Geofag i skolen - Georessurser og miljø

Georessurser og miljø dekker et vidt spekter av geofag. Foto: NRS/GKT

Georessurser og miljø dekker et vidt spekter av geofag. Foto: NRS/GKT

Videreutdanningsemne i geofag med vekt på å drive undervisning om georessurser, jf læreplanen for programfag GEOFAG i videregående skole. Emnet kombinerer innføring i geofaglige forhold som er relatert til et vidt spekter av georessurser og fagdidaktikk med hovedvekt på bruk av underveis- og sluttvurdering.

Emnet gir en uttelling på 15 studiepoeng for studenter på videreutdanning. Dersom emnet tas som etterutdanningskurs, får deltagerne et kursbevis i stedet for studiepoeng og avsluttende vurdering i emnet.

Kunnskapsmål

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Gjøre rede for hovedtrekkene i petroleumsgeologi
 • Gjøre rede for utnyttelse av andre energikilder
 • Gjøre rede for utnyttelse av mineraler, bergarter og løsmasser i fastlands-Norge
 • Gjøre rede for ferskvann som ressurs
 • Drøfte miljøproblemer med utnyttelse av georessurser

Ferdighetsmål

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene kunne:

 • Ta i bruk ulike type underveisvurderinger som redskap i elevenes læreprosess, og se underveis- og sluttvurderinger i en sammenheng
 • Utarbeide egne undervisningsopplegg som gir elevene større innsikt i georessurser og miljøutfordringer knyttet til utnyttelse av dem

Holdninger

Etter å ha tatt dette emnet vil studentene:

 • Være bevisst når det gjelder etiske og miljømessige utfordringer knyttet til bruk av georessurser

Hvordan søke dette emnet?

Du søker om opptak på etter- og videreutdanningsemnet GEO2930V Geofag i skolen - Georessurser og miljø ved å benytte et elektronisk søknadskjema. Søknadsfristen til emnet var 1. august 2015.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse,
og realfag fordypning som inneholder:

en av disse:

 • Matematikk R1

 • Matematikk (S1+S2)

og en av disse:

 • Matematikk (R1+R2)

 • Fysikk (1+2)

 • Kjemi (1+2)

 • Biologi (1+2)

 • Informasjonsteknologi (1+2)

 • Geofag (1+2)

 • Teknologi og forskningslære (1+2)

De spesielle opptakskravene kan også dekkes med fag fra videregående opplæring før Kunnskapsløftet, og med fag fra høyere utdanning.

Undervisning

Emnet har fjernundervisning ved bruk av læringsplattformen Fronter og fire samlinger, to på to dager og to på tre dager (totalt ca 75 timer). I løpet av samlingene blir det forelesninger, presentasjoner og øvinger Det vil være et stort innslag av egenarbeid mellom samlingene. Undervisningen er obligatorisk:

 • Frammøte: Det kreves frammøte på minst 80 % av det som skjer på samlingene. Dersom kravet om obligatorisk tilstedeværelse ikke er oppfylt, mister studenten retten til å gå opp til eksamen. Det kreves i tillegg tilstedeværelse ved avslutningen av alle samlinger. Dette for å sikre at studenten får grunnlag for solide refleksjoner med omsyn til presentasjon av geofaglig stoff.
 • Veiledning: Det er krav til å møte på minst to veiledninger i løpet av prosessen der studentene utvikler egne undervisningsopplegg.Presentasjon: På to av samlingene må man presentere eget arbeid med utvikling av undervisningsopplegg. På siste samling er det eksamenspresentasjon for både etter- og videreutdanningsstudenter..
 • Skriftlig oppgave: For de som tar emnet som videreutdanning er det innlevering av en skriftlig oppgave med innleveringsfrist 1. august 2016.

Vurdering og eksamen

Skriftlig besvarelse og muntlig presentasjon på siste samling teller til sammen 100 %. Karakter A-F for studenter på videreutdanning.

All obligatorisk undervisning slik det er beskrevet under punktet Undervisning må være godkjent for å få gå opp til eksamen, evt motta kursbevis dersom emnet tas som etterutdanning. Studentene er selv ansvarlige for å holde seg informert om de gjeldende frister.

Mer informasjon om eksamen kan du lese på eksamenssidene.

Anbefalte forkunnskap

Overlapping

Rangeringsregler

Målgruppen for emnet er lærere som underviser i geofag i videregående skole. Ved plassmangel prioriteres lærere som allerede underviser i geofag.

Studenter på videreutdanningsemnet meldes til undervisning og eksamen av studieadministrasjonen ved Institutt for geofag.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Dette emnet ble periodisk evaluert våren 2012 (pdf).

Publisert 24. apr. 2014 14:41 - Sist endret 19. juni 2018 11:09