Møte nr. 2/2018 i universitetsstyret

Opptak av lyd og presentasjoner:

Avspillleren virker ikke i Internet Explorer.

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 1/2018

Protokoll godkjent på sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og funn i revisjonen


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 Årsrapport 2017 inkl. avlagt årsregnskap 2017

Saksnr. 2018/1254

Forslag til vedtak:

  1. UiOs Årsrapport for 2017, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.
  2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2017/11242

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2017 til etterretning.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 Årsrapport 2017 Enhet for intern revisjon

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Masterplan for universitetets IT

Saksnr. 2018/3713

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Universitetssamarbeidet BOTT – samarbeid om administrative systemer. Status for arbeidet innenfor økonomi- og HR

Saksnr. 2015/6025

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 5 Administrativ forbedring og digitalisering – forslag til prosess

Saksnr. 2018/3305

Forslag til vedtak:

  • Styret vedtar å etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering i tråd med det fremlagte forslaget.
  • Organiseringen av programmet og de underliggende prosjektene skal sikre nært samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
  • Styret vil bli orientert om fremdrift, gevinstplaner og uttak av gevinster i prosjektene.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 6 Direktør (SKO 1111 forskningssjef) ved UiO: Energi

Saken er unntatt offentlighet etter offl.§ 25

Saksnr. 2018/2989


V-SAK 7 Tilsetting av direktør på UiO: Livsvitenskap

Saken er unntatt offentlighet etter offl.§ 25

Saksnr. 2015/11619


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Saksnr. 2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Styret ber instituttet og fakultetet følge opp klinikkdriften ved Psykologisk institutt og rapportere jevnlig til universitetsledelsen.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 Høring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Saksnr. 2018/250

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Eventuelt

Publisert 6. mars 2018 13:37 - Sist endret 22. okt. 2018 09:45