Oppbygging og gjennomføring

Programmet er et fulltidsstudium over tre år som gir 210 studiepoeng.  Studiet har mye obligatorisk undervisning og krever fulltidsinnsats av deg som student.

For å beholde studieplassen på programmet må du ordinært følge den studieplanen som du og din faglige mentor setter opp og følge den progresjonen som er bestemt for programmet. Dette innebærer at du må ta 70 studiepoeng per studieår (august - juni), 10 av disse er et honours-emne. Merk at progresjonskravet gjelder selv om du søker innpassing av emner.

Programmet har følgende oppbygging: 

 • Honours-emner, 30 studiepoeng
 • fordypningsgruppe i filosofi, lingvistikk eller musikkvitenskap, 80 studiepoeng (80-gruppe)
 • støttefag, emnegruppe på minst 40 studiepoeng (40-gruppe)
 • frie emner/utenlandsopphold, inntil 40 studiepoeng
 • exphil og exfac, 20 studiepoeng

Innholdet i oppbygningen avhenger av hvilken fordypning du har. Du får veiledning i valg av fordypning. Merk! det er eget opptak til musikkvitenskap

Fordypningene:

Filosofi

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi eller to filosofiemner på 2000-nivå Fritt emne
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Utenlandsopphold / Emne i støttefag Utenlandsopphold / Fritt emne Utenlandsopphold / Fritt emne
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter Filosofiemne på 2000-nivå / Utenlandsopphold Utenlandsopphold / Emne i støttefag Utenlandsopphold / Fritt emne
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter FIL1002 – Innføring i erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi Emne i støttefag Emne i støttefag
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter EXFAC03-HUM – Examen facultatum - Humanistiske grunnlagsproblemer FIL1003 – Etikk FIL1006 - Innføring i logikk
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter EXPHIL03 – Examen philosophicum FIL1001 – Innføring i metafysikk og bevissthetsfilosofi FIL1005 – Innføring i filosofihistorie frem til 1800
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Om emnegruppen

Denne emnegruppen gir en bred innføring i alle de viktigste hovedområdene av filosofien.

Læringsutbytte

 • Studentene skal kunne redegjøre for og diskutere grunnleggende filosofiske spørsmål slik de er formulert systematisk innenfor forskjellige filosofiske perioder fra antikken til i dag.
 • Studentene skal kunne forholde seg til originaltekster fra hele filosofihistorien.
 • Studentene skal kunne forholde seg til minst ett fremmedspråk.

Oppbygning og gjennomføring

Alle emner på 1000-nivå bør avlegges før emnene på 2000-nivå.

Kvalifisering for videre studier

Emnegruppen oppfyller kravet til faglig fordypning som forutsettes for opptak til masterprogrammet i filosofi.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske innføringsemner:

Fordypningsemner:

Minst 10 av 30 sp velges fra en kjernegruppe bestående av følgende emner:

De eventuelt resterende studiepoengene kan velges fritt blant følgende emner:

Du kan selv velge om du vil ta tre 2000-emner à 10 studiepoeng, eller ett 2000-emne à 10 studiepoeng samt Bacheloroppgave à 20 studiepoeng. Du kan imidlertid kun velge FIL3090 - Bacheloroppgave i filosofi dersom du er programstudent på bachelorprogrammet for filosofi og idehistorie med studieretning filosofi.

 

Bacheloroppgave i filosofi:

 

Lingvistikk 

 

Anbefalt studieløp for studenter tatt opp fra høsten 2021 

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt LING3090 – Bacheloroppgave i lingvistikk Valgfritt emne i fordypningsgruppe  Frie emner
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter Emne i støttefag Emne i støttefag Valgfritt emne i fordypningsgruppe
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter Emne i støttefag Emne i støttefag EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter LING1112 – Morfologi og syntaks 1 Valgfritt emne i fordypningsgruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Om emnegruppen

Lingvistikk er et internasjonalt og teoriorientert fag som skiller seg fra de andre språkfagene ved at studiet ikke fokuserer på ett bestemt språk. Faget gir en enestående mulighet for en teoribasert tilnærming til studiet av språk. Derfor får du stort utbytte av å kombinere lingvistikk med andre språkfag, men lingvistikk kan med fordel kombineres også med andre fag, som informatikk, filosofi, psykologi, pedagogikk og sosialantropologi.

Læringsmål:

 • innsikt og kunnskaper om menneskelige språk
 • kunnskap om teorier og metoder til å utforske språk
 • anvendelse av fagkunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • trening i å sette sammen informasjon fra ulike kilder og vurdere teori, tolkninger og metode kritisk
 • øvelse i å skrive resonnerende tekster

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (40 stp.):

Valgfrie emner (40 stp.):

Minst 40 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minst 20 studiepoeng må velges blant emner på 2000- eller 3000-nivå:

Anbefalt studieløp for studenter tatt opp fra høsten 2020 eller tidligere

6. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Valgfritt emne i fordypningsgruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe / bacheloroppgave Frie emner
5. semester HON3000 – Tverrfaglig prosjekt Frie emner eller utenlandsopphold
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter Emne i støttefag Emne i støttefag Valgfritt emne i fordypningsgruppe
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter Emne i støttefag Emne i støttefag EXPHIL03 – Examen philosophicum
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter LING1112 – Morfologi og syntaks 1 Valgfritt emne i fordypningsgruppe Valgfritt emne i fordypningsgruppe
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter LING1100 – Semantikk og pragmatikk 1 LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 EXFAC03-SPR – Examen facultatum, språkvitenskap
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Om emnegruppen

Lingvistikk er et internasjonalt og teoriorientert fag som skiller seg fra de andre språkfagene ved at studiet ikke fokuserer på ett bestemt språk. Faget gir en enestående mulighet for en teoribasert tilnærming til studiet av språk. Derfor får du stort utbytte av å kombinere lingvistikk med andre språkfag, men lingvistikk kan med fordel kombineres også med andre fag, som informatikk, filosofi, psykologi, pedagogikk og sosialantropologi.

Læringsmål:

 • innsikt og kunnskaper om menneskelige språk
 • kunnskap om teorier og metoder til å utforske språk
 • anvendelse av fagkunnskap på praktiske og teoretiske problemstillinger
 • trening i å sette sammen informasjon fra ulike kilder og vurdere teori, tolkninger og metode kritisk
 • øvelse i å skrive resonnerende tekster

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner (30 stp.):

Valgfrie emner (50 stp.):

Minst 50 studiepoeng velges blant følgende emner, hvorav minst 30 studiepoeng må velges blant emner på 2000- eller 3000-nivå:

Musikkvitenskap

6. semester Honours-emne MUS3090 Bacheloroppgave eller MUS3091 Hospitantemne Emne i støttefag (40-gruppe)
5. semester Honours-emne Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier Frie emner / Utenlandsstudier
4. semester HON2200 – Data-drevne prosjekter Emne i støttefag (40-gruppe) Emne i støttefag (40-gruppe) Emne i støttefag (40-gruppe)
3. semester HON2110 – Innføring i algoritmisk tenkning for honours-studenter EXPHIL03 – Examen philosophicum EXFAC03-MUS – Examen facultatum Frie emner
2. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter

MUS2445 Musikkens historie 2

Velg ett av disse praktisk-teoretiske emnene:

MUS2120
MUS2130
MUS2371
MUS2830
 

Velg ett av disse emnene i arrangering:

MUS1264

MUS1265

MUS1281 

Velg ett av disse emnene i utøving:

MUS1122
MUS1352
1. semester HON1000 – Tverrfaglig tema for honours-studenter MUS1445 Musikkens historie I MUS1200 Musikkbasis

Velg ett av disse emnene i arrangering:

MUS1254 MUS1255
MUS1280
MUS1350 Ensemble 1
  5 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

10 studiepoeng

Se lenker til emnebeskrivelsene for hvert enkelt av emnene i 80-gruppen under overskriften "Emner i emnegruppen" nedenfor.

Om emnegruppen

80-gruppen består av 35 obligatoriske studiepoeng, 10 studiepoeng som velges blant emner i komposisjon/arrangering, 5 studiepoeng som velges blant emner i kor/samspill/hovedinstrument, og 10 studiepoeng som velges fra gruppen praktisk-teoretiske fordypningsemner, i tillegg til bacheloroppgave eller hospitantemne (20 studiepoeng)

Emnegruppen har et musikkvitenskapelig fokus der studiet av musikk i et historisk såvel som sosialt og globalt perspektiv står sentralt. Emnegruppen inneholder også emner som gir studentene erfaring med musikkutøvelse på ulike måter.

Læringsutbytte

Kandidatene vil etter endt studium kunne anvende musikkvitenskapelige metoder og prinsipper for å analysere musikk, og forstå dens rolle i historisk, sosialt og globalt perspektiv. Kandidatene vil ha tilegnet seg kunnskaper og begrepsapparat som er egnet til å gripe vesentlige likheter og forskjeller sjangre i mellom (f.eks. vestlig kunstmusikk, folkemusikk, populærmusikk og andre sjangre fra det 20. århundre og framover). De vil også ha grunnleggende ferdigheter på et hovedinstrument, i arrangering, hørelære og musikkteknologi. I tillegg har kandidatene opparbeidet gode ferdigheter i: innhenting og kritisk vurdering av informasjon skriftlig og muntlig framstilling å organisere og planlegge arbeid innenfor gitte frister å drøfte og begrunne standpunkter, formulere problemstillinger, og fremlegge dem på en selvstendig måte.

Oppbygging og gjennomføring

Emnegruppen har en klar progresjon der det første semesteret består av grunnemner innenfor musikkvitenskapelige og praktisk-musikalske disipliner. Deretter følger en blanding av emner på fordypningsnivå (2000-nivå) som legger mer vekt på teori og refleksjon med noe større valgfrihet for studentene, og praktiske emner. Til slutt følger bacheloroppgaven (alternativt hospitantemnet).For øvrig henvises det til beskrivelsen av emnene nedenfor.

Utenlandsopphold

Det anbefales at et eventuelt utenlandsopphold legges til 4. og/eller 5. semester

Videre studier og arbeid

80-gruppen gir, sammen med en fullført bachelorgrad, kompetanse til å søke om opptak til masterstudiet i musikkvitenskap. Kompetansen gir en rekke muligheter i arbeidslivet både på kommunalt og fylkeskommunalt nivå og i privat sektor. Tidligere kandidater er i størst grad å finne innenfor undervisning, kulturadmnistrasjon, medier og annen formidlingsvirksomhet, musikkorganisasjoner og utøvende virksomhet.

Emner i emnegruppen

Obligatoriske emner i fordypningsenheten i musikkvitenskap (35 sp):

MUS1445 – Musikkens historie 1
MUS2445 – Musikkens historie 2
MUS1200 – Musikkbasis
MUS1350 – Ensemble 1
 

De øvrige studiepoengene i fordypningsenheten i musikkvitenskap velges som følger:

Velg ett av disse emnene (5 studiepoeng):

MUS1122 – Utøvende 1 (instrumental- og vokalundervisning)
MUS1352 – Ensemble 2

Velg 10 studiepoeng innen ett av tre fagfelt:

Klassisk:

MUS1254 – Komposisjon/arrangering 1 – klassisk (notebasert) og MUS1264 – Komposisjon/arrangering 2 - klassisk (notebasert),

Pop/rock/jazz:

MUS1255 – Komposisjon/arrangering 1 – pop/rock/jazz (notebasert) og MUS1265 – Komposisjon/arrangering 2 – pop/rock/jazz (notebasert),

Produksjon:

MUS1280 – Komposisjon/arrangering 1 - produksjon og MUS1281 – Komposisjon/arrangering 2 – produksjon

Velg ett av disse emnene (10 studiepoeng):

MUS2120 – Fra skisse til scene: låtskriving i teori og praksis
MUS2130 – Hørelære i dialog med musikkognisjon
MUS2830 – Interactive music
MUS2371 – Improvisasjon

 

I de siste 20 studiepoengene tar du

Enten MUS3090 – Bacheloroppgave i musikkvitenskap, eller MUS3091 – Hospitantemne. På jobb i musikkfeltet - praksisplass og prosjektoppgave. Merk at det sistnevnte har et begrenset antall plasser.

Felles for fordypningene:

Honours-emnene

Du følger ett bestemt tema gjennom alle honours-emnene i løpet av studiet. For de første kullene er temaet kunstig intelligens. Hvert år vil du nærme deg temaet fra ulik vinkel. Det første året får du kunnskaper om temaet og om tverrfaglighet. Det andre året setter du deg inn i data science, modellering og metoder fra andre fagområder, og du ser hvordan metodene fra eget fagområde kan anvendes i nye sammenhenger. I det tredje året gir deltakelse i et forskningsnært prosjekt deg innsikt i prosjektarbeid, vitenskapelig arbeid, rapportering og kommunikasjon. Det forventes høy deltagelse på seminarene.

Støttefag (40-gruppe)

For å sikre faglig bredde i graden skal du velge støttefag innenfor et annet fagområde enn det du tar bachelor i. Ved Universitet i Oslo kalles dette støttefaget en 40-gruppe. 40-gruppen består av 40 studiepoeng. Valg av 40-gruppe kan støtte opp under eventuelle videre masterstudier eller arbeid i den bransjen du ønsker å jobbe innenfor. Her har du oversikt over alle 40-grupper på UiO:

Det finnes anbefalte 40-grupper for de ulike fordypningene, og i samråd med mentor og studiekonsulent vil du få hjelp til å velge og ev sette sammen en 40-gruppe som passer for ditt studieløp.

Faglig veiledning fra din mentor

Du vil få veiledning om studieløpet og valg av hvilke emner som passer for deg.

Fordypningen du velger vil bestemme hvilken master du kan søke deg til etter du har fullført graden. De fire første semestrene er det hovedvekt av emner innenfor humaniora i tillegg til honours-emnene. 

I 5. semester er det mulig å velge mellom utveksling, i noen tilfeller praksis eller en rekke valgfrie emner på UiO.

Gjennomføring av studiet

Studiet tilbyr faglige utfordringer for spesielt motiverte studenter. For å beholde studieplassen på programmet må du ordinært følge den studieplanen som du og din faglige mentor setter opp og følge den progresjonen som er bestemt for programmet. Dette innebærer at du må ta 70 studiepoeng per studieår (august - juni). Merk at progresjonskravet gjelder selv om du søker innpassing av emner.

Honours-emnene belyser ulike temaer avhengig av opptakskull. Du må derfor følge kullet ditt, og ta honours-emnet i det semesteret det er satt opp. Du kan ikke ta honours-emner tilhørende andre kull enn ditt eget, og må derfor legge opp en studieplan som tar høyde for dette. Har du behov for tilrettelegging, ta kontakt med studiekonsulent for studieretningen Humaniora på Honours-programmet, Linn L. Thorsen

Utenlandsopphold / frie emner

Du kan velge å ta frie emner eller reise på utveksling til utlandet. Frie emner kan velges blant alle bacheloremnene som tilbys ved Universitetet i Oslo, så lenge emnet har ledig kapasitet og du oppfyller forkunnskaps- og opptakskrav som oppgitt på emnesiden. Kontakt din mentor for veiledning om studieprogrammet. 

Godkjenning av tidligere utdanning

Du kan få godkjent tidligere utdanning fra andre lærersteder som del av Honours-graden. Tidligere utdanning kan erstatte frie emner eller emner som har likt innhold som emner du har tatt før på bachelornivå, men tidligere utdanning kan ikke erstatte honours-emnene. Det er derfor ikke mulig å fullføre Honours-programmet på kortere enn normert tid. Merk at progresjonskravet gjelder selv om du søker innpassing av emner.

Ta kontakt med HF-studieinfo for informasjon om hvordan du får lagt inn tidligere utdanning i graden.

Vitnemål og grad

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 3. juli 2019 13:16 - Sist endret 1. feb. 2022 12:00