print logo

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en en utdypende forståelse av viktige temaer og spørsmål i sosiologisk teori, med utgangspunkt i sentrale originaltekster. Samtidig settes de ulike bidragene inn en teorihistorisk ramme, ved at emnet også fokuserer på ulike skillelinjer og retninger i sosiologisk teori, og hvordan disse retningene står i konflikt eller utfyller hverandre. Emnet har også et metodologisk preg, ved at det gir grunnlag for å forstå hvordan sentrale sosiologiske spørsmål kan belyses ved ulike typer teori og empiri.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • ha kunnskap om sentrale spørsmål og temaer i sosiologien
  • kunne forstå hvordan spørsmål, teori og empiri henger sammen i sosiologiske undersøkelser
  • forholde seg reflekterende til sentrale teoretiske valg, og hvordan disse har metodologiske aspekter knyttet til seg
  • kunne plassere ulike pensumbidrag i en teorihistorisk kontekst

Ferdigheter

  • ha utviklet en evne til å lese og fortolke sentrale teoretiske bidrag i sosiologien
  • ha lært hvordan man i et forskningsopplegg kan benytte teorier av ulike karakter, avhengig av spørsmålene som stilles
  • ha orientert seg i hva som er teoretisk viktige spørsmål knyttet til egen sosiologisk refleksjon og senere oppgaveskriving

Generell kompetanse

  • ha en oversikt over bredden i sosiologisk teori og metodologi, som en bakgrunn for spesialisering innen et forskningsområde
  • ha utviklet evnen til å se spørsmålsvalg, teorier og metoder som tett knyttet til hverandre

Opptak og adgangsregulering

Kun studenter på masterprogrammet i sosiologi får opptak til dette emnet.


Studenter med studierett på andre relevante masterprogrammer kan søke om hospitantstatus

Søknadsfristen for hospitanter er 2 uker før obligatorisk undervising starter. Svar vil ikke bli gitt før nært opptil undervisingstart siden opptak som hospitant er avhengig av kapasitet på emnet. Alle søknader må være motatt ved instituttet senest 1. september.

Det er ikke mulig å ta dette emnet som privatist. Du må ha plass på undervisningen for å ta eksamen.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad

Anbefalte forkunnskaper

80-gruppe i sosiologi eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS4000 - Sosiologisk teori (nedlagt)

Undervisning

Undervisningen består av 3-timers forelesninger.

Undervisningssted for emnet er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre undervisingslokaler i Oslo. Emnet er en del av det ordinære studietilbudet og undervising vil foregå på dagtid.

 

På innleveringer skal normale regler for sitering og kildehenvising følges. For retningslinjer på referansebruk, se: Innleveringsoppgaver og kildebruk og Litt om skriving av oppgaver

Eksamen

6 timers skoleeksamen.

Skoleeksamen vil normalt bestå av to deler. Del 1 er en kortsvarsoppgave, der studentene diskuterer/definerer tre av fire begreper. Denne delen teller 1/3 ved karakterfastsettelsen. Del 2 er en langssvarsoppgave, der studentene velger mellom to mulige oppgaver. Denne delen teller 2/3 ved eksamensfastsettelsen. Begge deloppgaver må bestås.

Det samfunnsvitenskapelige fakultet er ansvarlig for eksamensgjennomføringen og eksamenssted er Universitetet i Oslo, Blindern, eller eventuelt andre eksamenslokaler i Oslo.

Hjelpemidler

Det er tillatt å bruke ordbok på eksamen. Ordboken skal kontrolleres av SV-infosenter på forhånd. Se regler for bruk av ordbok.

Eksamensspråk

Det er mulig å besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til studiekonsulent minst to uker før eksamensdato. Om bruk av målform i eksamensoppgaver, se §5.4 i Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

En student som har en funksjonshemning og/eller kroniske eller akutte helseproblemer som fører til vesentlige ulemper i eksamenssituasjonen i forhold til andre studenter, kan søke om tilrettelegging ved eksamen. Mødre som ammer kan søke om tilleggstid på eksamen.

Hvis du ikke har norsk som morsmål har du lov til å bruke ordbok. Ordboken må leveres til studiekonsulenten senest tre dager før eksamensdato.

Evaluering av emnet

Tilbakemelding fra studentene våre er avgjørende for at vi skal kunne tilby best mulige emner og studieprogrammer. Vi gjennomfører fortløpende evaluering av dette emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende, periodisk evaluering av emnet.

Annet

Emnet er obligatorisk i masterprogrammet i sosiologi

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk