Hvorfor velge Helseledelse og helseøkonomi?

Hvordan bør helse-Norge styres? Hvilke helsepolitiske utfordringer møter vi i fremtiden? Utfordringer i helsesektoren krever fagfolk med bred kunnskap innenfor økonomi og ledelse, som også forstår helsetjenestens oppgaver.

Helsesektoren er stor og har mange utfordringer. I løpet av studiet lærer du å beherske styringsverktøy som anvendes i helsesektoren og å se disse i en bred sammenheng. Du får kunnskap fra mange faglige perspektiver, hvor helsepolitiske beslutningsprosesser står sentralt. 

Studiet er rettet mot deg som ønsker å jobbe med ledelse og styring i offentlig og privat helsesektor, både nasjonalt og internasjonalt. Med bakgrunn i helseøkonomi og bedriftsøkonomi lærer du å forstå og analysere hvordan helsesektoren utformes, finansieres og organiseres. Du får grunnleggende kunnskap om medisinske betegnelser, sykdommer og befolkningens helsetilstand

Bachelorstudiet lærer deg å beherske styringsverktøy som anvendes i helsesektoren og å se disse i en bred sammenheng. Du får kunnskap fra mange faglige perspektiver i løpet av studietiden.

  • Helsepolitiske beslutningsprosesser står sentralt i undervisningen.
  • Organisasjonslære gir innblikk i hvordan helseinstitusjoner ledes, administreres og organiseres.
  • Innføring i medisinske grunnbegreper og kunnskap om befolkningens helse gjør at du forstår helsetjenestens oppgaver.
  • Bedriftsøkonomi gir deg forståelse av regnskap, finansiering og bedriftsøkonomiske metoder.
  • Helseøkonomi gir bakgrunn for å forstå og analysere hvordan helsesektoren utformes, finansieres og organiseres.

Studiemiljø

Vi tar opp 40 studenter hver høst, som blir godt kjent med hverandre gjennom undervisning, gruppearbeid og sosiale aktiviteter.

Du får god mulighet til å delta i studentmiljøet. Helseledernes studentforening er en aktiv studentforening som arrangerer hytteturer, fester, film- og quizkvelder.

Studentene har Helseledernes fagutvalg - HFU som setter utfordringer i helsesektoren på dagsordenen gjennom å invitere foredragsholdere og debattanter og besøke helsetjenesten.

Utveksling

Vi oppfordrer våre studenter til å legge inn et utenlandsopphold i løpet av studiet. Det gir deg mulighet til å lære og se faglige spørsmål fra nye perspektiver. Det er lagt spesielt til rette for utveksling i studiets fjerde semester.

Programmet har utvekslingsavtaler med:

Jobb og videre studier

Studiet gir gode jobbmuligheter. Helsesektoren er stadig i endring og har stort behov for dyktige medarbeidere innenfor administrasjon og ledelse. Våre studenter går ut i varierte jobber innenfor det offentlige helsevesenet og i næringslivet som prosjektledere, konsulenter, saksbehandlere, og rådgivere i norsk helseforvaltning.

Studiet kvalifiserer til Mastergrad i Health Economics, Policy and Management eller European Master in Health Economics and Management som gir en spesialisering og fordypning.

Les mer om jobb og videre studier

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 4. sep. 2020 09:35