Dette programmet er erstattet av Biovitenskap (master - to år).

Hva lærer du?

Mastergraden gir forskningsbasert fordypning i molekylærbiologi, biokjemi eller fysiologi. Graden kvalifiserer til selvstendig arbeid i laboratorier, kritisk forståelse av vitenskapelige artikler og framstilling av vitenskapelige tema og forskningsresultater, både muntlig og skriftlig.
Du vil oppnå forståelse og kunnskap gjennom 12 måneders praktisk arbeid i en forskningsgruppe og ved å gjennomføre et sett av delvis selvvalgte kurs.

Kunnskapsmål

  • Du skal ha en forståelse av kjemiske og molekylære prosesser som foregår i og mellom celler. Forståelsen skal være tilstrekkelig god til at du kan beskrive og forklare både prosessene og deres betydning for egenskapene til levende organismer.
  • Du skal ha kjennskap til de viktigste av de molekylære og cellebaserte metodene som brukes i dag for å utvide vår biologiske kunnskap.

Ferdighetsmål

Etter avsluttet mastergrad skal du:

  • Kunne arbeide selvstendig i laboratoriet.
  • Kunne lese vitenskapelige artikler og erverve en kritisk forståelse av dem.
  • Kunne gi en muntlig og skriftlig framstilling av vitenskapelige tema og forskningsresultater.
  • Kunne framsette hypoteser og velge, tilpasse og utføre molekylære og cellebaserte forsøk for å bekrefte eller avvise hypotesene.

Generelle kompetansemål

Du skal ved endt program kunne reflektere over sentrale, etiske og vitenskapelige problemstillinger i forhold til eget og andres arbeid. Programmet skal bidra til å utvikle din faglige nysgjerrighet og gi deg forståelse og respekt for vitenskapelige verdier som åpenhet, presisjon, etterrettelighet og betydningen av å skille mellom kunnskap og meninger.

Publisert 6. juni 2012 10:00