Møte nr. 6/2017 i universitetsstyret

Seminar for styrets medlemmer 11. - 12. september 2018


Ordinært styremøte 12. september 2018


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

 


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2018

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Høring - forslag fra utvalg om endring i stillingsstrukturen for faglige stillinger ved universiteter og høyskoler

Saksnr. 2018/6449

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til det framlagte forslaget til høringssvar med de innspill som kommer i møtet.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Organisering av forskningsetisk arbeid ved UiO - forslag om å endre vitenskapsombudenes mandat

Saksnr. 2014/11710

Forslag til vedtak:

Mandat for vitenskapsombud endres i samsvar med forslag fra universitetsledelsen og med de føringer som fremgår ovenfor.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 5 Mulig salg av datterselskap i UniRand AS

Saksnr. 2008/5147-3

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 23.


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 6 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner følgende studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 1.7.2018 – 30.6.2019:

  • Helge Leander B. Jensen
  • Sahana Sriskandarajah

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Ekstern evaluering av internrevisjonen

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Årsrapport for LMU studieåret 2017/2018

Saksnr. 2018/7258

Saksdokumenter


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter


O-SAK 4 Årshjul for styresaker

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 5 Eventuelt


 

Publisert 31. aug. 2018 14:32 - Sist endret 21. sep. 2018 09:24