Møte nr. 2/2019 i universitetsstyret

Opptak av lyd og presentasjoner:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 8/2018 og 1/2019

Saksdokumenter:

  • Protokoll fra møte 8/2018
  • Protokoll fra møte 1/2019 er unntatt offentlighet etter offl.§ 23

Saker til behandling åpent møte

Orienteringssaker


O-SAK 1 Orientering om arbeidet med UH-loven

Ved Helga Aune, utvalgsleder

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Presentasjon av Det samfunnsvitenskapelige fakultets arbeid med utdanning

Ved dekan Nils-Henrik von der Fehr


O-SAK 10 Orientering om status for Strategi 2030


Seminar for styrets medlemmer (lukket)

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Årsrapport 2018 - Styrets beretning

Saksnr. 2019/1191

Saksdokumenter:


D-SAK 2 Masterplan IT

Saksnr.

Saksdokumenter:


D-SAK 3 Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO

Saksnr.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i åpent møte (fra ca klokken 13.30)

Ordinære saker


V-SAK 3 Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - endring sammensetning priskomité og innføring av ny pris for yngre forskere

Saksnr. 2014/9174

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag om endring i sammensetning av priskomiteen.
  2. Universitetsstyret slutter seg til innføring av en ny pris for yngre forskere.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 UiO:Livsvitenskap - endring i organisering og styresammensetning

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette et internasjonalt "scientific advisory board" (SAB) som et rådgivende organ, i samarbeid med rektoratet.
  • Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved UiO:Livsvitenskap endres i tråd med styrets prinsipale forslag med en ekstern styreleder.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret oppnevner professor Kjetil Retterstøl som medlem av Skikkethetsnemda, herunder representant for faglærerne, for perioden 6. februar til 30. juni 2019.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Tildelingsbrev 2019 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2018/593

Forslag til vedtak:

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Ressursituasjonen for Examen philosophicum (exphil)

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orientering om status i program for administrativ forbedring og digitalisering

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 6 UiOs bidrag til Oslos rolle som europeisk miljøhovedstad 2019

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 8 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt


 

Publisert 29. jan. 2019 13:37 - Sist endret 18. feb. 2019 16:01