English version of this page

HMS-systemet

HMS-systemet for UiO er utviklet i samsvar med Internkontroll-forskriften og standarden SN-BS OHSAS 18001:2007. Systemet bygger på UiO sitt HMS-mål om risiko under kontroll.

Ansvar for HMS

Arbeidsmiljøarbeidet er integrert med ansvaret for primæraktiviteten ved UiO. Dokumenter, policyer og prosedyrer som er vedtatt på UiO-nivå vil, dersom annet ikke er spesielt angitt, gjelde alle nivåene under. På nivåene under UiO-nivået skal systemet utvikles lokalt slik at det komplimenterer UiO-nivået og blir funksjonelt i forhold til de enkelte enhetenes behov.

Styrende dokumenter

I tillegg til lovverket og HMS-målet er det er flere typer dokumenter som er styrende for HMS-systemet:

Policyer

Policyene er et sett med plikter/forventninger/krav som skal følges opp. Policyene kan konkretisere hvordan lovverk skal oppfylles der lovverket gir valgmuligheter eller de kan gi overordnede rammer for hvordan HMS-arbeidet ved UiO skal drives. Policyene vedtas av ledelsen.

Vedtak i arbeidsmiljøutvalg

Arbeidsmiljøutvalget vedtar inndeling av verneområder og oppretting av lokale arbeidsmiljøutvalg (LAMU) for disse verneområdene. Arbeidsmiljøutvalget kan også vedta hvordan rapportering mellom arbeidsmiljøutvalget og LAMU skal foregå. Arbeidsmiljøutvalget kan også gjøre vedtak relevant i forhold til styringssystemet.

Avtaler med fagforeningene

Avtaler med fagforeningene regulerer utpeking/valg av verneombud og arbeidstakerrepresentanter til arbeidsmiljøutvalgene. Fordelingen av oppgaver mellom verneombud og tillitsvalgte er også avtalefestet.

HMS-håndbok

Prosedyrer

HMS-prosedyrer er prosedyrer som beskriver hvordan det spesifikke arbeidet med HMS skal foregå. En HMS-prosedyre som er utviklet for en enhet med organisatorisk underliggende enheter som virkeområde kan ikke overstyres av lokale prosedyrer ved de underliggende enhetene med mindre dette er spesifisert i den aktuelle prosedyren.

Arbeidsprosedyrer eller Standard operational procedures er prosedyrer som beskriver hvordan spesifikke arbeidsoppgaver skal løses. Disse prosedyrene skal utvikles slik at hensyn til HMS blir ivaretatt, men kan ha som formål å sikre kvaliteten ved arbeidet eller at utstyr brukes forsvarlig. Arbeidsprosedyrer utvikles i hovedsak lokalt på enhetene.

Verktøy

I tillegg til prosedyrene er det utviklet verktøy i form av sjekklister, skjema, maler, skilter og lignende for å lette gjennomføringen av prosedyrene.

Referanser

OHSAS 18001 (standard.no) UiO abonnerer på elektronisk versjon som leses av alle pålogget en UiO-maskin.
 

Publisert 19. juli 2012 09:52 - Sist endret 15. nov. 2017 10:15