Fagkrav for de ulike fagdidaktiske fag på PPU

Du må ha 60 studiepoeng innenfor faget/fagene du søker opptak til i henhold til spesifiseringene under. Emner som er tatt som en del av lærerutdanning opp til trinn 10, vil ikke telle.

For alle fag gjelder det at du må kunne kommunisere svært godt på norsk. Språk må ikke være til hinder for muntlig kommunikasjon i klasserommet.

Du må ha riktig fagbakrunn og du må kunne undervise i de fagene du søker på. Du kan ikke velge å bli ettfagsstudent hvis du får tilbud om fag du har søkt på.

Merk at fagtilbudet er ulikt på PPU heltid og PPU deltid.

Engelsk

 • 60 studiepoeng engelskemner.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og de øvrige 40 må være innenfor språk, litteratur eller kultur- og samfunnsfag. Bestått oversetterstudium av minst tre års varighet (fortrinnsvis til/fra norsk) kan også godkjennes.

Fremmedspråk

 • 60 studiepoeng eller mer i minst ett av følgende språk på PPU heltid: fransk, spansk, tysk, italiensk, russisk, latin, kinesisk (mandarin) og japansk. Dette gjelder også de som har språket som morsmål. For russisk, kinesisk (mandarin), japansk og anbefales minst 80 studiepoeng for å være på et språklig høyt nok nivå dersom man ikke kan språket godt fra før. PPU deltid har tilbud i fransk, spansk og tysk.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være språklige emner og 20 være litteraturemner eller emner i kultur/samfunnsfag.
 • For fjerne fremmedspråk (russisk, mandarin og japansk) skal minimum 40 av de 60 studiepoengene være innen språklige emner og 20 innen kultur/samfunnsfag.
 • For fransk, spansk, tysk og italiensk kan det maksimum inngå 10 studiepoeng der undervisning og studielitteratur er på norsk eller engelsk. Det kan i noen tilfeller gjøres unntak fra dette for studenter med årsenheter i faget.
 • For latin må du ha 60 studiepoeng i latinemner. Innføringsemner i latin, som for eksempel LAT1001, LAT1002 og LAT1100, kan ikke inngå i fagkravet.
 • Bestått oversetterstudium av minst tre års varighet kan også godkjennes.

Geografi

 • 60 studiepoeng innenfor samfunnsgeografi og/eller naturgeografi.
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 studiepoeng være geografiske emner. Inntil 40 studiepoeng kan være innenfor geografinære emner som geologi, meteorologi, hydrologi, miljø, ressurs, næring, demografi, utvikling og liknende.

Historie

 • 60 studiepoeng historieemner
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 10 være norsk/nordisk historie og 10 global/europeisk/verdenshistorie. Minst ett emne må være innenfor eldre historie, minst ett emne må være innenfor nyere historie og minst ett emne må inneholde metode.

Matematikk

 • 60 studiepoeng matematikk og/eller statistikk. Alle UiO-emner med MAT eller STK i kurskoden, enten alene eller i kombinasjon med andre fagforkortelser, kan benyttes så sant det ikke er overlapp.
 • De 60 studiepoengene kan inneholde inntil 22.5 studiepoeng til sammen fra mekanikk og informatikk. Av disse kan informatikk utgjøre inntil 10 studiepoeng. Søkere som har en kombinasjon av matematikkemner fra ulike læresteder, må dokumentere 60 studiepoeng uten overlapp mellom emnene.

Naturfag

 • 60 studiepoeng emner innenfor biologi, fysikk, kjemi, naturfag, botanikk, zoologi, ernæring, miljøfag, medisin, farmasi, bioteknologi, limnologi, økologi, astronomi, mekanikk, elektromagnetisme, termodynamikk eller statikk. 
 • Inntil 20 studiepoeng geologi godkjennes også.
 • Det er en fordel med en kombinasjon av emner fra både biologi, fysikk og kjemi.
 • Relevante naturfaglige emner innen ingeniørfag og helsefag kan også godkjennes.

Norsk

 • 60 studiepoeng norskemner (på morsmålsnivå).
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 20 være innenfor norsk/nordisk språk, tekstvitenskap, retorikk og/eller norsk som andrespråk og 20 være innenfor norsk/nordisk litteratur. De siste 20 studiepoengene kan være innenfor norsk/nordisk språk, tekstvitenskap, retorikk, norsk som andrespråk, norsk/nordisk litteratur, allmenn litteraturvitenskap, allmenn lingvistikk, mediefag og/eller journalistikk.

 • Studentene må beherske både bokmål og nynorsk.

Religion og etikk

 • 60 studiepoeng i religionsemner
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor kristendom, islam, jødedom, buddhisme, hinduisme eller fra religionshistoriske innføringsemner/religionshistorisk metode. De resterende 30 studiepoengene kan være andre religionsemner eller emner innenfor idehistorie, filosofi eller livssynskunnskap.         
 • NB: Av hensyn til faglig bredde gis det ikke uttelling for mer enn 40 studiepoeng innenfor samme religion.

Samfunnsfag

 • 60 studiepoeng i samfunnsvitenskapelige emner
 • Av de 60 studiepoengene må minimum 30 studiepoeng være innenfor sosiologi, statsvitenskap eller sosialantropologi (i kombinasjon eller alene). De resterende 30 studiepoengene kan være innenfor følgende fag: Kriminologi, psykologi, jus, samfunnsgeografi, samfunnsøkonomi, utviklingsstudier, kjønn og likestilling og internasjonale studier.

 Dette kravet gjelder for alle søkere, uansett faglig bakgrunn.

 

 

 

 

Publisert 6. juni 2012 13:29 - Sist endret 21. des. 2021 12:42