Møte nr. 4/2018 i universitetsstyret

Tid og sted: Baroniet Rosendal, mandag 7. mai kl. 12.30-17.30 og tirsdag 8. mai kl. 09.00-12.15

Seminar for styrets medlemmer og dekaner


Ordinært styremøte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2018

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det juridiske fakultet, Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Saksnr. 2018/5158

Forslag til vedtak:

Etter anbefaling fra SMRs senterråd og forslag fra fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet, vedtar universitetsstyret at SMR endrer ledelsesform fra tilsatt til valgt leder med virkning fra 1. juli 2018.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 4 Kunngjøring av universitetsdirektørstillingen for perioden 2019-2025

Saksnr. 2018/5586

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.


V-SAK 5 Kunngjøringstekst direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt

Saksnr. 2018/5592

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.


V-SAK 6 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017- 31. juli 2021

Saksnr. 2008/20803

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14.


V-SAK 7 UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2018

Saksnr. 2010/4909

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2. ledd


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019: Konkretisering av innsatsområder i årsplan 2019-2021 og forslag til nye tiltak i fordeling 2019

Saksnr. 2018/593

Forslag til vedtak:

  1.  Universitetsstyret slutter seg til:

a. forslag til struktur og innsatsområder i Årsplan 2019-2021

b. forslag til nye tiltak i fordelingen for 2019

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Endring av statuttene for Universitetets priser for jevnere kjønnsbalanse blant de nominerte

Saksnr. 2014/9174

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar å endre statuttene for Universitetets priser til: «Enhetene skal foreslå minst én kvinne og én mann til hver av prisene.».

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 3 Eventuelt


 

Publisert 27. apr. 2018 15:03 - Sist endret 11. juni 2019 13:44