Protokoll fra møte nr. 5/2019 i universitetsstyret

Tid og sted: Lysebu, Lysebuveien 12, tirsdag 18. juni kl.10.00 -18.15 og onsdag 19. juni kl. 08.30 -16.30

Seminar for styrets medlemmer og dekaner


Ordinært styremøte

Møtet ble satt 19. juni kl. 12.30 og hevet kl.15.30

Fra styret: Svein Stølen, Anne Birgitte Rønning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus Østby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og  Anne-Marie Engel

Fra rektoratet: Gro Bjørnerud Mo og Åse Gornitzka 

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, Lars Oftedal, Maren Maguns Voll og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: V-sak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 og 12, O-sak 1, 2, 3, 4 og 5.


Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 4/2019

Saksdokumenter:

Protokollen ble godkjent etter endring i ordlyden på V-SAK 6 Resurssituasjonen for Examen Philosophicum (exphil)

Protokoll fra møte 4/2019


V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Saksnr. 2019/3339

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ansetter Jo Døhl i stilling som fakultetsdirektør ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.


V-SAK 4 Direktør ved UiO:Norden

Saknr. 2019/1622

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret ansetter Tore Rem i stilling som direktør ved UiO:Norden.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.


V-SAK 5 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2019

Saksnr. 2019/3483

Rektor Svein Stølen la frem saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til priskomiteens innstilling og tildeler

 • Forskningsprisen til professor Sigrid Blömeke, senterleder ved Centre for Educational Measurement (CEMO), Det utdanningsvitenskapelige fakultet
 • Pris for yngre forskere til professor Karin Kukkonen, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Det humanistiske fakultet
 • Utdanningsprisen til professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett, Det juridiske fakultet
 • Formidlingsprisen til professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
 • Innovasjonsprisen til professor Ørjan Grøttem Martinsen, Fysisk institutt, Det matematisk-vitenskapelige fakultet

Forslaget ble enstemmig vedtatt.


V-SAK 6 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2019

Saksnr. 2019/573

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foreslår at H.M. Kongens gullmedalje for 2019 tildeles følgende kandidater:

1. Ph.d. Wally V. Cirafesi (TF)

2. Ph.d. Anniken Sørli  (JUS)

3. Ph.d. Olav Kristianslund  (MED)

4. Ph.d. Feroz  Mehmood Shah (HF)

5. Ph.d. Audun Skaugen (MN)

6. Ph.d. Christina Louise Hvaring (OD)

7. Ph.d. Maren Toft (SV)

8. Ph.d. Hanne Næss Hjetland (UV)

Forslaget ble enstemmig vedtatt.


V-SAK 7 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2019

Saksnr. 2010/4909

Rektor Svein Stølen la frem saken.

Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd


Saker til behandling i åpent møte

Ordinære saker


V-SAK 8 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019

Saksnr. 2019/4279

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.

2. Det må iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.

Vedtak:

1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.

2. Det må iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen går i balanse, både akkumulert og isolert, senest i løpet av 2023.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 9 Årsplan 2020-2021 og fordeling 2020

Saknr. 2018/13073

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for økonomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2020-2021 med de merknader som fremkom i møtet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2020 i tråd med saksfremlegg med følgende presiseringer:

a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2020 som følge av tidligere vedtak på 261,5 mill. kroner.

b. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2020 på til sammen 120 mill. kroner

c. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige øremerkinger kan ikke omdisponeres til andre formål.

d. Vedtatte forpliktelser og nye prioriteringer forutsetter

i. 30 mill. kroner av den årlige avsetningen på ca. 202 mill. kroner til større vedlikehold/investeringer (SVI) øremerkes gjennomføring av masterplan for bygg i tråd med føringene i saksfremlegget.

ii. Det gjennomføres et rammekutt på 70 mill. kroner ved enhetene

iii.Det tilbakeføres 40 mill. kroner av ubrukte midler på avsluttede byggeprosjekter.

e. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomført som rammekutt ved enhetene

3. Rektor gis fullmakt til å

a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.

b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.

Punkt 1 ble justert:

1. Universitetsstyret vedtar UiOs årsplan for 2020-2021. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til å følge opp prioriteringene på alle nivå i organisasjonen.

Forlaget ble enstemmig vedtatt med justering av punkt 1.

Sakdokumenter:


V-SAK 10 Universitetet i Oslos studietilbud for studieåret 2020/2021

Saksnr. 2019/1527

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen og direktør for Avdeling for studieadministrasjon, Hanna Ekeli la frem saken.

Forslag til vedtak:

a) Følgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:

 • Bachelorprogram i filosofi, politikk og økonomi ved HF
 • Årsenhet kriminologi ved JUS
 • Masterprogram i informatikk: digital økonomi og ledelse ved MN
 • Masterprogram i informasjonssikkerhet ved MN
 • Erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid ved MED

b) Følgende studietilbud nedlegges:

 • Masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society ved HF
 • Masterprogrammet Kristendomsstudier ved TF
 • Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie ved MED

c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2019 og statsbudsjettet 2020, samt å fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videreføres.

d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å fastsette konkrete opptaksrammer for studieåret 2020/2021.

e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å godkjenne søknader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til å vedta etablering av slike studieprogram.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 11 Oppfølging av masterplan for universitetets IT

Saknr. 2018/3713

Universitetsdirktør Arne Benjaminsen og IT-direktør Lars Oftedal la frem saken.

Forslag til vedtak:

Styret ber universitetsdirektøren koordinere arbeidet med oppfølging av Masterplan for univer­sitetets IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter:

1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og porteføljestyring av universitetets IT-virksomhet, bestående av:

 • Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)
 • Strategiske koordineringsgrupper for:
  • IT i forskning
  • IT i utdanning
  • Administrativ IT

De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksis­terende mandater for gruppene, men mandatene må gjennomgås og besluttes på nytt, gitt forslaget som nå fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandat­ene må beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike områdene, samt ansvar for forvaltning og fordeling av porteføljemidler innenfor sine områder. Alle koordiner­ings­gruppene skal være rådgivende for universitetsledelsen.

2. Det opprettes et organisasjons­utviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt på behovene innen forskning og utdanning, inngår. I prosjektet vil fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i forhold til målsettingene i masterplanen. Prosjektet vil også vurdere behov for kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.

3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverk­settes med virkning fra budsjettåret 2021.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 12 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemda

Saknr. 2008/14503

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen la frem saken.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar at følgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda:

Faglig leder

 • Jon Magne Vestøl, professor og prodekan for studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Faglig studieleder

 • Ole Andre Solbakken, professor ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Representanter for praksisfeltet

 • Henrik Schultz, instituttleder ved Farmasøytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
 • Sivert Angel, førsteamanuensis ved Det teologiske fakultet

Representanter for faglærerne

 • Kjetil Retterstøl, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet
 • Anne Rønneberg, avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet

Studentrepresentanter

 • Anne Runa Kathrine Risa Bakke (studerer farmasi)
 • Barzan Naif Karim (studerer statsvitenskap)

Ekstern representant

 • Advokat Christian F. Galtung, Kluge Advokatfirma AS

Medlemmene av Skikkethetnemnda oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2022. Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2020.

Det ble gjort en tilføyelse til vedtaket:

Rektor gis fullmakt til å foreta endringer i sammensetningen, slik at kjønnsbalansen ivaretas.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling åpent møte

Orinenteringssaker


O-SAK 1 Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - Protokoll

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2010/5768

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Personvernombudets årsrapport for høsten 2018 og våren 2019

Saksnr. 2019/3889

Personvernombud Maren Magnus Voll orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Årshjul for styresaker høsten 2019

Universitetsdirektør Arne Benjaminsen orienterte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 5 Eventuelt

Rektor Svein Stølen informerte fra etatsstyringsmøtet med KD 17. juni 2019


 

Publisert 27. juni 2019 09:19 - Sist endret 26. juli 2019 09:47