Oppbygging og gjennomføring

Jusstudiet er et 5-årig profesjonsstudium og gir 300 studiepoeng.

Master i rettsvitenskap består av:

  • Obligatoriske emner (190 studiepoeng)
  • Ex.phil (10 studiepoeng) og Ex.fac (10 studiepoeng)
  • Valgfritt juridisk emne, bachelornivå (10 studiepoeng)
  • Semi-obligatorisk emne (10 studiepoeng)
  • Valgfrie juridiske emner, masternivå (40 eller 10 studiepoeng, avhengig av omfang på masteroppgave)
  • Masteroppgave (30 eller 60 studiepoeng).

Utveksling: Du kan også velge å reise på utveksling, i stedet for å ta valgfrie emner på masternivå. Omfang på utvekslingsstudier er normalt 30 studiepoeng. Les mer i avsnittet om utveksling.

Faglige spesialiseringer: Det er også mulighet for å velge bestemte faglige spesialiseringer, les mer i avsnittet Profil - faglig spesialisering.

Et alternativ for faglig spesialsering er å ta et av fakultetets LL.M. programmer. En LL.M. kan godskrives som 5. studieår jf. fakultetets forhåndsvedtak.

Oppbygging av studiet

Våren 2021 og høsten 2021 blir det endringer i rekkefølgen på fag i 3. studieår (5. og 6. semester). Under ser du studieløpstabell før og etter endring.

Les mer om endringene på 3. studieår

Se studieløp etter endring 2021 (endringene gjelder 3. studieår)

10. semester JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap
9. semester Valgemne / Utveksling Valgemne / Utveksling Valgemne / Utveksling
8. semester JUS4111 – Metode og etikk Valgemne / Utveksling Semi-obligatorisk emne; enten JUS4121 – Rettsøkonomi I , JUS4122 – Rettssosiologi I eller JUS4123 – Rettsfilosofi
7. semester JUS4211 – Prosess og strafferett
6. semester JUS3213 – Formuerett II (20 sp) (Oppstart Høst 2021) Valgemne bachelornivå
5. semester JUS3112 – Formuerett I (22 sp) (Oppstart Vår 2021) JUS3220 – Rettshistorie (8 sp)
4. semester JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett
3. semester JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant
2. semester JUS1211 – Privatrett II
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum JUS1111 – Privatrett I
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Merk: Rekkefølgen på emner i 4. og 5. studieår er en anbefalt rekkefølge, studenter som ønsker å endre denne kan gjøre det.

Se studieløp før endring 2021 (endringene gjelder 3. studieår)

10. semester JUR5030 – Masteroppgave 30 studiepoeng, master i rettsvitenskap
9. semester Valgemne / Utveksling Valgemne / Utveksling Valgemne / Utveksling
8. semester JUS4111 – Metode og etikk Valgemne / Utveksling Semi-obligatorisk emne; enten JUS4121 – Rettsøkonomi I , JUS4122 – Rettssosiologi I eller JUS4123 – Rettsfilosofi
7. semester JUS4211 – Prosess og strafferett
6. semester JUS3212 – Formuerett II (12 sp) JUS3220 – Rettshistorie (8 sp) Valgemne bachelornivå
5. semester JUS3111 – Formuerett I
4. semester JUS2211 – Forvaltningsrett og EØS-rett
3. semester JUS2111 – Statsforfatningsrett, folkerett og menneskerettigheter JFEXFAC04 – Examen facultatum - rettsvitenskapelig variant
2. semester JUS1211 – Privatrett II
1. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum JUS1111 – Privatrett I
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Merk: Rekkefølgen på emner i 4. og 5. studieår er en anbefalt rekkefølge, studenter som ønsker å endre denne kan gjøre det.

Studieordningen 2011-2016

Slik gjennomfører du

De første tre årene består hovedsakelig av obligatoriske emner som skal gjennomføres i den rekkefølgen du ser i tabellen over. Unntaket er i tredje studieår, hvor du skal ta et valgfritt juridisk emne på bachelornivå. I fjerde studieår er det fortsatt noen obligatoriske emner, men her er det også innslag av valgfrie emner.

Femte studieår er en ren valgdel, hvor du enten tar valgemner eller reiser på utveksling. I tillegg skal du skrive masteroppgave på 30 studiepoeng over valgfritt juridisk tema. Du kan alternativt velge å bare skrive en masteroppgave på 60 studiepoengs omfang.

Tradisjonelt deles emnene i offentlig- og privatrettslige fag. Privatrettslige fag gjelder rettsforholdet mellom private (personer/firmaer), og offentligrettslige fag gjelder rettsforholdet mellom det offentlige og private. I første og tredje studieår møter du hovedsakelig privatrettslige fag, i andre og fjerde studieår offentligrettslige fag.

Oppstart høst eller vår: du gjennomfører på samme måte, uavhengig av oppstartssemester.

Obligatoriske emner

* Obligatorisk undervisning: disse emnene krever at du deltar på obligatorisk undervisning (obligatorisk arbeidskrav). Har du ikke deltatt på den obligatoriske undervisningen, betyr det normalt at du ikke får avlagt eksamen i emnet.

Valgfritt juridisk emne på bachelornivå

I studiets 6. semester (tredje studieår) skal du ta et selvvalgt juridisk valgemne på bachelornivå.

Valgemner bachelornivå.

Semi-obligatorisk emne

I studiets 8. semester (fjerde studieår) skal du velge et av følgende emner:

Valgfrie juridiske emner på masternivå

I løpet av fjerde og femte studieår skal du ta juridiske valgemner på masternivå. Normalt tar du ett i det 8. semester (fjerde studieår), og ytterligere tre til i 9. semester (femte studieår).

Valgemner masternivå (10 studiepoeng pr emne) - her er det også mulig å delta på JUS5010 – Praksisordning

Utveksling: Alternativt kan du reise på utveksling (omfang normalt 30 studiepoeng). Du må ha bestått JUS3212 – Formuerett II og JUS3220 – Rettshistorie før du kan reise på utveksling:

Mer om utveksling

Obligatorisk engelsk emne: Det er obligatorisk med et engelsk valgemne (bachelor- eller masternivå) hvis du ikke reiser på utveksling. Utvekslingen trenger ikke tas i et engelskspråklig land.

Godkjent deltakelse i rettshjelpstiltakene JUSSBUSS og JURK gir fritak for engelsk valgemne.

Du kan også oppfylle engelskkravet ved å skrive masteroppgaven din på engelsk eller gjennomføre en prosedyrekonkurranse, som er på engelsk, som del av JUS5040 – Moot Court

Kravet kan erstattes av ett språkemne. Enten:

Språkemnet må da inngå som valgemne i tredje studieår i graden din. Se mer informasjon på emnesidene.

Kravet er også gjennomført av studenter fra HiL som har avlagt emnet Western Legal Culture – Comparative History and Theory of Legal Methods som del av sin bachelorgrad.

Engelskkravet gjelder ikke overgangsstudenter eller privatister som har JUR3000/P som del av graden. 

Mulighet for å avlegge et ikke-juridisk valgemne tilbudt ved fakultetet: Fakultetet tilbyr flere emner innenfor menneskerettigheter, kriminologi, rettssosiologiforvaltningsinformatikk samt emnene RINF1100 og RINF1200 som hørte til det nedlagte programmet DRI. Du kan velge inntil ett slikt emne tilbudt ved fakultetet som valgemne i graden master i rettsvitenskap. Et slikt emne kan inngå enten på bachelor- eller masternivå. Merk at emnene FINF4012 – Rettslig regulering av personvern og digital forvaltningFINF4021 – Automatisert rettsanvendelse og rettsteknologi og PSY4315 Rettspsykologi er godkjent som juridiske valgemner på masternivå og begge kan inngå i graden.     

Masteroppgave

I løpet av femte studieår skal du skrive en oppgave på 30 studiepoeng, over et selvvalgt tema. Det er også mulig å skrive en oppgave på 60 studiepoeng, som da utgjør hele femte studieår.

Profil - faglig spesialisering

Som alternativ til å selv sette opp ønskede valgemner/skrive oppgave om selvvalgt tema, kan du melde deg opp til en profil. Å velge en profil innebærer at du skal avlegge bestemte valgemner og skrive en masteroppgave som til sammen gir en faglig spesialisering. Velger du en profil vil dette vises på ditt vitnemål.

Les mer om profiler

Godkjenning av utdanning

Les om hvilken utdanning som kan godkjennes i graden master i rettsvitenskap

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i rettsvitenskap

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Utsendelse av vitnemål

Info om utsendelse av vitnemål høst 2021

 

Publisert 3. des. 2013 14:17 - Sist endret 1. des. 2021 12:13