Møte nr. 5/2018 i universitetsstyret

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 3/2018 og møte 4/2018

Saksdokumenter


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT - samarbeid om administrative systemer. Anskaffelser av løsninger innenfor økonomi inkludert lønn/lønnsnær HR

Saksnr. 2015/6025

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til at det inngås et samarbeid med DFØ om tjenesteleveranser innenfor økonomiområdet inkludert lønn.

 • Første steg i samarbeidet er planlegging av opptaksprosess og fastsetting av endelig pris.
 • Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om å få saken tilbake til ny vurdering.
 • Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de årlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader.

Vedtaket forutsetter at det gjøres tilsvarende vedtak ved alle institusjonene.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 1. tertial 2018

Saksnr. 2018/4911

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsplan 2019-2021 og fordeling 2019

Saksnr. 2018/593

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2019-2021 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

2. Universitetsstyret vedtar forslag til nye tiltak i 2019 basert på oppstart av gjenstående rehabilitering av Eilert Sundts hus B i 2020. 

3. Universitetsstyret vedtar forøvrig samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2019 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer;

a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2019 som følge av tidligere vedtak og de foreslåtte tiltakene for 2019. Dette innebærer et samlet rammekutt på 74 mill. kroner.

b. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.

c. 60 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 190 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.

d. Det vedtas å disponere ytterligere 30 mill. kroner i 2019 av midler fra oppløste fond.

4. Rektor gis fullmakt til å

a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.

b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Etatsstyring 2018

Saksnr.

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2019/2020

Saksnr. 2018/3890

Forslag til vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:

 • Bachelorprogram i filosofi ved HF
 • Bachelorprogram i idéhistorie ved HF
 • Bachelorprogram i religionsvitenskap ved HF
 • Bachelorprogram i kulturhistorie ved HF
 • Bachelorprogram i Klart språk ved HF
 • Masterprogram i Screen Cultures ved HF
 • Årsenhet i informatikk ved MN
 • Masterprogram i fornybare energisystemer ved MN
 • Masterprogram i Social Anthropology ved SV
 • Årsenhet i teologi ved TF 
 • Masterprogram i lederskap, etikk og samtalepraksis ved TF

b) Følgende studietilbud etableres med forbehold om tildeling av nye studieplasser:

 • Bachelorprogram i japansk og Japan-studier (fireårig) ved HF
 • Bachelorprogram i kinesisk og Kina-studier (fireårig)  ved HF
 • Bachelorprogram i Midtøsten-studier med arabisk (fireårig) ved HF

Følgende studietilbud nedlegges:

 • Årsenheten i portugisisk ved HF
 • Årsenheten career:Asia ved HF
 • Bachelorprogrammet i filosofi og idéhistorie ved HF
 • Bachelorprogrammet i religionshistorie og kulturhistorie ved HF
 • Masterprogrammet i Network and System Administrasjon ved MN
 • Masterprogrammet i sykepleievitenskap ved MED
 • Masterprogrammet i sosialantropologi ved SV
 • Masterprogrammet i profesjonsetikk ved TF

d) I tråd med innstillingen fra HF legges sanskrit og moderne hebraisk ned som studiefag ved UiO.

e) Det etableres et «honours-program» i realfag og humaniora ved MN og HF. Programmet etableres primært ved tilførsel av nye studieplasser, alternativt ved omdisponering innenfor eksisterende ramme.

f) De gjenstående studieplassene fra hhv. statsbudsjettet og revidert nasjonalbudsjett 2017 fordeles til følgende masterstudieprogram:

 • Music, Communication and Technology (2) /HF)
 • Informatikk: programmering og systemarkitektur (10) (MN)
 • Data sciences (8) (MN)
 • Informatikk: robotikk og intelligente systemer, studieretningen Kybernetikk og autonome systemer (3) (MN)
 • Fornybare energisystemer (10) (MN)

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i statsbudsjettet 2019, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2019/2020.

i) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Tilbakemeldinger og begrunnelser ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/1190

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens anbefalinger.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 Flere studenter på utveksling

Saksnr. 2016/15948

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 8 Endring av studie- og eksamensforskriften

Saksnr. 2017/9957

Forslag til vedtak:

Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tråd med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Forenkling og forbedring av rammeverket for universiteter og høyskoler

Saksnr. 2018/3556

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 9 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO - forslag om å endre vitenskapsombudenes mandat

Saksnr. 2014/11710

Forslag til vedtak:

Mandat for vitenskapsombud endres i samsvar med forslag fra universitetsledelsen og med de føringer som fremgår ovenfor.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 10 Tildeling av universitetsstyrets priser for 2018

Saksnr. 2017/14955

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2. ledd. 


V-SAK 11 H.M. Kongens gullmedalje 2018

Saksnr. 2018/578

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26, 2 ledd


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 12 Sletting av festerett Gaustadalleen 30 ("NEMKO-eiendommen")

Saksnr. 2014/13640

Forslag til vedtak:

Styret beslutter at festeretten knyttet til GNR/BNR 42/100 og 42/210 til fordel for Universitetet i Oslo slettes, og underskriver vedlagte brev med erklæring fra Kartverket.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Kjønns- og fagsammensetning i innstillingskomiteene ved ansettelser på faglig ledernivå ved UiO

Saksnr. 2018/8568

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Valg av representant med vararepresentant fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret - protokoll

Saksnr. 2010/5768

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 13 Kunngjøring av universitetesdirektørstillingen for perioden 2019-2025

Saksnr. 2018/5586

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25


V-sak 14 Oppnevning av nytt valgstyre 1. august 2017-31. juli 2021 - justert forslag

Saksnr. 2008/20803

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 14


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker 2018

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


O-SAK 5 Eventuelt


Publisert 12. juni 2018 11:25 - Sist endret 7. des. 2021 14:18