Protokoll fra møte nr. 4/2018 i universitetsstyret

Seminar for styrets medlemmer og dekaner

Tid og  sted: Baroniet Rosendal, mandag 7. mai kl. 12.30 - 17.30 og tirsdag 8. mai kl. 09.00 - 12.15


Ordinært styremøte

Møtet ble satt 8. mai 2018 klokken 10.50 og hevet klokken 12.10

Fra styret: Styreleder Svein Stølen, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte Rønning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung (vara for Elisabeth B. Kvalheim).

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo, Åse Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Irene sandlie, Pål Vegard Pettersen, Marianne Knarud og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte Rønning og Elisabeth Kvalheim

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, V-sak 8, V-sak 3, V-sak 9, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 7, O-sak 1 og O-sak 2.

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe var ikke til stede på V-sak 4


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Saksnr. 2018/5158

Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Etter anbefaling fra SMRs senterråd og forslag fra fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, vedtar universitetsstyret at SMR endrer ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Kunngjøring av universitetsdirektørstillingen for perioden 2019-2025

Saksnr. 2018/5586

Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.

Justert kunngjøringstekst vil bli lagt frem for vedtak på styrets møte 19. juni 2018.


V-SAK 5 Kunngjøringstekst direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Saksnr. 2018/5592

Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.

Enstemmig vedtatt med en mindre språklig justering.


V-SAK 6 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017- 31. juli 2021

Saksnr. 2008/20803

Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14.

Administrasjonen ble bedt om å se nærmere på kjønnssammensetning og representasjon fra fakultetene i valgstyret. Valgstyrets nye sammensetning vil bli sendt universitetsstyret for vedtak på sirkulasjon.


V-SAK 7 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2018

Saksnr. 2010/4909

Prorektor Gro Bjørnerud Mo redegjorde for saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2. ledd

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019: Konkretisering av innsatsområder i årsplan 2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019

Saksnr. 2018/593

Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

  1.  Universitetsstyret slutter seg til:

a. forslag til struktur og innsatsområder i Årsplan 2019-2021

b. forslag til nye tiltak i fordelingen for 2019

Enstemmig vedtatt med de innspill som kom frem på møtet.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Endring av statuttene for Universitetets priser for jevnere kjønnsbalanse blant de nominerte

Saksnr. 2014/9174

Rektor Svein Stølen redegjorde for saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar å endre statuttene for Universitetets priser til: «Enhetene skal foreslå minst én kvinne og én mann til hver av prisene.».

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Styremedlem Idar Kreutzer ønsket en sak om opprettelse av en ny master i Philosophy, Politics and Economics (PPE) ved UiO. Saken tas videre av prorektor Gro Bjørnerud Mo.

Styret ønsket en presentasjon som gir et helhetlig bilde av UiOs økonomi. Dette vil bli fulgt opp i styrets møte 19. juni 2018 og i det videre budsjettarbeidet.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe orienterte.

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt

Rektor Svein Stølen orienterte om høringer knyttet til «Regionsreformen» og «Kapitalutvalgets rapport». Universitetsledelsen ønsket et samarbeid med Idar Kreutzer knyttet til  høringen om "Kapitalutvalgets rapport". Dette følges opp av administrasjonen.


 

Publisert 24. mai 2018 09:18 - Sist endret 24. mai 2018 09:18