DIFO4015 – Didaktisk forskningsmetode med praksis: analyse og framstilling av data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir deg kunnskap om vitenskapsteoretiske tradisjoner innenfor utdanningsforskningen, og du lærer om hvordan forskeres perspektiv på vitenskap og metode påvirker valg av problemstilling, utvalg, analyse og framstillingsform. Dette gir deg det teoretiske grunnlaget for å kunne reflektere over kvalitetskriterier knyttet til ulike metodiske tilnærminger, og over dine egne valg av metode. Emnet inneholder 15 praksisdager, som blant annet kan gi deg mulighet til å gjøre datainnsamling til masteroppgaven.

Undervisningen legger spesielt vekt på prosessen etter datainnsamling, og du får kjennskap til måter du kan organisere et empirisk datamateriale på, ulike strategier for koding og analyse, samt hvordan du kan framstille forskningsresultater. Du får også veiledning på ditt individuelle masterprosjekt. Seminarundervisning gir deg blant annet trening i å kode og fortolke forskjellige typer data, og gjennom å diskutere egne og andres erfaringer får du økt kjennskap til analyseprosessens betydning for forskningsresultater.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner innenfor utdanningsvitenskapelig forskning
 • organisering og koding av data
 • ulike måter å analysere data på
 • tolkning av forskningsdata
 • normer for kvalitet i forskning

Ferdigheter til å

 • gjenkjenne vitenskapsteoretiske posisjoner i forskningslitteratur
 • kode, analysere og tolke ulike typer empiriske data
 • diskutere forskningsdesign og forskningsfunn kritisk

Generell kompetanse til å

 • vurdere kvalitet i utdanningsforskning
 • uttrykke deg presist om forskningsmetodiske spørsmål

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på masterspesialisering i Lektorprogrammet.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot DIFO4000 – Didaktisk forskningsmetode uten praksis: analyse og framstilling av data

* Emnet inkluderer ingen praksis og kan derfor ikke inngå i Lektorprogrammet uten at studenten har gjennomført 15 dager praksis i henhold til praksisplanen.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det legges opp til studentaktive arbeidsformer, slik som diskusjon av faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum, kritisk analyse av forskningsartikler og praktisk arbeid med organisering, analyse og tolkning av forskningsdata. I tillegg får du to veiledningstimer med veilederen til din masteroppgave, der fokus særlig skal være på innsamling og bearbeiding av data.

Emnet inkluderer 5 dager analysepraksis og 10 dager praksis som skal gjennomføres i samarbeid med en eller flere skoler. Dersom det er ønskelig og mulig, kan noe av tiden i praksis brukes til å samle inn empiri til masteroppgaven. Da vil du selv kunne velge skole. Se «forskningspraksis» på semestersiden for mer informasjon om praksisgjennomføringen.

Pensumet utgjør 500 sider, og det inkluderer både metodelitteratur og en samling forskningsartikler som skal bli gjenstand for analyse.

Obligatorisk komponent

 • Deltagelse i undervisning
 • 15 dager praksis
 • datahåndteringsplan for masteroppgaveprosjekt

Se semestersiden for en nærmere beskrivelse av krav til oppmøte og deltagelse i undervisningen og for godkjenning av praksis. Begge komponentene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen i emnet.

Regler for oppmøte på digitale seminarer vil bli presisert før emnet starter opp i august

Adgang til undervisning

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

3-dagers skriftlig hjemmeeksamen på 3000-4000 ord. 

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi evaluerer emnet hver gang det blir undervist. Du finner oppsummeringer på samlesiden for emneevalueringer ved UV.

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Hver høst
Eksamen
Hver høst
Undervisningsspråk
Norsk