Oppbygging og gjennomføring

Ny oppbygning og gjennomføring for deg som starter høsten 2018

Oppbygning og gjennomføring 2017

Masterstudiene i kjemi består av tre deler: Masteroppgaven (forskningsprosjekt), fagteoretisk pensum knyttet til oppgaven din og andre emner (fellesemner, metodeopplæring m.m.).

Masteroppgaven
Masteroppgaven kan være på enten 60 eller 30 studiepoeng. Alle veiledere ved Kjemisk institutt tilbyr masteroppgaver på 60 studiepoeng, men innen de mest eksperimentelle delene av faget (organisk kjemi, analytisk kjemi og uorganisk kjemi) vil det være få muligheter hvis du ønsker deg en 30 studiepoengs oppgave.

Utover omfanget, skiller de to typene masteroppgaver seg fra hverandre ved at 30 studiepoengs masteroppgaver er strikt tidsbegrensede med fast startdato (når temaet oppgis) og absolutt innleveringsfrist 17 uker etter at oppgaven ble påbegynt. Masteroppgaver på 60 studiepoeng er også tidsbegrenset ved at datoen for når oppgaven skal leveres til bedømmelse er fastsatt i studieplanen din.

Fellesemner
Samtlige masterstudenter på programmet skal fullføre følgende HMS-opplæring i løpet av sitt første semester:

Med unntak av brannsikkerhet, som krever praktisk oppmøte, er opplæringen elektronisk.

I tillegg er emnet KJM-MENA4010 – Eksperimentelle metoder (nedlagt) (10 studiepoeng) obligatorisk for alle. Emnet er bygget opp som et matriseemne hvor du velger 5 moduler som undervises intensivt. De fleste moduler undervises vår eller høst. Modul 30 om HMS og laboratoriesikkerhet er obligatorisk og skal tas av alle i løpet av første semester på masterstudiet.  HMS0503 – Laboratoriesikkerhet, HMS0505 – El-sikkerhet og HMS0507 – Brannsikkerhet, er obligatoriske forkunnskapskrav til modul 30, og skal helst være fullført før denne modulen begynner, men senest samme semester.

I tillegg anbefaler vi alle å velge KJM4020 – Vitenskapelig kommunikasjon (nedlagt) (5 studiepoeng). Emnet innebærer at du finner frem til alt kjent stoff om det temaet du skal forske på i masteroppgaven ved hjelp av avanserte datasøkeverktøy og skriver en rapport over hva du har funnet. Du får dermed en ”flying start” på arbeidet med masteroppgaven din (det spesifikke temaet for en 30 studiepoengs oppgave er ikke gitt på forhånd, temaet i KJM4020 – Vitenskapelig kommunikasjon (nedlagt) vil da være mer løst knyttet til fagfeltet). Vi anbefaler også våre studenter å følge KJM-MENA4030 – Vitenskapelige presentasjonsteknikker , som er et høstemne.

Fagteoretisk pensum
Her velger du i samarbeid med veileder emner som gir et solid teoretisk grunnlag for gjennomføring av masteroppgaven.

Studieløpstabellen under viser et generelt eksempel på en mulig fordeling av en 60 studiepoengs masteroppgave. Det er mulig å fordele oppgaven annerledes, for eksempel ved å begynne forskningsarbeidet allerede i 1. semester. Alle emner må være fullført og bestått før siste semester av masterstudiet. For en mastergrad med 30 studiepoengs oppgave medfører det at oppgaven i sin helhet legges til siste semester av studiet. Siden fjerde semester er et vårsemester er det flere emner å velge mellom på høsten.

4. semester Masteroppgave
3. semester Masteroppgave Masteremne
2. semester Masteroppgave Masteremne Masteremne
1. semester KJM-MENA4010 – Eksperimentelle metoder (nedlagt) + 3 HMS emner KJM4020 – Vitenskapelig kommunikasjon (nedlagt) KJM-MENA4030 – Vitenskapelige presentasjonsteknikker Masteremne
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Det er ingen formelle studieretninger i masterprogrammet i kjemi, men fordypningen du valgte i bachelorstudiet er avgjørende for hvilke fagfelt du kan velge masteroppgave fra. De forskjellige fagfeltene og mulige masteroppgaver vil bli presentert i starten av første semester, og du vil få hjelp til å velge emner før undervisningen starter det første semesteret.

Det er lurt å bestemme seg for fagfelt og veileder så tidlig som mulig i første semester. Har du valgproblemer i denne fasen vil du få mye hjelp og veiledning. Ofte oppsøker den enkelte student flere professorer og amanuenser for å forhøre seg oppgavemuligheter, men husk valgmulighetene begrenser seg jo lenger du venter. Innen 1. desember må du og veilederen din lage en fullstendig studieplan for hele masterstudiet, som blant annet angir hvilke emner som inngår, når de enkelte eksamener skal avlegges og når masteroppgaven skal innleveres for bedømmelse. Skjema og viktig informasjon om studieplanen finner du her.

Du og veilederen din velger i samarbeid de masteremnene du skal ha, slik at du får en solid teoretisk bakgrunn for gjennomføringen av masteroppgaven din.

Godkjenning av masteremner fra andre læresteder

Dersom du får opptak til masterprogrammet og allerede har avlagt masteremne(r) ved et annet lærested,  kan du søke om å få dette innpasset i mastergraden din ved Universitetet i Oslo. Ta kontakt med Kjemisk institutt får mer informasjon.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Master i kjemi

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 8. feb. 2018 16:03