Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en en utdypende forståelse av viktige temaer og spørsmål i sosiologisk teori, med utgangspunkt i sentrale originaltekster. Samtidig settes de ulike bidragene inn en teorihistorisk ramme, ved at emnet også fokuserer på ulike skillelinjer og retninger i sosiologisk teori, og hvordan disse retningene står i konflikt eller utfyller hverandre. Emnet har også et metodologisk preg, ved at det gir grunnlag for å forstå hvordan sentrale sosiologiske spørsmål kan belyses ved ulike typer teori og empiri.

Hva lærer du?

Kunnskap

  • ha kunnskap om sentrale spørsmål og temaer i sosiologien
  • kunne forstå hvordan spørsmål, teori og empiri henger sammen i sosiologiske undersøkelser
  • forholde seg reflekterende til sentrale teoretiske valg, og hvordan disse har metodologiske aspekter knyttet til seg
  • kunne plassere ulike pensumbidrag i en teorihistorisk kontekst

Ferdigheter

  • ha utviklet en evne til å lese og fortolke sentrale teoretiske bidrag i sosiologien
  • ha lært hvordan man i et forskningsopplegg kan benytte teorier av ulike karakter, avhengig av spørsmålene som stilles
  • ha orientert seg i hva som er teoretisk viktige spørsmål knyttet til egen sosiologisk refleksjon og senere oppgaveskriving

Generell kompetanse

  • ha en oversikt over bredden i sosiologisk teori og metodologi, som en bakgrunn for spesialisering innen et forskningsområde
  • ha utviklet evnen til å se spørsmålsvalg, teorier og metoder som tett knyttet til hverandre

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Emnet er et obligatorisk emne i masterprogrammet i sosiologi. Studenter på masterprogrammet må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Emnet er også valgbart for studenter på følgende studieprogram:

Det er også mulig å søke om hospitantstatus på emnet. Merk at det kun er eventuelt ledige plasser på emnet som gis til hospitanter. 

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

80-gruppe i sosiologi eller tilsvarende

Overlappende emner

10 studiepoeng overlapp mot SOS4000 – Sosiologisk teori (nedlagt)

Undervisning

  • Forelesninger

Eksamen

6 timers skoleeksamen.

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven gis på norsk. Du kan besvare eksamenen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Søknad om engelsk oppgavetekst rettes til studiekonsulent for sosiologi minst to uker før eksamensdato.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Vi tilbyr utsatt eksamen samme semester hvis du blir syk eller har annet gyldig forfall på ordinær eksamen.

Se også informasjon om å ta eksamen på nytt.

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk