Møte nr. 1/2015 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte – styreseminar kl 09.00-12.00

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2014

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Utarbeidelse av masterplan for UiOs eiendommer

Saksnr. 2014/6388

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte – ordinært styremøte fra kl 12.45

Ordinære saker


V-SAK 3 SAB-oppfølging 2015-16: Prosess, sammenhenger og forslag til mandater for tre arbeidsområder

Saksnr. 2013/15285

Vedtaksforslag:

Styret slutter seg til universitetsdirektørens forslag til mandater for arbeidsområdene utdanningskvalitet, forskningskvalitet og tverrfaglighet. Styret godkjenner også den fremlagte arbeidsplanen for hele SAB-oppfølgingsprosessen i 2015 og 2016.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Endring av studie- og eksamensforskriften – gradstitler

Saksnr. 2008/88

Vedtaksforslag:

Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft for grader som oppnås fra og med 1. september 2015.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Forslag til årsplan 2015 – første halvår – for Enhet for intern revisjon (EIR)

Saksnr. 2010/5245

Vedtaksforslag:

Universitetsstyret vedtar forslag til årsplan 2015 – første halvår, slik det framgår av saksframlegget.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Prioritering av prosjekter. Ekstra tildeling av 75 MNOK i Statsbudsjettet for 2015 kap. 260 – Bygg og utstyr – til institusjoner som forvalter egen bygningsmasse

Saksnr. 2014/14346

Vedtaksforslag:

I Statsbudsjettet for 2015 tildeles de universitetene som forvalter egen bygningsmasse samlet 75 mill. kr til rehabilitering av eksisterende bygninger.

Styret vedtar å følge Universitetsdirektørens anbefaling om å søke Kunnskapsdepartementet om en ekstra tildeling på 40 mill. kr. for 2015 til oppgradering og rehabilitering av Nils Treschows hus.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Tildelingsbrev 2015 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2014/14346

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Prinsipper for lederrekruttering og styringsordning

Saksnr. 2014/14799

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Rekruttering av ledere på fakultets- og instituttnivå

Saksnr. 2014/10896

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Forslag til nytt finansieringssystem for UH-sektoren

Saksnr. 2014/10898

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Stortingets behandling av Meld. St. 7 (2014-2015) Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Saksnr. 2014/12227

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Handlingsplan for redusert midlertidig tilsetting

Saksnr. 2011/2250

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årsrapport 2014 fra Enhet for intern revisjon

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


O-SAK 8 EU evalueringsrapport av UiOs HR-handlingsplan for vitenskapelige ansatte

Saksnr. 2009/2591

Saksdokumenter:


O-SAK 9 Årshjul for styresaker 2015

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 10 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 11 Eventuelt


 

Publisert 20. jan. 2015 10:15 - Sist endret 3. mars 2015 08:23