Praksis

Praksis

Det er 12 uker obligatorisk praksis i løpet av studiet. Praksis er delt i 2:

  • 4-ukerspraksis i uke 41-44 i 1. semester
  • 8-ukerspraksis fra og med uke 5 i 2. semester (ikke i vinter- og påskeferie)

De formelle krav og rettigheter for praksis i PPU er beskrevet i Retningslinjer for praksis i PPU.

Praksissted

  • Kan jeg velge skole?
  • Tas det hensyn til bosted?

På PPU heltid blir du utplassert i praksis på en av våre partnerskoler i Oslo eller i Akershus. Du kan ikke velge skole, trinn/nivå eller beliggenhet.

Inndelingen i grupper gjøres primært på grunnlag av 3 hensyn:
1) at studentene i gruppen skal kunne samarbeide ut i fra fagkombinasjon
2) skolenes veiledningskapasitet
3) at studentene skal få prøve seg i både ungdomsskole og videregående skole i løpet av de to praksisperiodene

Vi ser på bosted/reisevei så langt det lar seg gjøre, fortrinnsvis for å unngå at noen får urimelig lang reisevei. Fag og veiledningskapasitet må nødvendigvis være overordnet geografiske hensyn. Studenter må derfor være forberedt på ca. 1 times reise hver vei i praksisperiodene, i enkelte tilfeller 1,5 time.

Spesielle forhold kan gi grunnlag for at det tas særskilte hensyn til reisevei. Forhold vi vurderer er aleneforsørger med barn, dokumentert sykdom eller tilsvarende. For at særskilte hensyn skal vurderes, må studenten ha svart på praksisundersøkelsen innen semesterstart.

Studentene må belage seg på ekstra utgifter i forbindelse med reisevei til praksisskolen. ILS refunderer ikke reiseutgifter.

Krav til tilstedeværelse

Tilstedeværelse i praksis er obligatorisk. Du kan være borte til sammen 3 dager i første semester og 5 dager i andre semester. Men ved ethvert fravær kan ILS kreve at praksis forlenges.

Dokumentert sykdom og permisjon er gyldige fraværsgrunner, og ethvert fravær utover dette kan medføre at praksisperioden ikke blir godkjent/bestått. Permisjon avklares normalt på den enkelte skole.

Du må forvente lange og intense dager i den første praksisuken. I de resterende ukene er det også forventet at du har fulle arbeidsuker på skolen, men med noe mer ulik arbeidsmengde fra dag til dag. 8-10 timer tilstedeværelse i undervisning i uken er normalen. Tilstedeværelse i undervisning innebærer observasjon av veileder, observasjon av medstudenter og egen undervisning. I tillegg kommer veiledning, planlegging av undervisning med medstudenter og møter med skolens personale.

Vurdering av din praksis

Praksis i 1. semester må være godkjent i henhold til Retningslinjer for godkjenning av praksis i første semester for at du skal kunne fortsette på studiet. Dersom praksis i første semester ikke godkjennes, må PPU3210 tas opp igjen ved første anledning.

8-ukerspraksis i 2. semester må være bestått i henhold til Kvalitetsbeskrivelser og kriterier for vurdering av praktisk lærerdyktighet for at emnet skal bli bestått.

Alle veiledere skriver rapport på hver enkelt student. Disse rapportene blir levert i løpet av den første uka etter praksisperioden.

I 8-ukerspraksisen skal du ha ett påhør fra en i skolens ledelse (i spesielle tilfeller tar ILS påhøret). I tillegg vil ILS gjennomføre et påhør. Det kan settes opp ekstra påhør fra ILS i tvilstilfeller. Du skal normalt bli informert om påhør senest en uke før påhør finner sted. Det skal skrives rapport etter hvert påhør.

Skikkethetsvurdering

I henhold til Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning, etter lov om universiteter og høyskoler §4-10, omfattes praktisk-pedagogisk utdanning og lærerutdanninger ved Universitetet i Oslo av krav til skikkethetsvurdering av alle studenter.

Ditt praksiskort

Praksiskortet består av to deler og du skal fylle ut en ny del for hver praksisperiode. Praksiskortet skal bidra til å synliggjøre sentrale innholdskomponenter i praksis, og skal brukes i forbindelse med planlegging, gjennomføring og oppsummering av praksisperioden.

Praksis i første semester

Du får vite hvilken praksisgruppe og praksisskole du skal på i 4-ukerspraksis i Canvas i uke 39.

All praksis i første semester er gruppepraksis med fokus på klasseledelse og elevenes læring.

Praksis i andre semester

8-ukerspraksis i andre semester er i par eller individuelt.