Hvorfor velge denne retningen?

Studieretningen for humaniora på honours-programmet har tre fordypninger: filosofi, lingvistikk og musikkvitenskap.

Hver fordypning tar for seg et viktig områder innenfor humaniora: Menneskelig tanke, språk eller musikk. Fagene har berøringspunkter med mange andre fagområder og egner seg godt som utgangspunkt for tverrfaglige spørsmål. I tillegg til fordypningen velger du emner fra andre fagområder.

Du velger en av disse tre fordypningene:

Filsosofi

Hva er mennesket? En sjel i en konstellasjon av atomer eller noe helt annet? Kan vi være frie og ansvarlige for våre handlinger hvis alt som skjer har årsaker? Finnes det allmenngyldige sannheter, eller er alt relativt? Gir vitenskapene et enhetlig, uttømmende bilde av verden? Hva bestemmer at en handling er moralsk gal?

På filosofistudiet lærer du hvordan du kan argumentere for bestemte svar på slike spørsmål, og om mulige motargumenter. Du blir del av et av Nordens største og mest internasjonale fagmiljø innen filosofi. Med studiet får du en grundig innføring i ulike områder av filosofien og dens historie, blant annet språk og logikk, etikk, metafysikk og erkjennelsesteori.

Lingvistikk

Lingvistikk er det vitenskapelige studiet av språk og tale. Her studerer du hvordan språk er bygd opp, hvordan de tilegnes og brukes, hvordan de utvikler seg, og hvordan de varierer geografisk og sosialt. På dette studiet fokuserer du ikke på ett bestemt språk, men utforsker variasjonsbredden i verdens språk.

Du kan velge å kombinere lingvistikk med andre språkfag eller med for eksempel informatikk, filosofi, psykologi, pedagogikk og sosialantropologi.

Musikkvitenskap

På musikkvitenskap går teori og praksis hånd i hånd. Du får oversikt over musikkens historie og dens plass i samfunnet. Du lærer å analysere og tolke musikk, bruke digitale verktøy, arrangere musikk og formidle musikk til et publikum, enten alene eller i samspill med andre. Du får samtidig praktisk tilnærming til musikkstudiet gjennom hovedinstrument, hørelære, produksjon og improvisasjon. For å ta fordypning i musikkvitenskap må du bestå en opptaksprøve i grunnleggende teoretisk og praktisk musikkompetanse. Se mer informasjon på Søknadsfrist og opptak.

Studiemiljø

Som student på honours-programmet er du i første rekke en del av studiemiljøet på faget du velger å fordype deg i. I tillegg er du gjennom hele studieløpet en del av det tverrfaglige fellesskapet på honours-programmet blant annet gjennom honours-emnene. Du møter studenter som er opptatt av det samme som deg samtidig som du jobber med tverrfaglige temaer sammen med studenter som har en annen faglig fordypning, men som er nysgjerrige på det du driver med. Honours-studentene ved UiO har egne møteplasser hvor dere kan jobbe i fellesskap gjennom hele semesteret. En egen faglig mentor følger deg gjennom hele studieløpet og du vil også bli inkludert i et fagmiljø.

Studier i utlandet

Utveksling er spennende, utviklende, utfordrende og en naturlig del av honours-programmet. På studieretningen i humaniora har du tilgang på mange utvekslingsavtaler som er relevante både for den faglige fordypningen du har valgt og for det tverrfaglige innholdet i honours-programmet som helhet.

Jobb og videre studier

Fagfordypningen din gir deg kunnskap og kompetanse som er relevant for mange spennende jobber. Honours-emnene utvikler evnene dine til å jobbe i tverrfaglige team med problemstillinger som krysser tradisjonelle faggrenser. Denne kombinasjonen åpner for mange muligheter i arbeidslivet.

Publisert 19. sep. 2018 14:34 - Sist endret 3. des. 2020 11:30