Undervisning og eksamen

Undervisnings- og læringsformer

Fakultetet tilbyr undervisning i form av forelesninger og ulike typer smågruppeundervisning, innlevering av kurs- og fakultetsoppgaver og veiledning. Selvstudier er sammen med diskusjon og samarbeid i grupper viktige arbeidsformer for å få solid kunnskap i fagene, og å utvikle de ferdigheter graden forutsetter, samt den generelle kompetanse du trenger for å realisere det du har lært i studiet. Se også avsnittet om obligatorisk undervisning.

 • Undervisningstilbudet er det samme enten man har studiestart høst eller vår, på de fire første studieårene
 • For valgemner kunngjøres omfanget av undervisning og undervisningsformer i forkant av hvert semester på semestersidene.

Praksis

Som alternativ til ett av de juridiske valgemnene på 5. studieår kan studenter velge praksisordning. Les mer på emnesiden for praksisordning

Obligatorisk undervisning

I tredje, fjerde, femte og åttende semester vil du møte obligatoriske arbeidskrav i undervisningen. Emnebeskrivelsene til emnene dette gjelder, gir deg mer informasjon om hva arbeidskravet innebærer. Se også Oppbygning og gjennomføring

Undervisningsspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk i de obligatoriske fagene, og norsk eller engelsk i valgemnene.

Undervisningssted

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Adgang til undervisning

Alle forelesninger er åpne. For kursundervisning gjelder følgende:

 • Kun studenter med studierett til jusstudiet har adgang til å søke opptak og delta på kursundervisning, samt levere kursoppgaver.
 • Studenter kan kun få opptak til undervisning en gang. Kurset regnes for fulgt selv om studenten faktisk ikke møtte opp. Se egne regler for obligatoriske arbeidskrav.
 • Studenter som dokumenterer ved legeerklæring at de har vært forhindret fra å søke opptak til kursundervisningen i søknadsperioden på grunn av sykdom, kan søke om opptak til kurs etter frist.
 • Studenter som er forhindret fra å delta på grunn av sykdom, bringing/henting av barn i barnehage, eller fordi tidspunktet for kurset kolliderer med språkundervisning ved fakultetet, skal også selv foreta kursbytte i Studentweb i nærmere angitt tidsrom. Dersom du alikevel ikke fikk byttet til et ønsket kurs, kan du ta kontakt med Infosenteret etter semesterregistreringsfrist.
 • Tillatelse til kursbytte kan gis når andre tungtveiende grunner tilsier det. Lønnet arbeid utenom studiet gir ikke adgang til kursbytte.
 • Undervisningen planlegges med tanke på anbefalt progresjon på emnene. Velger du å søke opptak til kurs på både 1. og 2. semester innad i et studieår, risikerer du å få opptak til kurs som kolliderer. Slik kollisjon gir ikke adgang til kursbytte.
 • Har du vært forhindret fra å delta på undervisning på grunn av sykdom, kan du søke om å få følge undervisningen på nytt. Du må legge ved legeattest.

For obligatoriske arbeidskrav: Godkjente obligatoriske arbeidskrav foreldes ikke på de fleste emner (se informasjon emneside). Kurs som ikke er godkjent må gjentas. Kurs som er godkjent kan gjentas etter søknad hvis du stryker til eksamen. Tidligere godkjenning av arbeidskravet bortfaller når søknaden innvilges. Ved bestått eksamen kan kurset og arbeidskravet ikke gjentas.

Eksamens- og vurderingsformer

Alle eksamener i obligatoriske emner avholdes hvert semester.

Hva eksamen omfatter
Eksamen kan presentere problemstillinger fra:

 • Det aktuelle emnets læringsmål
 • Obligatoriske og anbefalte forkunnskapskrav, der det går fram at emnet har slike

Eksamensform
Emnene i masterstudiet i rettsvitenskap kan ha ulike eksamensformer. Emnebeskrivelsen gjør rede for det enkelte emnes eksamensform.

For eksamensformer ved UiO se Utfyllende regler til § 5.1 i forskrift om studiet og eksamener ved Universitetet i Oslo.

Vilkår for å fremstille seg til eksamen
Formelle krav for å fremstille seg til eksamen:
1) Gjentaksregler må ikke være til hinder for at man framstiller seg til eksamen.
2) Eksamensmelding må være registrert
3) Semesterregistrering må være gjort og semesteravgift må være betalt.
4) Eventuelle obligatoriske arbeidskrav må være godkjent

Faglige krav for å framstille seg til eksamen
Faglige krav for å framstille seg til eksamen i studieprogrammet fremgår av emnebeskrivelser (obligatoriske forkunnskapskrav). Alle obligatoriske forkunnskapskrav må være bestått senest semesteret før man skal framstille seg til eksamen i det aktuelle emnet. Anbefalte forkunnskaper beskriver kunnskaper man må ha for å gjennomføre emnet på en god måte, men eksamen trenger ikke å være bestått.

Utsatt prøve
Det arrangeres ikke utsatt prøve i emner som har eksamen hvert semester. Se emnebeskrivelse for nærmere informasjon for det enkelte emne.

Regler for eksamen og tilrettelegging av eksamen finner du i Nærmere regler for Det juridiske fakultet kapittel 2. - 4.

Eksamensspråk

I alle obligatoriske emner gis eksamensoppgaven på norsk. Den kan besvares på norsk, svensk eller dansk. For valgemnene kan programutvalget for masterstudiet i rettsvitenskap fastsette annet eksamensspråk. Emnebeskrivelsene gir mer informasjon om målform/språk i eksamensoppgaver og eksamensbesvarelser.

Målform
For gyldig eksamensoppgavers målform og eksamensbesvarelsers språk se Forskrift for studier og eksamen ved Universitetet i Oslo §§ 5.4.1 og 5.4.2.

Karaktersystem

Emnene som inngår i studieprogrammet benytter den graderte karakterskalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått, jf. § 6.1 i Forskrift om studier og eksamener ves Universitetet i Oslo.

For praksisordningen gis karakteren bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Hjelpemidler til skoleeksamen og norske valgemner

Hjelpemidler til skoleeksamen, anbefalte/spesielle hjelpemidler for det enkelte valgemne og regler for innarbeidelser

Begrensninger i adgangen til gjentak av eksamen

For Master i rettsvitenskap gjelder tre regelsett som begrenser adgangen til å gjenta eksamen. Tregangersregelen er generell for alle studenter ved UiO, mens emnesperren og kvoteordningen gjelder kun for jusstudenter. Emnesperren trer i kraft fra og med høstsemesteret 2019.

Tregangersregelen
Man kan framstille seg til en bestemt eksamen inntil tre ganger, jf. Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6
Når eksamen er bestått er gjentak underlagt regler for gjentak av bestått eksamen. Gjentak av bestått eksamen er underlagt kvoteordning

Emnesperre

Emnesperre ble innført høsten 2019. Den regulerer når du kan gjenta en eksamen. Den fungerer slik at du kun kan gjenta ett emne innenfor en viss tidsperiode før et viderekommet emne sperrer for gjentak. For de fleste emner er emnesperren lagt opp slik at du har anledning til å gjenta i inntil ett år, før du blir sperret i StudentWeb.

 • JUS1111 kan kun gjentas frem til man har bestått emnet JUS2111.  Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS1211 eller første gang JUS2111 avlegges.
 • JUS1211 kan kun gjentas frem til man har bestått emnet JUS2211.  Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2111 avlegges eller første gang JUS2211 avlegges.
 • JUS2111 og JFEXFAC04 kan kun gjentas frem til man har bestått emnene JUS3111 eller JUS3112 og JUS3220.  Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS2211 avlegges eller første gang JUS3111 eller JUS3112 og JUS3220 avlegges.
 • JUS2211 kan kun gjentas frem til man har bestått emnet JUS3212 eller JUS3213.  Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme semester som JUS3111 eller JUS3112 og JUS3220 avlegges, eller første gang JUS3212 eller JUS3213 avlegges.
 • JUS3111/JUS3112, JUS3212/JUS3213 og JUS3220 frem til man har bestått emnet JUR5030 eller JUR5060. Studenten har da anledning til å gjenta emnet samme år som 4. studieår avlegges, eventuelt valgemner eller når masteroppgaven avlegges.

Det er ingen emnesperre på 4. eller 5. studieårs emner.

Da emnesperren ble vedtatt var den skissert til å sperre fra det tidspunktet du meldte deg til emnet som ligger tre semestre frem fra gjentaksemnet. Det er mulig å gjenta et emne, dersom du utsetter å avlegge emnet som ligger tre semestre frem. Dette vil du ikke få til selv i Studentweb, men du kan henvende deg til Infosentret for å bli manuelt oppmeldt.    

Kvoteordning

Kvoteordningen regulerer hvor mange ganger du totalt kan gjenta eksamener i løpet av studiet: I løpet av masterstudiet i rettsvitenskap har du totalt fire muligheter til gjentak av beståtte eksamener. Kvoten gjelder alle emner som inngår i grad med unntak av ex.phil og ex.fac

Ved gjentak av en bestått eksamen teller også ikke bestått, ikke møtt til eksamen og trekk under eksamen i kvoten. Siden kvoten kun gjelder for gjentak av allerede beståtte eksamener, bruker du ikke et gjentaksforsøk ved å ta eksamen på nytt i et emne som du tidligere ikke har bestått.

Tregangersregelen, som er nevnt over, gjelder fortsatt for den enkelte eksamen.

Se Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 5.6 (7).  

Kvoteregler for studenter med innpassede emner eller med overgang fra tidligere studieløp:

 • For studenter med innpassede studieår fra andre juridiske utdanningsinstitusjoner reduseres kvoten reduseres med ett forsøk for hvert studieår som er innpasset. Merk også at det telles som et gjentak, og med det ett forsøk i kvoten dersom du avlegger ett studieårsemne som allerede er innpasset. 
 • Studenter som har JUS3211 Formuerett II og som ønsker å gjenta emnet, må avlegge både JUS3212 Formuerett II og JUS3220 Rettshistorie, ingen av disse emnene kan kombineres med JUS3211.
 • En avdelingseksamen teller som to av fire gjentak, en eksamen i 2011-ordningen teller som ett av fire gjentak:
 • Ønsker du å gjenta ett emne avlagt i gammel ordning i ny ordning, bør du merke deg at dette gjelder som gjentak i tre-gangersregelen og kvoteordningen jf. UiO-forskriften § 5.6 (5)
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 22. nov. 2021 10:05