English version of this page

2. Vurdering og eksamen

Hvordan skal du vurdere at studentene har lært det du ønsker?

Når du har formulert læringsutbyttebeskrivelsene og laget konkrete læringsmål, er det deretter lurt å planlegge hvordan du skal måle om studentene har oppnådd disse målene. Vurderingsaktivitetene kan både skje underveis i semesteret, som innleveringer eller flervalgsoppgaver i en forelesning, og som eksamen etter endt undervisning. Generelt skiller vi mellom formativ og summativ vurdering:

Formativ vurdering

Formativ vurdering skjer underveis i undervisningsforløpet, og målet er å støtte studentenes faglige utvikling, for eksempel ved at studentene får tilbakemeldinger på en skriftlig oppgave, en utregning, en lab-rapport eller en muntlig presentasjon. Formativ vurdering skjer i hovedsak uten bruk av karakterer.

Styrken ved formativ vurdering er at den gir retning for studentens læringsprosess. Studentene får mulighet til å oppdage hva de har lært og hva de har behov for å lære seg fremover, og de får økt bevissthet om egen læring.

Formativ vurdering kan også gi deg som underviser nyttig informasjon om studentenes faglige utvikling, og i hvilken grad den planlagte undervisningen fungerer etter intensjonen.

Summativ vurdering

Summativ vurdering skjer typisk etter endt undervisningsforløp, og gir en oppsummering av hva studentene har lært (eksamen). Her bruker man karakterer eller bestått/ikke bestått.

Det finnes en rekke muligheter når du skal velge eksamensform, og det sentrale er å velge den formen som best lar studentene demonstrere i hvilken grad de har nådd læringsmålene som er satt i emnet. Ulike varianter av skriftlige, muntlige eller praktiske eksamensformer kan brukes hver for seg, eller i et samspill. Eksamensformer som hjemmeeksamen, mappevurdering, muntlig eksamen og prosjektarbeid blir stadig mer vanlig.

Det er mulig å bruke de konkrete læringsmålene i emnet for å skille mellom ulike studenters læringsutbytte og for å sette karakter på besvarelsene.

Eksempel på vurderingsformer

Eksemplet under viser samspillet mellom læringsmål og ulike former for vurdering. I diskusjonsoppgaver får studentene mulighet til arbeide med alle læringsmålene underveis i emnet, og kan bruke formative tilbakemeldinger fra medstudenter og undervisere til å komme videre i læringsprosessen. Oppgaven for muntlig eksamen tester alle de fire læringsmålene og dermed hele læringsutbyttet.

Læringsutbytte:

 • Etter å ha fullført emnet skal du ha god kjennskap til grunnleggende læringsteorier

Læringsmål:

 • Studentene skal kunne gjengi de fem viktigste teoriene for læring
 • Studentene skal kunne identifisere læringsteoretiske synspunkter fra tekster og eksempler
 • Studentene skal kunne diskutere de ulike læringsteoriene opp mot digital undervisning
 • Studentene skal kunne reflektere rundt sin egen læringsprosess

Formativ vurdering (diskusjonsoppgave eller innlevering):

 • “Diskuter hvordan ulike læringsteorier kan brukes for å argumentere for verdien av læringsmiljø i høyere utdanning."
 • "Bruk eksempler fra egen praksis til å diskutere de hvordan gruppestørrelse påvirker læring i digitale undervisning”.

Summativ vurdering (muntlig eksamen):

 • “Legg frem et 2-ukers undervisningsopplegg for en gruppe på 30 studenter der halvparten av læringsøktene foregår i et klasserom og halvparten foregår digitalt. Du kan velge læringsmål og aktiviteter i undervisningen selv. Bruk læringsteorier og erfaringer fra praksisperioden til å argumentere for valgene dine.”

Spørsmål til planleggingen:

 • På hvilke måter får studentene læringsfremmende tilbakemeldinger underveis i undervisningsforløpet?
 • Hvordan kan du bruke de konkrete læringsmålene for å formulere eksamensspørsmål eller for å presisere målsetningen med en innlevering?
 • Kan du ta i bruk refleksjonsnotat for å gi studentene trening i å beskrive og reflektere rundt egne ferdigheter?
 • Kan læringsutbyttebeskrivelsene brukes som del av en sensorveiledning eller på en annen måte støtte arbeidet med å sette karakter på studentenes besvarelser ved en eksamen?

Videre lesing:

Publisert 10. juni 2020 13:16 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59