Hva lærer du?

Studieprogrammet gir deg unik og skreddersydd kompetanse til å arbeide innenfor ledelse og administrasjon i helse- og omsorgstjenesten. Du får innsikt i hvordan helse- og omsorgstjenesten er bygd opp og de mange utfordringer den står overfor. Studiet er yrkesrettet og gir deg solide teoretiske og analytiske ferdigheter. Det gjør deg dessuten i stand til å forstå bakgrunn for og bidra i helsepolitiske beslutninger og debatter.  Studiet bygger særlig på kunnskap fra statsvitenskap, medisin og helse og samfunns- og bedriftsøkonomi.

Kunnskap

Du som gjennomfører dette studiet vil

 • oppnå bred innsikt i helsepolitikk og i oppbygging og ledelse av helse- og omsorgstjenesten
 • få kunnskap om styrings- og ledelsesutfordringer, inkludert de store utfordringer som er knyttet til samhandling mellom nivåer og mellom profesjoner i helse- og omsorgssektoren.
 • få innsikt i ulike helseprofesjoners særtrekk og arbeidsområder
 • få kunnskap om virkemidler som kan anvendes for å lede og administrere helse- og omsorgstjenesten
 • få grunnleggende kunnskap om sykdommer og de medisinske betegnelsene
 • kjenne til den demografiske utviklingen og befolkningens helse- og funksjonstilstand
 • kjenne til ulike måter for å bedømme kvalitet i helse- og omsorgssektoren
 • få god forståelse for sentrale verdier, etiske utfordringer og prioriteringsspørsmål i helse- og omsorgstjenesten
 • få kunnskap om statistiske metoder
 • kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor helseøkonomi og helseledelse

Ferdigheter

Du som gjennomfører dette studiet vil

 • kunne løse arbeidsoppgaver innenfor ledelse og administrasjon
 • kunne arbeide selvstendig og i team,  og samarbeide med ulike profesjoner i helse- og omsorgstjenesten
 • kunne redegjøre presist og nyansert for oppbygging og ledelse innenfor helse- og omsorgssektoren
 • kunne samle inn data fra helse- og omsorgstjenesten og analysere dem med enkle statistiske metoder
 • kunne reflektere over etiske dilemmaer, prioriteringer og kvalitetsvurderinger i helse- og omsorgstjenester
 • kunne tenke analytisk og ta i bruk vitenskapelige tenkemåter skriftlig og muntlig
 • kunne skille mellom normative og ikke normative utsagn og oppfatninger
 • kunne formidle stoff innenfor helseledelse og helseøkonomi muntlig og skriftlig

Generell kompetanse

Du som gjennomfører dette studiet vil

 • kunne bidra innen ledelse og administrasjon av helse- og omsorgssektoren på reflekterte måter og med etisk bevisste holdninger
 • ha utviklet faglig nysgjerrighet og vise forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon og etterrettelighet
 • forstå  betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger
 • håndtere uenighet, vise respekt for og utveksle synspunkter og erfaringer med ulike yrkesgrupper på ulike nivå i helsetjenesten
 • kunne planlegge og gjennomføre ulike prosjekter/arbeidsoppgaver på en selvstendig måte og bidra konstruktivt inn i tverrfaglige grupper

 

Detaljinformasjon om emnene i studiet finner du under Oppbygging og gjennomføring.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 24. mai 2018 10:04