Møte nr. 3/2015 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Revidert valgreglement ved UiO

Saksnr. 2014/13206

Vedtaksforslag:

  1. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til Valgreglement ved UiO.
  2. Universitetsstyret slutter seg til at bestemmelsen om universitetsstyrets stemmegivning ved prorektors fratreden før endt periode skal avgjøres med alminnelig flertall.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Oppfølging av SAB-rapporten 2015-16. Godkjenning av mandat for arbeidsområdet "Faglig betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur"

Saksnr. 2013/15285

Vedtaksforslag:

Mandat for arbeidsområdet ”Faglig betingede konsekvenser for organisasjons- og beslutningsstruktur” i SAB-oppfølgingsprosessen godkjennes.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Organisering av livsvitenskapssatsing (LV-satsing) ved UiO

Saksnr. 2015/2807

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til interimløsning for organisering av en livsvitenskapssatsing som ligger under universitetsstyret, og som sikrer kobling til bygg og faglig utvikling til en langsiktig god organisering er på plass. Det medisinske fakultet er vertsfakultet for satsingen, noe som innebærer at de ivaretar sekretariatsfunksjonen og administrativ støtte.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsplan 2016-2018 og fordeling 2016

Saksnr. 2015/5326

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2016/2017

Saksnr. 2015/3169

Vedtaksforslag:

a) Følgende studietilbud etableres på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

  • Årsenhet i Antikkens kultur ved HF

b) Følgende studietilbud nedlegges:

  • Årsenhet i Arkivkunnskap ved HF
  • Masterprogram i Geologiske prosessers fysikk ved MN
  • Masterprogram i Lesing og skriving i skolen ved UV

c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å vedta etablering av følgende studietilbud på grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

  • Forskerlinje i odontologistudiet ved OD

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2015 eller i statsbudsjettet 2016.

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2016/2017.

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Likestillingsrapport for 2014

Saksnr. 2015/5454

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Studentombudets årsrapport for 2014

Saksnr. 2015/6067

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orientering om "Konsentrasjon for kvalitet", strukturreform i universitets- og høyskolesektoren (Meld. St. 18)

Saksnr. 2014/6277

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Personalsak

Saksnr. 2015/2004

Unntatt offentlighet etter offl. § 23, §13, jfr. fvl. §13


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2015

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Eiendomsovertakelse

Saksnr. 2014/13640

Unntatt offentlighet etter offl. § 13,1. ledd, jf. fvl. §13,1. ledd nr 2


O-SAK 7 Eventuelt


Publisert 28. apr. 2015 07:43 - Sist endret 15. mai 2015 11:48