DIFO4001 – Didaktisk forskningsmetode: design og innsamling av data

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir deg en innføring i didaktisk forskningsmetode. Emnet gir deg innsikt i prosessen fra prosjektidé til komplett forskningsdesign. Gjennom forelesninger, seminarer og pensum vil du få kunnskap om sentrale forskningsmetoder i utdanningsvitenskap slik at du kan vurdere hvordan valg av metode påvirker hva du kan få kunnskap om i egen forskning.

Undervisningen i emnet legger vekt på aktiviteter og diskusjoner som gir erfaring med utforming og vurdering av problemstillinger, utvalg og innsamlingsverktøy for forskningsdata, som for eksempel intervjuguide eller spørreskjema. Emnet gir deg også kunnskap om forskningsetikk og et grunnlag for å kunne reflektere kritisk over etiske sider vedrørende egen og andres forskning.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal du ha tilegnet deg:

Kunnskaper om

 • hvordan ulike problemstillinger og forskningsspørsmål påvirker forskningsprosessen
 • de ulike komponentene i et forskningsdesign
 • muligheter og begrensninger ved kvalitative og kvantitative forskningsdesign samt kombinasjoner av disse
 • sentrale metoder for innsamling av data i utdanningsforskning
 • forskningsetikk og behandling av personopplysninger

Ferdigheter til å

 • utvikle gode problemstillinger og forskningsspørsmål
 • utforme eget forskningsdesign i en prosjektbeskrivelse
 • begrunne valg av forskningsdesign
 • utvikle relevante innsamlingsverktøy, blant annet intervjuguide, kodeskjema og spørreskjema

Generell kompetanse til å

 • vurdere kritisk ulike forskningsdesign, metoder og innsamlingsverktøy
 • reflektere over etiske aspekter ved utdanningsforskning

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Emnet er åpent for studenter på masterspesialisering i Lektorprogrammet og studenter som tar Master i fysikk, studieretning Fysikkdidaktikk.

Undervisning

Undervisning og læringsformer

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. Det legges opp til studentaktive arbeidsformer, slik som diskusjon av faglige problemstillinger i mindre grupper og i plenum og praktisk arbeid med ulike datainnsamlingsmetoder.

Det arrangeres et seminar der du får hjelp til å utvikle ideer til masteroppgaven. I etterkant av seminaret leverer du inn en skisse til prosjektbeskrivelse, og på grunnlag av denne tildeles du en veileder til din masteroppgave. Du får én individuell veiledningstime til videreutvikling av prosjektbeskrivelsen.

Pensum utgjør ca. 700 sider.

Obligatoriske forhold i undervisningen

Deltagelse i undervisning er obligatorisk.

Underveis i semesteret skal du levere en skisse til prosjektbeskrivelse for masteroppgaven på 300–500 ord. Etter en individuell veiledningstime skal skissen videreutvikles til en ferdig prosjektbeskrivelse, som skal leveres ved slutten av semesteret.

Tidsfrister for levering av prosjektbeskrivelse og en nærmere beskrivelse av fraværsreglementet finner du på semestersiden.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er kun åpen for studenter med opptak i emnet.

Eksamen

Eksamens-/vurderingsformer

3-dagers skriftlig hjemmeeksamen på 3000–4000 ord.

Faglige krav for å kunne avlegge eksamen

De obligatoriske komponentene i emnet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Se semestersiden for nærmere beskrivelse av de obligatoriske komponentene og krav til godkjenning.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving må du gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk.

Hjelpemidler

Alle hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk