Masterspesialiseringen i naturfagenes didaktikk

Dette er studieløpet for deg som har en 80-gruppe i kjemi, fysikk, geografi/geofag eller biologi i Lektorprogrammet og velger å ta masterspesialiseringen i naturfagenes didaktikk.

Hvorfor velge denne masterspesialiseringen?

Masterspesialiseringen i naturfagenes didaktikk gir deg inngående innsikt på vitenskapelig nivå i naturfagdidaktiske problemstillinger, som f.eks. forholdet mellom naturfagene, naturvitenskap og samfunnet, allmenndannelse i naturvitenskap, utforskende arbeidsmåter i naturfagene og grunnleggende ferdigheter. Denne kunnskapen skal gi deg grunnlag for både profesjonsutøvelse og for videre PhD-studier. Studiet har som mål å gi deg erfaringer i å analysere fagdidaktisk teori i relasjon til profesjonsutøvelse og utvikling av praksis. Vitenskapelig argumentasjon blir utviklet ved at teori blir drøftet opp mot empiriske data fra læringssituasjoner i og utenfor klasserom. Dette gjøres for ulike formål og målgrupper, som for eksempel å gjøre naturfagenes undervisning mer inkluderende for elever, eller for å forstå hvordan lærere kan vurdere begrepsforståelse i naturfag. Det å forstå ulike kvalitative og kvantitative metoders relevans og begrensninger, og hvordan de kan brukes sammen, er viktig i studiet.

Hva lærer du? 

Etter fullført masterspesialisering i naturfagenes didaktikk skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • naturvitenskapens egenart, utforskende naturfag, representasjonsformer, begrepslæring og naturfaglig allmenndannelse
 • kompleksiteten i forholdet mellom naturvitenskap og samfunn i temaer knyttet til sosiovitenskapelige problemstillinger som utdanning for bærekraftig utvikling
 • ulike kvalitative og kvantitative metoders relevans og begrensninger
 • grunnleggende metoder og modeller for å identifisere og vurdere ulike typer utfordringer knyttet til å tilegne seg ulike naturfaglige kunnskapsområder
 • hvordan grunnleggende ferdigheter i naturfagene både gjenspeiler karaktertrekk i naturvitenskap, gir gode læringsstrategier og bidrar til å variere undervisning

Ferdigheter til å

 • formulere en erfarings- og kunnskapsbasert problemstilling, som er avgrenset og gjennomførbar i naturfagdidaktiske områder
 • designe en empirisk undersøkelse
 • analysere empiriske data, også med IKT-verktøy
 • skrive sammen undersøkelsen i en monografi eller artikkel
 • anvende forskningslitteratur og sitering i skriving
 • drøfte naturfagdidaktiske problemstillinger i lys av samfunnsdebatt og dagsaktuelle spørsmål

Generell kompetanse til å

 • planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere empiriske undersøkelser i naturfagenes didaktikk, kunne beskrive resultater og drøfte dem kritisk, i forhold til det naturfagdidaktiske forskermiljøet, skolen og samfunnet
 • iverksette og gjennomføre utviklingsprosesser i skolen

Oppbygging og gjennomføring

Emnene som inngår i studieløpet er obligatoriske, men rekkefølgen på hvilket semester emnene ligger i er anbefalt. I den anbefalte oppbyggingen av studieløpet garanterer vi for at undervisning ikke kolliderer. Hvis du ikke vil følge den anbefalte oppbygningen tar du kontakt med studieadministrasjon i Lektorprogrammet.

10. semester NATDID4009 – Masteroppgave i naturfagenes didaktikk

9. semester

NATDID4002 – Naturfagene, forskning og samfunn

Valgfritt emne fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) på 4000-nivå

8. semester DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data NATDID4001 – Naturfagene, forskning og skole

Valgfritt emne fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN) på 4000-nivå

  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Valgfrie emner velges fra emner på 4000-nivå ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (MN).

I tillegg kan det tverrfaglige emnet ENERGI4010 - Bærekraftig energiomstilling velges som valgfritt emne. Du melder deg opp til emnet i StudentWeb.

Progresjonskrav

I tillegg til de regulære progresjonskravene, som gjelder alle programstudenter ved UiO, må lektorstudenter oppfylle progresjonskrav før de kan begynne med PROF3025 i 6. semester og før oppstart av masterdelen i 8. semester.

Publisert 15. feb. 2017 15:14 - Sist endret 26. nov. 2021 12:57