English version of this page

1. Lag gode læringsmål

Denne delen av planleggingen har to faser:

Planlegg hva studentene skal lære i emnet

Baklengsdesign begynner med å planlegge hva studentene skal lære. For mange undervisere som overtar et eksisterende emne, er det lurt å ta utgangspunkt i listen med læringsutbyttebeskrivelser som du finner på emnesidene, under overskriften “Hva lærer du?”.

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (NKR) legger føringer for beskrivelsene av læringsutbyttene for emner og studieprogram, og læringsutbyttene er en kontrakt mellom universitetet og studentene. Beskrivelsene bør inkludere kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Verb for læring

I planlegging av undervisning er det hensiktsmessig å se på handlingsverbene i hvert av punktene som beskriver læringsutbyttet. Studentene skal ikke bare tilegne seg kunnskap, de skal også bruke kunnskapene sine på ulike måter. Verb som å analysere eller å diskutere gir viktig informasjon om hva studentene skal lære å utføre.

Verbene beskriver en økende kompleksitet i studentenes utvikling. Det er for eksempel enklere å identifisere noe ved bruk av fagbegreper, enn det er å analysere et datasett, som igjen er mindre krevende enn å utvikle ny kunnskap. Utviklingen skjer både i løpet av et emne, og gjennom en hel grad.

Modellen The structure of observed learning outcomes (kalt SOLO-taksonomien, se figur under) gjør det mulig å sortere de ulike verbene og se dem i sammenheng med studentenes læring. For å tilrettelegge for dybdelæring og faglig forståelse, er det viktig å utvikle læringsutbytter og undervisnings- og vurderingsformer som ligger mot høyre i taksonomien.

SOLO-taksonomien brukes for å sortere læringsmål i økende kompleksitet.
SOLO-taksonomi. Figuren viser en økende kompleksitet i kunnskap, fra venstre mot høyre. Over hvert steg er det indikert verb som beskriver studentenes kunnskap. Oversatt til norsk fra "What the student does" av John Biggs, 2012.

Eksempel på gode emnesider

Her finner du eksempler på gode og tydelige emnesider der læringsutbyttene inkluderer kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Lag konkrete læringsmål for hver undervisningsøkt

Læringsutbyttebeskrivelsene er formulert på et overordnet nivå. For å konkretisere undervisningsplanleggingen er det lurt å formulere en liste med konkrete læringsmål for hvert av læringsutbyttene.

De konkrete læringsmålene hjelper deg å planlegge bestemte undervisningsøkter og ta valg om vurderingsformer. For studentene kan de konkrete læringsmålene hjelpe til å forstå hvordan du vektlegger ulike deler av fagstoffet.

I arbeidet med å presisere konkrete læringsmål kan du for eksempel nyansere hva det vil si å “ha god kjennskap” til et bestemt fagområde. Betyr "god kjennskap” at studentene skal kunne gjengi fagterminologi, eller skal de bruke faguttrykk for å sammenligne og analysere en tekst eller et fenomen?

Læringsutbyttebeskrivelser og læringsmål gir en tydelig retning for undervisningen, og er sentrale i å utforme gode eksamensoppgaver. De hjelper deg også med å velge relevante aktiviteter i forelesinger og seminarer, samt planlegge gode instrukser for laboratorieøvelser, praksis og innleveringer.

Eksempel på konkrete læringsmål

I eksempelet under blir et læringsutbytte konkretisert til fire ulike læringsmål. Hvert av de fire punktene kan dekkes av en egen undervisningsøkt eller aktivitet. Legg merke til at verbene i de fire læringsmålene indikerer økende kompleksitet i studentenes læring og fordeler seg i SOLO-taksonomien.

Læringsutbytte:

 • Etter å ha fullført emnet skal du ha god kjennskap til grunnleggende læringsteorier

Læringsmål:

 • Studentene skal kunne gjengi de fem viktigste teoriene for læring
 • Studentene skal kunne identifisere læringsteoretiske synspunkter fra tekster og eksempler
 • Studentene skal kunne diskutere de ulike læringsteoriene opp mot digital undervisning
 • Studentene skal kunne reflektere rundt sin egen læringsprosess

Spørsmål til planleggingen:

 • Dekker læringsmålene både enkle og mer komplekse ferdigheter?
 • Hvordan kan du bruke læringsmålene i samtaler med studentene om deres læring og faglige utvikling?
 • Hvordan kan du bruke læringsmålene til å planlegge vurderingsformer og undervisningsaktiviteter?

 • Hvordan passer læringsutbyttebeskrivelsene på nettsidene med innholdet i emnet ditt?

 • Dekker læringsutbyttebeskrivelsene både kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse?

 • Hvordan passer læringsutbyttebeskrivelsene inn i studieprogrammet og progresjonen til studentene?

Videre lesing:

Publisert 10. juni 2020 13:16 - Sist endret 17. jan. 2022 12:59