Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet inneholder selvvalgt fordypningspraksis i medisin av fire ukers varighet.  Praksisen kan foregå på sykehus, i primærhelsetjenesten eller ved andre institusjoner der leger arbeider.

Fordypningspraksis gjennomføres i siste studieår, mellom termin 1 og 2 i MED6800 (modul 8). Praksisperioden for høstkull gjennomføres i januar . Praksisperioden for vårkull gjennomføres i mai/juni.

Hva lærer du?

Etter gjennomført emne skal studenten ha tilegnet seg erfaringer og kunnskap knyttet til et spesifikt medisinsk praksisfelt og kunne reflektere over faglige og etiske problemstillinger og egen yrkesutøvelse.

Læringsmål og læringsutbyttebeskrivelse

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for arbeidsoppgaver, arbeidsmåter og faglige utfordringer innen praksisfeltet

Ferdigheter  

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • beskrive og formidle praksiserfaringer
  • diskutere faglige og etiske problemstillinger i praksisfeltet
  • anvende medisinsk kunnskap til å vurdere og håndtere oppgaver i praksisfeltet

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over egen yrkesutøvelse i en profesjonell sammenheng med hensyn til styrker, begrensninger, kommunikasjon og tverrfaglig samarbeid

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Informasjon om praksisplasser i mai/juni 2021 og rutiner for valg. Informasjonen oppdateres frem mot valgdag.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

MED5700 – Medisinsk grunnutdanning, modul 7

En programstudent som ikke består eksamen i en modul i medisinstudiet kan ordinært ikke gå videre i studiet før eksamen er avlagt og bestått. En student som går opp til ny/utsatt eksamen kan likevel fortsette å følge undervisning til sensur er falt, eventuelt til klagesensur foreligger, men må da avbryte semesteret dersom endelig sensur er "ikke bestått".

En programstudent som har vært borte fra medisinstudiet i mer enn to år sammenhengende kan pålegges av fakultetet å gjenta tidligere godkjent obligatorisk undervisning og/eller tidligere beståtte eksamener før studenten får gå videre i studiet.

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Praksis

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Adgang til undervisning

Om adgang til å gjenta gjennomført obligatorisk undervisning

Obligatorisk undervisning - krav til tilstedeværelse og arbeidskrav

Fordypningspraksis juni 2021

Ved nasjonale og lokale tiltak knyttet til koronapandemien, kan det på kort varsel bli gjort endringer i undervisningen og timeplanen. Dette kan gjelde flytting av undervisning og endring av undervisningsform. Endringer blir varslet så tidlig som mulig i timeplanen/Mine studier. Ved umiddelbare endringer blir studentene også varslet via sin UiO-e-post eller sms. 

Tilstedeværelse: Selvvalgt fordypningspraksis varer i fire uker, og det kreves tilstedeværelse på minst 70 % for å få godkjent praksisoppmøtet. Ved mindre enn 70 % tilstedeværelse har kontaktperson på praksisstedet plikt til å rapportere dette til fakultetet, og praksistjenesten vil bli underkjent. Arbeidstiden tilsvarer det som er vanlig arbeidstid ved det aktuelle praksisstedet, normalt 38 timer på dagtid.  Se også plan for det enkelte praksisstedet.

Dersom studenten har mindre enn 70 % tilstedeværelse vil studenten få nedrykk og må gjennomføre praksis i neste periode.

Gjennomføring av obligatorisk tilbakemelding fra veileder:

Studenten skal observeres av veileder i minst tre arbeidssituasjoner i løpet av praksisperioden og skal få tilbakemelding ved hjelp av et standardisert skjema (Mini-Cex).

Godkjent praksis er et obligatorisk krav for å gå opp til eksamen.

Tilrettelegging av undervisning

Det er mulig å søke om tidlig valgnummer hvis du oppfyller kriteriene for tildeling. Søknad gjøres samtidig som søknad om tilrettelegging av undervisning i modul 8.
Søknad med dokumentasjon må foreligge senest 1. mai for fordypningspraksis som gjennomføres i januar og senest 1. november for fordypningspraksis som gjennomføres i mai/juni.

Eksamen

Eksamen er en praksisrapport og en samtale mellom student og veileder.

I Praksisrapporten skal studenten gjøre rede for og reflektere over sine arbeidsoppgaver i praksisperioden. Praksisrapporten skal også inneholde en del utarbeidet av praksisstedet, hvor veileder gjør en vurdering av studentens utøvelse av legearbeidet og studentens forhold til pasienter og medarbeidere. Kritikkverdige forhold må ha vært påpekt og diskutert i den fortløpende veiledningen under praksisperioden.

Etter samtalen signerer både veileder og student på praksisrapporten, og student leverer denne innen 8 virkedager etter endt praksis. Rutine for levering av praksisrapport.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Antall forsøk til eksamen

Gyldig forfall til eksamen gir rett til å gå opp til utsatt prøve

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Dersom du har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan du søke om dette. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk