Møte nr. 6/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: Professorboligen, Karl Johansgate 47,
tirsdag 10. september  kl. 10.00-17.00 og onsdag 11. september kl. 09.00-13.00

 

Seminar for styrets medlemmer og dekaner 10. september


Ordinært styremøte 11. september


Saker til behandling i lukket møte (Seminardel)

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 5/2019

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 «Et inkluderende innovasjonsløft – sosial innovasjon ved Universitetet i Oslo». Rapport fra arbeidsgruppe

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Kunnskap i bruk: Status innovasjonsarbeidet ved UiO

Saknr. 2015/15279

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Innspill til stortingsmeldingen om arbeidsrelevans i høyere utdanning

Saknr. 2019/4852

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte

Diskusjonssaker


D-SAK 4 Praksis rundt foreldrepermisjon for ansatte i forskerstillinger

Saksnr. 2019/10265

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 3 Vedtektsendringer for Frischsenteret

Saksnr. 2019/8092-3

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar endring av vedtektene for Frischsenteret, som vedtatt i Frischsenterets råd den 20.6.2019.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 UiOs klimaregnskap 2018

Saksnr. 2017/8559

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Årshjul for styresaker høsten 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 4 Eventuelt


 

Publisert 3. sep. 2019 15:38 - Sist endret 16. sep. 2019 09:52