Møte nr. 4/2015 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer

Saksnr. 2014/6388

Vedtaksforslag:

1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til at rapporten Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo. Masterplan for UiOs eiendommer skal være premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.

2. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren særskilt iverksette følgende oppfølgingsarbeider og tiltak:

A. Gjennomføre det planarbeidet som fremgår av masterplanen.
B. Eiendomsutvikling og -forvaltning ved UiO skal innrettes mot å være fremragende på å løse UiOs unike eiendomsbehov for forskning, utdanning, formidling og innovasjon. UiO skal ikke bruke egne ressurser på generell eiendomsforvaltning og -utvikling, for eksempel knyttet til bolig- og fritidseiendommer.
C. Videreutvikle og fortsette å konsentrere sin virksomhet rundt de tre campusene.
D. Stille krav til at alle nybygg skal være BREEAM Excellent og ha som mål at bygninger som omfattes av større oppgraderinger skal møte BREEAM Excellent.
E. Avklare mulighet for salg av bygninger for å finansiere oppgradering med Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet.
F. Bygninger som både er dårlig egnet til formålet, har dårlig tilpasningsdyktighet, og som ikke ligger sentralt på en av de tre campusene, kan vurderes solgt. Anbefalte salg vil fremmes for UiOs styre som enkeltbeslutninger.
G. Kjøpe tomten til Ole-Johan Dahls hus.
H. Sikre at tomten til Livsvitenskapsbygningen kommer i UiOs eie.
I. Avvikle Tøyenfondet og be om Kunnskapsdepartementets godkjenning til å benytte innestående midler til oppgradering av UiOs bygningsmasse.
J. Revidere internhusleieordningen for bedre å møte universitetets behov for å øke incitamentet for mer effektiv arealbruk hos enhetene og for å ta inn føringer fra KD.
K. Gå i dialog med Kunnskapsdepartementet for å undersøke muligheter for å utvide universitetets økonomiske rammer.
L. Fortsette arbeidet med de store prosjektene som er omtalt i Strategi 2020:

1. Livsvitenskapsbygg
2. Vikingtidsmuseum
3. Klinikkbygg for Odontologisk fakultet
4. Utstillingsveksthus på Tøyen

3. Universitetsstyret legger til grunn at det ikke blir noen utbygging av nytt magasin på Tøyen og ber universitetsdirektøren sørge for at magasinene på Økern skal tilpasses for også å dekke dette behovet.

4. Styret ser behov for at det overordnede plandokumentet gjennomgås og fornyes hvert femte år.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2015

Saksnr. 2015/5360

Vedtaksforslag:

 1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30.april 2015 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
 2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2015 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Fordeling 2016 – Årsplan 2016-2018

Saksnr. 2015/5326

Vedtaksforslag:

 1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan 2016-2018 med de merknader som fremkom i møtet.
 2. Universitetsstyret vedtar forlagene til midlertidige satsinger og varige tiltak i tråd med saksfremlegget.
 3. I tråd med saksfremlegget gis det fullmakt til å forhåndsdisponere 154 mill. kroner til rehabilitering av W. C. Brøggers hus og foreta investeringer i magasinlokalene på Økern.
 4. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgningen (post 50) for 2016 i tråd med fremlagt saksfremlegg.
 5. Midler til midlertidige satsinger og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.
 6. Internhusleien for 2016 justeres med 2,25% lik forventet lønns- og prisstigning.
 7. Rektor gis fullmakt til å:
  a)    Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler fri prosjektstøtte og rekruttering.
  b)    Foreta mindre justeringer av fordelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Kommunikasjonsstrategi for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2015/8063

Vedtaksforslag:

Kommunikasjonsstrategi for UiO vedtas med de endringer som kom fram under møtet. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer

Saksnr. 2015/6025

Vedtaksforslag:

 1. Styret tar til etterretning at det gjennomføres forprosjekt og anskaffelsesprosess for felles administrative systemer innen lønn, personal og økonomi med tilhørende moduler.
 2. Styret tar til etterretning at prosessen gjennomføres og finansieres som et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen, Norges teknisk-vitenskapelig universitet og UiT Norges arktiske universitet i regi av BOTT-samarbeidet, og forplikter universitetet til å prioritere nødvendige ressurser til gjennomføring av samarbeidet.
 3. Styret ber om rapportering på fremdrift i arbeidet.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Mandat for og organisering av UiOs tverrfakultære satsing «Unpacking the Nordic Model» (UiO Norden)

Saksnr. 2015/7294

Vedtaksforslag:

 1. Styret slutter seg til det foreslåtte mandatet for satsingen «Unpacking the Nordic Model».
 2. Styret slutter seg til at Det humanistiske fakultet blir vertsfakultet for satsingen.
 3. Styret slutter seg til det vedlagte forslaget til organisering av satsingen.
 4. Styret slutter seg til den foreslåtte sammensetningen av styret, med to tillegg: Det ønskes en studentrepresentant og en ansattrepresentant fra fagmiljøet/-ene i styret.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 9 Verdensledende miljøer

Saksnr. 2015/4153

Unntatt offentlighet etter offl. § 13 og § 26


V-SAK 10 Tilsetting av fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet

Saksnr. 2015/4815

Unntatt offentlighet etter offl. § 25.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 11 Forslag til årsplan 2015 – andre halvår – for Enhet for intern revisjon (EIR)

Saksnr. 2010/5245

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret vedtar forslag til årsplan 2015 – andre halvår, slik det framgår av saksframlegget.

Saksdokumenter:


V-SAK 12 UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår

Saksnr. 2014/11882

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret vedtar universitetsdirektørens forslag til UiOs utfyllende bestemmelser til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår, datert 4. juni 2015. Innenfor rammene av forskriften og UiOs utfyllende bestemmelser delegerer universitetsstyret til fakultetsstyrene å fastsette:

 • nærmere spesifiserte krav og kvalitetskriterier knyttet til lokale stillinger
 • utfyllende lokale bestemmelser om midtveisevaluering av kandidater
 • regulering av lokale ordninger som sikrer systematisk oppfølging av kandidater
 • utfyllende lokale regler for sluttevaluering av kandidater

Saksdokumenter:


V-SAK 13 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2008/14503

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:

 • Helge Leander B. Jensen
 • Sara Friestad Gravermoen

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 30. juni 2015 til 30. juni 2016.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 14 Tildeling av universitetsstyrets fire priser for 2015

Saksnr. 2015/138

Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


V-SAK 15 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2015

Saksnr. 2015/112

Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


V-SAK 16 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2015

Saksnr. 2010/4909

Unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd


Saker til behandling i lukket møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2014-2015

Saksnr. 2008/19942

Unntatt offentlighet etter offl. § 5


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Valg av representant med vararepresentanter for gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret. Protokoll

Saksnr. 2010/5768

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Forslag til tiltak fra SAB-gruppene og planer for videre oppfølging

Saksnr. 2013/15285

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Beretning og regnskap for UNIFOR for 2014 – resultat av forvaltningen 2014

Saksnr. 2008/9453

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Universitetets sikkerhets- og beredskapssatsing – ny organisering av HMS og beredskap

Saksnr. 2013/2469

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Erfaringsrapport – Arbeids- og klimaundersøkelse (ARK) ved UiO

Saksnr. 2014/2519

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Nasjonal institusjon for menneskerettigheter – overføring til Stortinget

Saksnr. 2011/9404

Unntatt offentlighet etter offl. § 13, jfr. fvl. § 13


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Etatsstyring 2015 – tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2008/3606

Saksdokumenter:


O-SAK 8 Årshjul for styresaker 2015

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 9 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 10 Eventuelt


Publisert 16. juni 2015 07:50 - Sist endret 14. aug. 2015 14:23