

Eksamen i emnet tilbys siste gang vår 2020.

Undervisningsspråk

Norsk