Møte nr. 7/2015 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2015

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2015

Saksnr. 2015/10214

Vedtaksforslag:

  1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2015 for Universitetet i Oslo inkludert Tøyenfondet og Observatoriefondet.
  2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2015 til etterretning.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Orientering om forslag til statsbudsjett 2016 for UiO

Saksnr. 2015/5326

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2017

Saksnr. 2015/12156

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2017.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppfølging av forslaget til styremedlemmene Gundersen og Widerberg om frie midler til forskning

Saksnr. 2014/10841

Vedtaksforslag:

  1. Fakulteter og tilsvarende enheter beholder lønnsbesparelser beregnet til 45 mill. kr i sine rammer.
  2. Det gis følgende føringer til fakulteter og tilsvarende enheter:
    a. Det skal sikres et minstenivå i driftsmidler per vitenskapelig ansatt slik at de får gjennomført sin forskning
    b. Fakultetene og tilsvarende enheter skal bidra til medfinansiering av mediekjøp/faglitteratur

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Sikkerhet og beredskap

Saksnr. 2013/2469

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 6 Stillings- og resultatkrav for universitetsdirektøren – oppfølging av arbeidsavtale

Saksnr. 2012/13411

Unntatt offentlighet etter offl. § 25.


V-SAK 7 Personalsak

Unntatt offentlighet etter offl. §§ 23 og 13 første ledd, jfr. fvl. § 13 første ledd nr. 1.

Saken er utsatt.


Saker til behandling i åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget (LMU) studieåret 2014/2015

Saksnr. 2014/2998

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2015

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Eventuelt


Fra kl 13.00: Styreseminar – lukket møte


Oppfølging av rapporten fra Strategic Advisory Board (SAB)

Det vises til eget program for styreseminaret.


Publisert 13. okt. 2015 10:25 - Sist endret 31. okt. 2016 13:05