Møte nr. 7/2019 i universitetsstyret

 

Seminar for styrets medlemmer

 

  • Program:
    • Søknad om å bli et "European University"
    • D-sak 1 Status - Områdegjennomgangen av bygge- og eiendomspolitikken i statlig sivil sektor.
      Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 5, første ledd.

Ordinært styremøte


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 6/2019

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpen møte

Orienteringssaker


Presentasjon av Det juridiske fakultets virksomhet

Ved dekan Dag Michalsen


Ordinære saker


V-SAK 3 Virksomhetsrapport per 2. tertial 2019

Saksnr. 2019/9522

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 2. tertial 2019 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Budsjettinnspill 2021

Saksnr. 2019/1115

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte prioriteringer til satsningsforslag utenfor rammen for 2021.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Organisering av arkivfunksjonen - anbefaling

Saksnr. 2019/3608

Forslag til vedtak:

Arkivtjenesten ved UiO organiseres og samlokaliseres under felles ledelse i Seksjon for forvaltning av elektronisk saksbehandling og dokumentasjon i Avdeling for administrativ støtte.  

KHM sitt behov for arkivtjenester i forbindelse med utøvelse av museets rolle i kulturminneforvaltningen ivaretas av en lokal tilstedeværelse av arkivkompetanse. Deretter skal det tas stilling til videreføring eller om KHM sin arkivfunksjon skal inngå i den sentrale arkivtjenesten. 

Styret overlater til universitetsdirektøren å realisere vedtaket.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Forslag til vedtaksendringer for styret til Uniforum og Apollon

Saksnr. 2012/2811

Vedtaksforslag:

1. Uniforum og Apollons styremedlemmer reduseres fra sju til fem personer:

- En vitenskapelig ansatt.

- En teknisk-/administrativ ansatt.

- En representant for de ansatte i Uniforum/Apollon.

- En studentrepresentant.

- En ekstern representant.

I tillegg kommer styreleder.

2. Oppnevningsordning:

- Styreleder, representanten for de vitenskapelig ansatte med vararepresentant og ekstern styrerepresentant med vararepresentant oppnevnes av Universitetsstyret.

-Studentrepresentanten med vararepresentant oppnevnes av Studentparlamentet.

- Representanten for de teknisk-/ administrative ansatte med vararepresentant blir oppnevnt av organisasjonene.

- Representanten for de ansatte i Uniforum/Apollon velges av de ansatte i redaksjonen, unntatt redaktørene. Vararepresentanten skal være fra den redaksjonen som den faste representanten ikke tilhører.

3. Universitetsdirektørens arbeidsgiveransvar for redaktørene vedtektsfestes.

4. Universitsstyret er ansettelsesmyndigheten for redaktørene.

5. Det vedtektsfestes at oppnevningsperioden for styremedlemmene er to år.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1: Orientering: Høring av UiOs strategi 2030

Saksnr. 2018/14146

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Halvårsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Presentasjon av Evalueringsrapport om LINK

Saksnr. 2019/7378

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Status bygg- og eiendomssaker

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker høsten 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


 

Publisert 15. okt. 2019 12:16 - Sist endret 11. nov. 2019 14:56