Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Hvordan får vi tilgang til folks erfaringer med å leve med en diagnose eller å være deltager i en medisinsk intervensjon? Hvordan forstår pasienter og leger et anbefalt behandlingsløp? Hvilke metodiske verktøy har vi for å identifisere nye forskningsspørsmål, spørsmål vi ikke allerede visste var viktige? Dette emnet gir en innføring i kvalitative metoder brukt i helseforskning og setter studentene i stand til å identifisere forskningsspørsmål, utvikle og utforme et kvalitativt metodedesign, utvikle og bruke relevante metodiske verktøy og gjennomføre enkle tematiske analyser. Gjennom forelesninger, gruppearbeid og øvelser gir emnet både teoretiske og praktiske ferdigheter, og er relevant både for deg som vil bruke kvalitative metoder på prosjektoppgaven og for deg som er interessert i forskning.

Hva lærer du?

Studenten skal etter gjennomført kurs ha tilegnet seg kunnskap om kvalitative metoder som brukes i helseforskning, med særlig vekt på intervju, observasjon og fokusgrupper.

Kunnskaper

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • gjøre rede for forholdet mellom forskningsspørsmål og metoder 
  • forklare forskjeller mellom kvalitative og kvantitative metoder
  • gjøre rede for styrker og svakheter ved ulike kvalitative metoder
  • gjøre rede for begreper som refleksivitet, posisjonering og overførbarhet

Ferdigheter

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • vurdere hvilke metoder som er egnet for ulike forskningsspørsmål 
  • gjennomføre intervjuer, observasjoner og fokusgrupper
  • gjennomføre kvalitative analyser av tekst
  • planlegge en kvalitativ studie metodologisk

Generell kompetanse

Ved fullført emne skal studenten kunne:

  • reflektere over forskningsetiske spørsmål knyttet til bruk av kvalitative metoder

Opptak og adgangsregulering

Lukket profesjonsstudium.

Studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering over valgfrie emner i StudentWeb.

Opptaksramme: 45 studenter

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Studenter må ha plass på undervisningen for å kunne ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Du må ha fullført undervisningen og ha møtt til eller ha gyldig fravær på eksamenene i MED2200 – Medisinstudiet, modul 2 for å kunne fremstille deg til eksamen i de valgfrie emnene i første elektive periode.

Overlappende emner

Overgang/innpass

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få kursaktiviteter på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene i de elektive periodene.

Om fritak

Undervisning

Medisinstudiet er et heltidsstudium.

Arbeidsform: Forelesninger, øvelser i grupper, hjemmeoppgaver.

Forelesningene introduserer og diskuterer grunnleggende prinsipper for bruk av kvalitative metoder, og etterfølges av seminarer med gruppeoppgaver. Studentene vil få praktiske øvelser for å utvikle ferdigheter i intervjuteknikk og ulike former for observasjon. Videre vil de organisere og delta i en fokusgruppe. 

Det forventes at studentene forbereder seg til undervisningen.

Eksamen

Muntlig presentasjon i gruppe

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen, meldes til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen. Ved ikke bestått eller gyldig forfall til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen kan studenten fortsette i studiet og fremstille seg til eksamen i den påfølgende elektive perioden (påfølgende januar). Studenten må senest ha avlagt og bestått det valgfrie emnet innen utgangen av den andre elektive perioden i studieløpet, før modul 4 for vårkull og før modul 5 for høstkull.

Studenter som ikke består eller har gyldig forfall til ordinær eksamen kan få en annen vurderingsform på kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Sensur

Universitetsstyret har vedtatt at det skal innføres sensorveiledninger på alle eksamener. Fakultetene skal beskrive sensuropplegget sitt slik at dette framstår klart og transparent for studentene og sikrer samsvar mellom læringsutbytte, oppgaver og karakteren som gis. Det er utarbeidet en samleside med informasjon om eksamen og sensur ved fakultetet som skal ivareta dette.

Eksamensspråk

Norsk, alternativt svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Studenter som trekker seg før eksamen eller ikke møter til eksamen uten gyldig forfall, kan ikke fremstille seg til utsatt eksamen.

Tilrettelagt eksamen

Studenter som har behov for tilrettelagt eksamen på grunn av sykdom, funksjonshemming, fødsel eller amming, kan søke om dette senest fire uker før eksamen. Skjemaet for dokumentasjon fra lege/sakkyndig må vedlegges søknaden. Ved dysleksi, dyskalkuli eller dysgrafi, må det legges ved utredning fra logoped/sakkyndig.

Studenter som har fødselstermin inntil tre uker etter eksamensdato får, etter søknad med bekreftelse på termindato, innvilget forlenget tid til skriftlige eksamener. Dersom det søkes om annen type spesialtilpasning eller det fra eksamensdato er mer enn tre uker til termin, må det ved en søknad foreligge legeerklæring som beskriver studentens helsetilstand.

Evaluering av emnet

Emnet blir evaluert i henhold til rutinebeskrivelsen for kvalitetssystemet. Se studiekvalitetsarbeid ved profesjonsstudiet i medisin

Fakta om emnet

Studiepoeng

2

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk

Kontakt

MED-studieinfo