Protokoll fra møte nr. 6/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: Professorboligen, Karl Johansgate 47,
tirsdag 10. september  kl. 10.00-17.00 og onsdag 11. september kl. 09.00-13.00

 

Seminar for styrets medlemmer og dekaner 10. september


Ordinært styremøte 11. september

Møtet ble satt 11. september kl. 09.00 og hevet kl.12.30

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Kristian Bjørkdahl, Marianne Midthus Østby, Runa kristine Fiske, Erlend Ditlsfsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og  Anne-Marie Engel

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Kristel Skorge, Irene Sandlie, Berit Kolberg Rossiné, John Skogen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, V-sak 2, D-sak 1, 2, 3, 4, V-sak 3, O-sak 1, 2, 3 og 4. D-sak 4 ble gjort om til V-sak 4.


Saker til behandling i lukket møte (seminardel)

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2019

Saksdokumenter:

Protokollen var godkjent på sirkulasjon.


Diskusjonssaker


D-SAK 1 «Et inkluderende innovasjonsløft – sosial innovasjon ved Universitetet i Oslo». Rapport fra arbeidsgruppe

Saksnr. 2015/15279

Rektor Svein Stølen la frem saken.

Rapporten fra arbeidsgruppen ble diskutert, og styret kom med innspill til oppfølging.

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Kunnskap i bruk: Status innovasjonsarbeidet ved UiO

Saknr. 2015/15279

Rektor Svein Stølen la frem saken.

Universitetsdirektøren kommer tilbake med status på enkeltsaker innenfor innovasjonsområdet. Dessuten legges det frem en sak som setter innovasjonsarbeidet i et helhetlig perspektiv og klargjør roller og ansvar.

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Innspill til stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Saknr. 2019/4852

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Saken ble diskutert og styret ga innspill. Svaret bør reflektere verdien av grunnleggende akademiske ferdigheter og kompetanser.

Universitetets rolle innen etter- og videreutdanning ble poengtert i diskusjonen, herunder spørsmål om finansiering.

Forskjellene mellom profesjonrettede og øvrige fagområder må betones.

Bruk av "læringsutbyttebeskrivelse" som verktøy i forbindelse med arbeidsrelevans ble nevnt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 4 Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger

D-sak 4 ble omgjort til V-sak 4:
V-SAK 4 Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger

Saksnr. 2019/10265

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ber universitetsdirektøren legge frem en policy og felles vurderingskriterier for behandling av forlengelser i forbindelse med uttak av foreldrepermisjoner for midlertidig ansatte forskere.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 3 Vedtektsendringer for Frischsenteret

Saksnr. 2019/8092-3

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av vedtektene for Frischsenteret, som vedtatt i Frischsenterets råd den 20.6.2019.

Saksdokumenter:

Forslaget ble enstemmig vedtatt


Orienteringssaker


O-SAK 1 UiOs klimaregnskap 2018

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2017/8559

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Rektor Svein Stølen, universitetsdirektør Arne Benjaminsen og avdelingsdirektør Irene Sandlie orienterte om resultatene fra kartlegging av mobbing og trakassering i akademia.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Årshjul for styresaker høsten 2019

Saksnr. 2014/2322

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4 Eventuelt

Rektor Svein Stølen orienterte om fellesløftet og informerte om nytt vitenskapsombud ved UiO.


 

Publisert 11. sep. 2019 14:30 - Sist endret 15. okt. 2019 12:13