Hva lærer du?

Gjennom bachelorprogrammet i Matematikk med informatikk får du bred kunnskap i generell matematikk og du lærer å bruke matematikken i matematisk orienterte fag som statistikk, mekanikk og informatikk. Du får mer avansert kompetanse enten i matematikk eller et anvendt fag.

Etter at du har fullført bachelor i Matematikk med informatikk, har du oppnådd:

Kunnskaper

Du har en trygg forståelse av matematisk teori og minst ett anvendt fag.

 • Du forstår at matematiske begreper og resonnementer danner en logisk arkitektur, som bygges opp trinnvis.
 • Du er fortrolig med presise definisjoner og bevis, noe som sikrer at matematisk kunnskap er varig og gyldig innenfor eksplisitt gitte rammer.
 • Du forstår og har erfaring med at formelle resonnementer har sitt opphav i ideer og intuisjon.

Du forstår samspillet mellom det generelle og det spesielle i matematikk, og mellom matematikk og andre fag.

 • Du har erfaring med at generelle, abstrakte begreper får liv når de konkretiseres til spesielle situasjoner, både innen ulike deler av matematikken og innen andre  fag som mekanikk, statistikk og matematisk informatikk. Kandidaten har også kunnskap om hvordan andre vitenskapers bruk av matematikk belyser matematisk teori.
 • Du kjenner til hvordan fenomener fra ulike vitenskaper kan beskrives ved hjelp av felles matematiske begreper og modeller, etter en abstraksjonsprosess, og hvordan matematisk beskrivelse utgjør en vesentlig del av svært mange vitenskaper.

Ferdigheter 

Du kan modellere fenomener ved hjelp av matematikk, statistikk, mekanikk og informatikk og analysere modellene matematisk og ved hjelp av numeriske beregningsteknikker.

 • Du har erfaring med hvordan fenomener kan beskrives ved hjelp av matematiske modeller som utledes gjennom matematiske og naturvitenskaplige resonnementer.
 • Du kjenner til hvordan numeriske beregningsmetoder som implementeres ved hjelp av datamaskin kan analyseres matematisk.
 • Du kjenner til og har erfaring med at matematiske modeller som regel er idealiserte, at analysen har begrenset gyldighetsområde og at forståelse av modeller også krever forståelse for feilkilder og begrensninger. 

Du behersker å identifisere, bearbeide og løse problemer.

 • Du behersker ulike former for problemløsing som en sentral kompetanse innen matematiske fag.
 • Du har forståelse av og noe erfaring med hva som er fruktbare, faglige problemstillinger.

Generell kompetanse

Du kan kommunisere matematiske temaer til fagfeller, eksperter fra andre disipliner og allmennheten og samarbeide med kolleger fra eget og andre fagfelt.

 • Du kan diskutere og kommunisere faglige problemstillinger på forskjellige presisjonsnivåer basert på faglig intuisjon og helhetsforståelse.
 • Du har respekt og åpenhet for andre fagområder.
 • Du kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer.

Du forstår og kan reflektere over matematikkens utvikling, muligheter, begrensninger og farer både faglig og etisk.

 • Du kjenner normer og standarder for vitenskapelig kommunikasjon og publisering, spesielt krav knyttet til reproduserbarhet av beregninger og eksperimenter.
 • Du kan holde deg faglig oppdatert.
Publisert 22. feb. 2016 13:32 - Sist endret 14. juli 2021 15:01