MEVIT4091 – Masteroppgave i medievitenskap, med muntlig presentasjon

Kort om emnet

Masteroppgaven er å betrakte som en vitenskapelig undersøkelse av teoretisk eller empirisk art; den representerer et selvstendig forskningsarbeide, utført under veiledning.

Hva lærer du?

Arbeidet med masteroppgaven skal gi forskningskompetanse og innsikt i medievitenskapelige problemstillinger og arbeidsmåter. Masteroppgaven gir studentene øvelse i å utarbeide forskningsprosjekter fra opprinnelig ide til ferdig utarbeidet forskningsrapport i form av masteroppgave. Studentene lærer å forholde seg kristisk til forskning og å presentere sin egen forskning for andre.

Studiene forbereder studentene til videre analytisk arbeid og til ph.d.- utdanning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer.

Undervisning

Det gis i hovedsak individuell veiledning (ev. gruppeveiledning).
Se også retningslinjer for veiledning av masteroppgaver Veiledning underveis er obligatorisk.

Det må leveres en prosjektbeskrivelse til godkjenning før studenten kan skrive masteroppgave. Nærmere informasjon om prosedyrer her finnes på emnesiden for emnet MEVIT4000 – Masteroppgaveseminar for medievitenskap.

Før muntlig vurdering kan gjennomføres, må en kvalifiseringsoppgave i form av en prøveforelesning godkjennes av kommisjonen for kandidatens masteroppgave. Presentasjonen skal ta utgangspunkt i masteroppgaven, det vil si presentasjon av hovedfunn, presentasjon av case, metodebruk o.l., og har inntil 30 minutters varighet. Den muntlige presentasjonen er åpen for alle og holdes umiddelbart i forkant av muntlig eksaminasjon.

Eksamen

Masteroppgaven er et skriftlig arbeide på inntil 100 sider. Tilleggsmateriale (film e.l.) leveres i tre eksemplarer. En kommisjon bestående av en intern og en ekstern sensor vurderer masteroppgaven. En muntlig eksaminasjon på inntil 1 time teller justerende i forhold til oppgaven.

For studenter som ble tatt opp høsten 2010 eller senere: For å kunne levere oppgaven må studenten delta på et obligatorisk seminar eller presentere en progresjonsrapport for arbeidet med masteroppgaven. Seminaret arrangeres hvert høstsemester. Tidspunkt for seminaret publiseres på semestersiden.

Prosedyrer for levering av masteroppgaver ved IMK

Det er obligatorisk å levere masteroppgaven i fulltekst til DUO. Les mer om innlevering av masteroppgaven

Husk å fylle ut Obligatorisk skjema for innlevering av masteroppgave/utstedelse av vitnemål

Tips og råd om trykking av masteroppgave fra reprosenteret

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En masteroppgave som ikke er bestått, kan leveres på nytt bare én gang, og da innen avtalt tidspunkt og i bearbeidet form. En masteroppgave som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

60

Nivå

Master

Undervisning

Vår og høst

Eksamen

Vår og høst

Undervisningsspråk

Norsk