Søknadsfrist og opptak

Det er opptak en gang i året. Søknadsfristen er 15. april hvert år. Du søker om opptak til studieprogrammet i Søknadsweb. 

For å søke på studiet må du innen 15. april:

 • ha satt deg inn i opptakskravene og fagkravene du finner lenger ned på siden
 • søke på praktisk-pedagogisk utdanning i Søknadsweb

 • laste opp dokumentasjon på utdanning tatt ved andre institusjoner enn UiO 

 • laste opp eventuell tilleggsinformasjon vedrørende utdanningen

Søknadsweb for PPU åpner 1. mars og stenger 15. april.

Svar på opptak

Svar på opptak blir sendt per e-post i uke 24. (Med forbehold om endringer.)                
Sørg for å ha oppdatert e-postadresse i Søknadsweb.

Har du utdanning fra andre læresteder enn UiO?

Søkere med utdanning fra andre læresteder enn UiO må laste opp dokumentasjon på avlagt utdanning innen søknadsfristen (også innpasset utdanning). Det er søkers ansvar at all dokumentasjon som er av betydning for kvalifisering og rangering er lastet opp. Skjermdump godtas ikke som dokumentasjon på avlagte eksamener. I Søknadsweb kan du velge å svare ja til resultatutveksling med andre læresteder i Norge. Benytter du deg av denne tjenesten er det viktig at du selv kontrollerer at resultatene ligger synlige under "Eksterne resultater" i UiOs Søknadsweb. De fleste læresteder i Norge, men ikke alle, tilbyr resultatutveksling. Søker kan selv se hvilke resultater som er synlige for saksbehandler. Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.

Har du utdanning fra utlandet?

 • Dokumentasjonen (vitnemål, karakterutskrifter, Diploma Supplement o.l).skal foreligge på norsk eller engelsk

 • Utdanning som ikke er oppgitt i ECTS credits (som er tilsvarende norske studiepoeng) skal ha NOKUT-godkjenning

Vis tydelig at du er kvalifisert

Mange lurer på om de er kvalifisert til å søke PPU. Det kan vi hjelpe deg med dersom du ikke finner svar på dette via våre nettsider, men merk at det ikke foretas forhåndsvurderinger av utdanning mellom 1. februar og 1. juni og mellom 1. september og 1. desember.

Ved ekstern utdanning, norsk eller utenlandsk, skal du:

 • Markere de emnene du mener er relevante med tanke på det faget/de fagene du har søkt fagdidaktikk i

 • Last opp emnebeskrivelser dersom emnets tittel ikke er selvforklarende

 • Har du mastergrad/hovedfag må du laste opp vitnemål og ikke bare karakterutskrift for å få uttelling for dette

Tar du emner/eksamener dette semesteret?

Dersom du inneværende semester tar utdanning ved et annet lærested enn UiO, skal du laste opp en bekreftelse fra lærestedet som viser hvilke emner og/eller eksamener du er oppmeldt til innen 15. april. Det gjelder kun emner/eksamener som er relevante for at du skal bestå ett eller flere opptakskrav.

NB! Eksamener du skal avlegge i framtiden, er ikke synlig for saksbehandler gjennom resultatutveksling.

Bekreftelsen skal lastes opp innen søknadsfristen, og skjermdump godtas som midlertidig bekreftelse. Du må laste opp karakterutskrift når du har fått resultatet. Skjermdump av fullført resultat godtas ikke.

Når det gjelder å tilfredsstille GSK-kravet, kan det gjelde egne regler og frister.

Studieplasser

200

Opptakskrav

Søkere må ha:

 • Mastergrad eller hovedfag

 • Minimum 60 studiepoeng innenfor minst ett av de fagdidaktiske fagene som tilbys i henhold til fagkravene. Sjekk om du dekker fagkravene

 • Du må takke ja til begge fagene du har søkt på dersom du får tilbud fra oss, og kunne undervise i disse fagene.

 • Eksamener som er avgjørende for hvorvidt du er kvalifisert som søker eller til fag du har søkt på hos oss, må være bestått før studiet starter.

 • Generell studiekompetanse (GSK). Du kan se om du er registrert med GSK i Søknadsweb (se skjermbilde). Dersom det ikke står noe, er du ikke registrert med GSK, og du må laste opp dokumentasjon på at du tilfredsstiller kravet til generell studiekompetanse i Søknadsweb. Last opp denne dokumentasjonen under 'Annet' i 'Mine dokumenter' og skriv 'GSK' i beskrivelsesfeltet. Har du derimot elektronisk vitnemål i Nasjonal vitnemålsdatabase (NVB), kan du i UiOs Søknadsweb samtykke til at vi kan bruke vitnemålet i søknadsbehandlingen i stedet for at du laster det opp. Har du ikke elektronisk vitnemål i NVB, må du laste det opp.
 • Make sure you fulfill the Language requirements for GSK.
 • ILS behandler ikke GSK-søknader, kontakt Knutepunktet for spørsmål om GSK.

Det er vanligvis stor konkurranse om plassene i alle fag. Ettfagssøkere tas opp kun når det ikke er nok tofagssøkere. (I fjorårets hovedopptak var det kun i tysk og kinesisk det ble tatt opp ettfagssøkere.)

Politiattest

Søkere som får tilbud om plass på dette studiet må legge frem politiattest (generell barneomsorgsattest) slik den er beskrevet i politiregisterloven § 39. Studenter som ikke leverer godkjent politiattest har ikke rett til å delta i klinisk undervisning eller praksisstudier og kan miste studieretten.

Slik søker du om politiattest. I søknaden til politiet må du legge ved opptaksbrevet ditt.

Fagdidaktiske fag som tilbys

 • Dersom du er kvalifisert til å tas opp til to fagdidaktiske fag, og får tilbud om dette, må du følge begge fagene dine.
 • Du kan ikke selv velge å være ettfagsstudent dersom du får tilbud om to fag.

Fagtilbud (tallene i parentes viser maks. plasser i hvert enkelt fag)

 • Engelsk (50)
 • Historie (40)
 • Mediefag (5)
 • Religion og etikk (30)
 • Norsk (50)
 • Samfunnskunnskap (40)
 • Geografi (15)
 • Matematikk (50)
 • Naturfag (50)

Innenfor fremmedspråkdidaktikk kan du søke opptak til følgende fag (forutsetter 60 studiepoeng i hvert fag, se fagkravene):

 • Fransk (15)
 • Spansk (15)
 • Tysk (15)
 • Italiensk (4)*
 • Russisk (4)*
 • Kinesisk (mandarin) (4)*
 • Japansk (4)*
 • Latin (4)*

* Det tas forbehold om et tilstrekkelig antall kvalifiserte søkere for at faget skal igangsettes.

Rangering av søkere

Søkere på PPU heltid rangeres etter følgende kriterier i prioritert rekkefølge:

 1. Søkere som er kvalifisert i to fag som det tilbys fagdidaktikk i går foran søkere med ett fag.
 2. Fullført mastergrad/hovedfag ved universitet eller høyskole. Mastergrad/hovedfag må dokumenteres  (dokumentasjon lastes opp i Søknadsweb)
 3. Totalt antall avlagte studiepoeng
 4. Dersom søkere ellers står likt, gjøres en totalvurdering hvor det legges vekt på karakterer i fagutdanningen

Det er hvert semester kvoter for hvor mange studenter som maksimalt kan tas opp totalt og i hvert enkelt fagdidaktisk fag. Fagkombinasjonen til søkerne spiller derfor en overordnet rolle for den totale rangeringen. Det har vært mange flere søkere enn plasser de siste årene, men akkurat hvor vanskelig det er å komme inn, avhenger av fagkombinasjonen din og de andre søkerne.

Godkjenning av tidligere utdanning

PPU årsenhet er revidert i henhold til ny rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning av 21.12.15. Revisjonen av emnene medfører at det ikke lenger kan gis fritak fra de to emnene som PPU årsenhet består av, PP3210 og PPU3220, på bakgrunn av fullført Ex paed, PPU3110, PPU3120, PU3110D,  PPU3120D eller en annen PPU-utdanning fra ILS gjennomført før studieåret 2012-2013.

Ekstern PPU-utdanning innpasses heller ikke.