INEC1800 - Økonomi, finans og regnskap

Kort om emnet

Om økonomiske sammenhenger - hvordan tilbud og etterspørsel etter varer og tjenester påvirker pris og produksjon, basert på modeller av menneskelig og organisatorisk adferd. En innføring i pengesiden av økonomien - hvordan renter, avkastningskrav og finansielle forventninger påvirker bedrifter og enkeltpersoners adferd. Om hvordan bedrifter redegjør for sin virksomhet og bruker regnskapsdata for kommunikasjon og analyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført INEC1800:

  • har du kjennskap til grunnleggende økonomisk og finansiell teori, herunder mikroøkonomiske modeller for bedrifters tilpasning til en konkurranseutsatt marked
  • har du kunnskap om de matematiske modellene for prisdannelse, tilbud og etterspørsel i ulike markeder
  • har du kunnskap om forskjellen på investerings- og lånefinansiering
  • behersker du nåverdiberegninger og grunnleggende investeringskalkyler
  • kan du utforme en analyse av en teknologibedrifts investerings- og finansieringsbehov
  • kan du lese og forstå et årsregnskap og gjøre en likviditetsanalyse for et teknologiselskap

Opptak og adgangsregulering

Emnet er adgangsbegrenset til studenter som er tatt opp ved bachelorprogrammet Informatikk: digital økonomi og ledelse.

Emnet er ikke åpent for enkeltstudenter.

Overlappende emner

Dette emnet kan overlappe mot andre emner ved Universitetet i Oslo.

Undervisning

Fire timer forelesning og to timer gruppeundervisning hver uke. Det kreves innlevering av obligatoriske oppgaver.Les mer om krav til innlevering av oppgaver, gruppearbeid og lovlig samarbeid under retningslinjer for obligatoriske oppgaver.

Det er obligatorisk oppmøte på første forelesning.

Det er obligatorisk oppmøte på gruppeøvelsene de første fire ukene.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Alle obligatoriske oppgaver må være bestått for å gå opp til eksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Les mer om digital skoleeksamen.

Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera. Les mer om opplæring i Inspera.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2017

Dette emnet undervises første gang høsten 2017.

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk