Valgfrie emner i medisinstudiet

I medisinstudiet er det, i tillegg til 8 moduler, lagt inn elektive perioder som skal brukes til prosjektoppgavearbeid og valgfrie emner.

 
Studieløp med elektive perioder og valgfrie emner

Første elektive periode

Første elektive periode i studieløpet kommer midt i modul 3 for høstkull og etter modul 2 for vårkull, og skal brukes til valgfrie emner.

Den første uka i perioden er satt av til kurset «Studiedesign og kunnskapshåndtering». Dette kurset inngår i emnet MED5090 – prosjektoppgave, og er ikke et valgfritt emne. Andre uke i perioden er satt av til valgfritt metodefordypningskurs, mens uke 3 og 4 dedikeres til valgfritt temakurs.

Du som student skal velge ett metodekurs (vektet til 2 studiepoeng) og ett temakurs (vektet til 3 studiepoeng) i løpet av den første elektive perioden.

Emner som avholdes i 2018, og som studenter på kull høst-15 og vår-16 kan velge blant, er listet opp under. Følg lenke fra emnekode til emnebeskrivelse for informasjon om emnet.

Emnekode Metodeemner (2 stp)
MED3001 Praktisk epidemiologi
MED3002 Kvalitative metoder i helseforskning
MED3003 Epigenetisk analyse av stam- og kreftceller
MED3004 Statistiske metoder for analyse av klinisk data
MED3005 Litteraturstudier og systematiske oversikter
MED3006 Kliniske og eksperimentelle forskningsmetoder

 

Emnekode Temaemner (3 stp)
MED3050 Medisinsk etikk*
MED3051 Migrasjonshelse
MED3052 Global helse
MED3053 Nevrodegenerativ sykdom - biokjemi og cellebiologi
MED3054 Immunitet - evolusjonære og pasientnære perspektiv
MED3055 Helseledelse*
MED3056 Helsekommunikasjon og sykdomsforståelse
MED3057 Prehospital akuttmedisin
MED3059 Kreftforskning
MED3060 Medisinsk, kirurgisk og psykiatrisk forskning
MED3061 Makt og kunnskap i helsetjenesten*
MED3062 Biomarkører i klinisk praksis og forskning
*Tas sammen med eksisterende masterkurs på Institutt for helse og samfunn

For en samlet oversikt over alle emner, se emnekatalog (PDF).

Frister og emneprioritering - slik søker du

Alle studenter må innen angitte frister foreta en emneprioritering av valgfrie emner i StudentWeb. Studenter som skal ta valgfrie emner i januar 2018 (kull H-15 og V-16) må foreta sine emneprioriteringer i perioden 26. september-10. oktober 2017. Du skal sette opp 3 valg for metodeemnet og 6 valg for temaemnet.

Slik går du frem for å prioritere emner i StudentWeb

StudentWeb stenger for emneprioritering ved fristens utløp. Studenter som ikke har overholdt fristen for emneprioritering blir plassert på kurs ut fra ledig kapasitet. Dersom du ikke søker innen fristen vil du ha liten mulighet til å påvirke hvilket kurs du får plass på. Dersom du p.g.a uforutsette hendelser ikke får søkt innen fristen, må du så snart som mulig kontakte administrativ koordinator for valgfrie emner.

Opptak til kurs

Det er en målsetning at alle skal få plass på de valgfrie emnene de ønsker, samtidig som plassbegrensninger på en del av emnene kan føre til at du ikke får mulighet til å ta det emnet du er mest interessert i. For å øke sjansen for at du skal få ta et av emnene du er mest interessert i skal du sette opp emneprioritering i StudentWeb.

Når fristen for å prioritere emner i StudentWeb er ute, blir prioriteringene behandlet, og du vil få beskjed om hvilket emne du har fått plass på i StudentWeb senest 14. november. Du vil automatisk bli undervisnings- og vurderingsmeldt i emnene du får opptak til.

Fritak fra valgfrie emner

Dersom du er forskerlinjestudent kan du søke om å få gjennomførte kurs på forskerlinjen godskrevet som erstatning for de valgfrie emnene. Frist for å søke om fritak er 24. oktober. Søknad sendes til postmottak@medisin.uio.no

Det kan i enkelte tilfeller være aktuelt å innvilge fritak for valgfrie emner for studenter som tidligere har avlagt emner ved et annet program, fakultet eller lærested, forutsatt at tidligere avlagte emne representerer en faglig fordypning innen medisin. For å få vurdert om et tidligere avlagt emne kan kvalifisere for fritak for et valgfritt metode- eller temakurs, må du innen 24. oktober sende en dokumentert søknad til postmottak@medisin.uio.no. Det må komme klart frem i søknaden om det søkes fritak for et metode- eller temakurs, og det må dokumenteres at emnet representerer en faglig fordypning innen medisin.

Følgende dokumentasjon skal vedlegges søknader om fritak:

  • Emnebeskrivelse og pensumliste for tidligere avlagte emne dersom emnet er avlagt ved et annet lærested enn UiO.
  • Du trenger ikke å legge ved karakterutskrift dersom du gir samtykke til å hente resultater fra annet lærested i StudentWeb. Dersom du ikke har gitt samtykke til resultatoverføring i StudentWeb må du legge ved kopi av karakterutskrift.

Merk at du innen gjeldende frister må gjennomføre emneprioriteringen for valgfrie emner i StudentWeb selv om du søker om fritak for et valgfritt emne. Søknader om fritak vil normalt ikke være ferdigbehandlet før fristen for emneprioritering er ute. Det er derfor viktig at du setter opp en emneprioritering, slik at du har gjort dette dersom søknad om fritak ikke skulle bli innvilget.

Publisert 6. sep. 2016 12:26 - Sist endret 19. sep. 2017 16:51