Møte nr. 8/2018 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 7/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Ansettelse av universitetsdirektør

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 4 System for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO

Saksnr. 2018/1189

Forsalg til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens 4 hovedanbefalinger. Rektor gis fullmakt til å fastsette den konkrete utformingen av den søknadsbaserte tilleggsordningen.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Endring av studie- og eksamensforskriften - antall praksisforsøk

Saksnr. 2017/9957

Forslag til vedtak:
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Utredning av forskerboligordningen

Saksnr.

Forslag til vedtak:

1. Universitetetsstyret beslutter å utvide forskerboligordningen ved å:

a) Selge de forskerboligene UiO eier i dag.

b) Inngå avtale med profesjonell boligutleier om leie av det antall boliger til internasjonale forskere som UiO har behov for.

c) Inngå avtale med utbygger om å bygge en forskerboligblokk på "parktomten" ved Blindern stasjon.

2. Universitetsstyret beslutter at UiO først går i dialog med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) for å avklare om det er mulig å få til gode løsninger sammen med dem. Hvis dette ikke lykkes, går UiO ut på det åpne markedet.

3. Universitetsstyret ber universitetsdirektøren gjennomføre utvidelser av forskerboligordningen som vedtatt og holde styret informert om fremdriften i arbeidet.  

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Krav til kjønnssammensetning blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere ved UiO

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar bestemmelsen om krav til kjønnssammensetningen blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Forslag til årsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2019

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret godkjenner forslag til årsplan for EIR for 2019

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Strategiprosess 2030: Orientering om status

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Prosess for årsplan 2020-2022 og fordeling 2020

Saksnr. 2018/13073

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Nytt personvernreglement - status og videre tiltak

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 6 Eventuelt

Publisert 26. nov. 2018 10:50 - Sist endret 7. des. 2021 14:15