Møte nr. 7/2018 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2018

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Direktør ved Avdeling for forskningsadministrasjon

Saksnr. 2018/11979

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


V-SAK 4 Direktør ved Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt

Saksnr. 2018/5586

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Endring i rekrutteringsform/ledelsesform for senterleder (instituttleder SKO 1475) ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK)

Saksnr. 2018/9822

Forslag til vedtak:

Etter anbefaling fra styret ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK), vedtar Universitetsstyret at STK endrer sin ledelsesform fra ansatt ledelse til valgt ledelse med virkning fra 01.01.2019.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2018

Saksnr. 2018/9309

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 En helhetlig gjennomgang av UiOs fordelingsmodell

Saksnr. 2008/10646

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orientering om langtidsplan for forskning og høyere utdanning og forslag til statsbudsjett 2019

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 7 Budsjettinnspill 2020

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2020.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Arne Bugge Amundsen, dekan på Det humanistiske fakultet orienterer fra dekanenes seminar om arbeidet med Strategi 2030


Ordinære saker


V-SAK 8 Instruks for UiOs personvernombud

Saksnr. 2018/11643

Forslag til vedtak:

Instruks for UiOs personvernombud vedtas i samsvar med forslaget som er fremlagt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Evaluering av NCMM – Norsk senter for molekylærmedisin

Saksnr.

Saksdokumenter:

  • Styrenotat med vedlegg

O-SAK 6 Halvårsrapport 2018 – Enhet for internrevisjon

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter


O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt


Publisert 15. okt. 2018 09:12 - Sist endret 7. des. 2021 14:17