Hva lærer du?

Etter endt studieløp har kandidaten følgende kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor konserveringsfaget og spesialisert innsikt i malerikonservering/gjenstandskonservering og/eller forebyggende konservering

 • har inngående kunnskap om praktiske og vitenskapelige teorier og metoder innen malerikonservering/gjenstandskonservering og/eller forebyggendekonservering

 • kan anvende kunnskap for å utvikle og forske på nye problemstillinger innenfor malerikonservering/gjenstandskonservering og/eller forebyggendekonservering

 • kan analysere relevante konserveringsfaglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, eldre praksiser og moderne konserveringsteori

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere konserveringsfagets teorier, metoder og forskningsresultater, og jobbe selvstendig med problemløsning så vel praktisk som teoretisk

 • kan anvende praktiske og vitenskapelige metoder og utstyr for forsking og faglig utviklingsarbeid innen malerikonservering/gjenstandskonservering og/eller forebyggende konservering

 • kan vurdere kritisk all informasjon innhentet gjennom observasjoner, konserveringsfagets analyser og analysehierarki samt eksisterende teorier, metoder og praksis for å finne mulige svar på relevante konserveringsspørsmål

 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt innen malerikonservering/gjenstandskonservering og/ eller forebyggende konservering under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analysere og vurdere etiske problemstillinger knyttet til konservering av og forskning på maleri/gjenstander og tilsvarende samlinger innenfor kunst- og kulturarvsektoren

 • kan anvende teorier, velge metoder og håndtere utstyr for å gjennomføre avanserte konserveringsoppgaver

 • kan formidle eget forsknings- og konserveringsarbeid både skriftlig og muntlig med bruk av konserveringsfaglig terminologi og fremstillingsform

 • kan kommunisere og presentere vitenskapelige problemstillinger og resultater innen konservering, både innad i fagmiljøet så vel som til et bredere allment publikum

 • kan bidra til praktisk og teoretisk utvikling av konserveringsfaget

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 28. juni 2016 12:34