Hva lærer du?

Innhold i studieprogrammet

PPU består av de tre hovedkomponentene pedagogikk, fagdidaktikk og praksis, som sammen utgjør en integrert helhet. Studiet er profesjonsrettet og gir praktisk og teoretisk kunnskap knyttet til ulike hovedtemaer. Gjennom forskning- og erfaringsbasert undervisning og praksisopplæring vil hovedtemaene integreres i pedagogikk, fagdidaktikk og praksis. Studiet er nært knyttet til de utfordringer studentene møter i skolepraksis, og vektlegger både skolefagenes egenart og flerfaglig samarbeid.

Det vises videre til de enkelte emnebeskrivelsene  PPU3210 og PPU3220 og retningslinjer for praksis.

Pedagogikk

Kunnskapsområdet pedagogikk vil presentere deg for grunnleggende spørsmål om læring og undervisning, klasseledelse, vurdering samt tilpasset og differensiert opplæring. Arbeid med pedagogiske problemstillinger vil bidra til å øke din forståelse av hvordan barn, unge og voksne tilegner seg kunnskaper og utvikler ferdigheter og holdninger i samspill med sine omgivelser. Du vil også få innsikt i ungdommers kultur i et mangfoldig samfunn, og om barn og unge i vanskelige livssituasjoner. Ved å arbeide med spørsmål knyttet til vurdering vil du blant annet lære hva som kjennetegner læringsfremmende tilbakemeldinger, og bli i stand til å anvende en rekke strategier for å hjelpe elevene i eget læringsarbeid. Studiet vil belyse skolens plass og rolle i samfunnet, endringer i betingelser for læring og undervisning, og lærerens oppgaver i denne sammenhengen. Gjennom studiet vil du utvikle kompetanse i å designe inkluderende klasseromspraksiser som bygger på den enkelte elevs forutsetninger for å lære, samt utvikle innsikt i klasse- og undervisningsledelse.

Fagdidaktikk

De fagdidaktiske kunnskapsområdene belyser skolefagenes egenart og begrunnelse, og gir deg innsikt i de ulike fagenes læreplaner og problemstillinger som gjelder planlegging og vurdering av undervisning og læring i fag. Arbeid med fagdidaktiske problemstillinger vil bidra til å øke din innsikt i hva som er god undervisning, og hvordan du kan bruke varierte undervisningsmetoder for å styrke elevers læring i en faglig kontekst. Dette innebærer blant annet at du vil utvikle gode strategier for å differensiere undervisningen, for eksempel gjennom fagspesifikke vurderingsformer.

Praksis

I praksisperiodene vil du bli kjent med læreryrkets mange ulike sider. Gjennom praksis vil du få god øvelse i å planlegge, gjennomføre og vurdere læringsaktiviteter. Du vil også bli kjent med skolen som organisasjon og skolens samarbeid med foresatte, Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) og andre eksterne aktører. Praksis er progresjonsbasert, og du vil gradvis overta undervisningen med erfarne lærere som veiledere. Gjennom observasjon av og refleksjon over egen og andres undervisning vil du lære å videreutvikle egen undervisningspraksis. Slik vil du få innsikt i dine egne læringsprosesser og hvordan du kan arbeide videre med profesjonens kjernepraksiser. Som lærerstudent vil du inngå som et fullverdig medlem av lærerkollegiet ved din praksisskole.

 

Mål for studieprogrammet

Kunnskap

Kandidaten har

• inngående fagdidaktisk og pedagogisk kunnskap for relevante trinn

• bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

• inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen, herunder samiske elevers særlige rettigheter og status

 • bred kunnskap om barne- og ungdomskultur og barns og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og kulturellekontekster, og hvordan undervisning og læringsaktiviteter kan tilpasses den enkelte elevs behov og ulike forutsetninger

 • bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder generelt og særlig i respektive fag

• kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv, og om hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk

• kunnskap om strategier for å forebygge mobbing og skape et godt psykososialt læringsmiljø

 

Ferdigheter

Kandidaten kan

• planlegge, gjennomføre og reflektere over undervisning basert på forsknings- og utviklingsarbeid og erfaringsbasert kunnskap

• lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

• bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk

• skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø og iverksette tiltak mot mobbing

• beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

• forske på og videreutvikle egen praksis

• styrke elevers kompetanse i å utforske flerfaglige problemstillinger og deltakelse i faglige diskusjoner

• designe teknologistøttede undervisnings- og læringsforløp for ulike elevgrupper

• identifisere særskilte behov hos barn og unge, inkludert identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep, og på bakgrunn av faglige vurderinger kunne etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglig og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

 

Generell kompetanse

Kandidaten

• kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et avansert nivå

• innehar en profesjonell holdning og kan kritisk reflektere over faglige, profesjonsetiske og fag- og utdanningspolitiske spørsmål

• kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling

• kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

 

Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 12. mai 2022 10:24