Møte nr. 2/2015 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2014 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2014/14312

Vedtaksforslag:

1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2014 til etterretning.
2. Styret forventer at kvaliteten i 5-årige prognoser forbedres.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Årsrapport 2014 inkl. avlagt årsregnskap 2014

Saksnr. 2014/14312

Vedtaksforslag:

1. Årsrapport for 2014 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Forslag til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet

Saksnr. 2008/17529

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret vedtar forslaget til revidert kvalitetssystem for UiOs utdanningsvirksomhet.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Mandat og organisering av livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO, inkl. flytting av Norsk senter for molekylærmedisin (NCMM) og Bioteknologisenteret (BiO)

Saksnr. 2015/2807

Vedtaksforslag:

1. Styret slutter seg til det fremlagte mandat for Livsvitenskapssatsingen ved UiO.
2. Styret slutter seg til at Det medisinske fakultet blir vertsfakultet for Livsvitenskapssatsingen.
3. Styret slutter seg til at Livsvitenskapssatsingen selv får velge sin organisasjonsstruktur i hht. rapporten «Organisering av nye store tverrfakultære satsinger».
4. Styret slutter seg til at Bioteknologisentret og Norsk senter for molekylærmedisin legges til Det medisinske fakultet fra 1.4.2015.
5. Midlene som følger Livsvitenskapssatsingen, Bioteknologisentret og Norsk senter for molekylærmedisin er øremerkede og kan ikke omdisponeres til andre formål.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Oppfølging av SAB-rapporten 2015-16. Forslag til mandat for arbeidsområdet «Faglige betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur»

Saksnr. 2013/15285

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Rom for et fremragende universitet (ny masterplan for UiO)

Saksnr. 2014/6388

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 7 Mulig eiendomsovertakelse

Saksnr. 2014/13640

Unntatt offentlighet etter offl. § 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Valgt eller tilsatt instituttleder ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Saksnr. 2015/3260

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret godkjenner at instituttleder ved Psykologisk institutt rekrutteres ved tilsetting.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Høring om endringer i regler for fortrinnsrett – forslag til endring av § 7 nr 2 bokstav b i forskrift til tjenestemannsloven

Saksnr. 2015/1404

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 UiOs tilbud knyttet til karriereveiledning og kompetanseutvikling for phd og postdoktor

Saksnr. 2015/3885

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årshjul for styresaker 2015

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4 Eventuelt


Publisert 3. mars 2015 07:59 - Sist endret 18. mars 2015 11:30