Hvorfor velge denne retningen?

På gjenstandskonservering lærer du om hvordan gjenstander har blitt fremstilt, hvordan du konserverer typiske skader og hvordan du kan skrive om dette. Studieretningen presenterer deg for fagets grunnlagsproblemer: i hvilken grad du kan vite noe om måten gjenstander forandres på, hvilke forandringer som må aksepteres og hvilke som bør behandles.

Masterstudiene gir deg dybdekunnskap innen konservering av arkeologiske og kulturhistoriske gjenstander. Du får økt forståelse av hvordan gjenstander av forskjellige materialer nedbrytes i forskjellige miljøer, og kunnskap om hvordan du analyserer, dokumenterer og behandler disse gjenstandene

 

Studiets første år

Det første året følger du seks obligatoriske emner. To av emnene tas også av studentene på studieretning for malerikonservering, mens fire er spesielt viet gjenstandskonservering. Av de sistnevnte omhandler to konservering av organiske materialer som tre, arkeologisk tekstil, lær og animalske materialer. De resterende to omhandler konservering av uorganiske materialer som keramikk, glass, stein og metaller.

Emnene i studiets første år vil gi deg kunnskap om ulike nedbrytningsprosesser og skadefenomen, og om hvordan disse har blitt undersøkt, dokumentert og behandlet før og nå. Du vil du få større kunnskap om, og bedre forståelse av, fagets forskningsfelt og forskningsdebatt.

De obligatoriske emnene i teori, analyse og behandlingsmetode, vil gi deg mulighet til fordypning i de spesielle metodiske problemene som kan knyttes til masterprosjektet. Du får innsikt i fagets grunnlagsproblemer, teoretisk kunnskap om hvordan gjenstander forandres og praksis i hvordan disse gjenstandene kan bevares. Denne kunnskapen danner grunnlaget for din masteroppgave i gjenstandskonservering.

 

Masteroppgaven

Masteroppgaven gir deg trening i selvstendig undersøkelse, analyse, behandling og utforskning av konserveringsutfordringer relatert til en gjenstand, en gjenstandsgruppe eller et relevant tema innen gjenstandskonservering.

Når du skal skrive masteroppgave vil du bli konfrontert med en lang rekke problemstillinger og mulige løsninger. Masteroppgaven skal hovedsakelig bygge på egne studier av en gjenstand, gjenstandsgruppe eller konserveringsproblem samt på faglitteratur. Gjennom arbeidet med masteroppgaven trenes du i å planlegge, avgrense og utforme et selvstendig forskningsarbeid. Du utvikler en problemorientert, argumentativ, teoretisk og metodisk bevisst tilnærming samt respekt for betydningen av å ha belegg for sine utsagn. Du lærer å strukturere et stoff muntlig og skriftlig, å skrive god sakprosa samt å presentere innhentede data og bildedokumentasjon på en hensiktsmessig måte.

 

Praksisperiode

Det siste emne består av hospitering ved et museum eller en institusjon i inn- eller utland i minst 14 uker. Hospiteringsstedet velges i samarbeid med veileder. Praksisperioden gir deg mulighet til å benytte kunnskaper fra studiet, fordype deg i nye problemstillinger og bli kjent med konservatoryrket.

 

Studiemiljø

Fagutvalget  ved konservering er et sosialt og faglig fundert fellesskap. Fagutvalget har som formål å ivareta studentenes interesser og fremme deres synspunkter overfor instituttet. Fagutvalget arrangerer også sosiale aktiviteter, fester og ekskursjoner.

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. juni 2019 15:33