Møte nr. 3/2019 i universitetsstyret

Opptak av lyd og presentasjoner:

Saker til behandling i lukket møte

Ordinære saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra møte nr. 2/2019

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Fakultetsdirektør ved Det teologiske fakultet

Saken er unntatt offentlighet etter offl §25


D-SAK 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Informatikk - digitalisering, maskinlæring, kunstig intelligens, IT sikkerhet

Ved dekan Morten Dæhlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen

Ved Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen


Saker til behandling åpent møte

Orienteringssaker


 


O-SAK 2 Orientering om status for Strategi 2030

Saksnr. 2018/5245

Saksdokumenter:


Ordinære saker


V-SAK 4 Mulig salg av datterselskap NKVTS i UniRand AS

Saksnr. 2008/5147-13

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til forslag om salg av aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) til NORCE AS. Salgsprisen skal tilsvare aksjekapitalen i selskapet.

Universitetsstyret gir rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til å sluttføre de nødvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapet NKVTS AS.

Saksdokumenter:


V-SAK 5 Årsrapport 2018 inkl. avlagt årsregnskap 2018

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

1. UiOs årsrapport for 2018, inkl. årsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under møtet.

2. Universitetsdirektøren gis fullmakt til å ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:


V-SAK 6 Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2018/12076

Forslag til vedtak:

Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2018 til etterretning.

Saksdokumenter:


V-SAK 7 Finansiering av rehabilitering av tak og fasader på Historisk museum (HM)

Saksnr. 2018/13073

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret merker seg at saken på grunn av helt spesielle omstendigheter fremmes i forkant av den ordinære budsjettbehandlingen.

Styret vedtar at inntil 150 mill. kroner avsettes innenfor rammen for fordeling i 2020 til å utbedre kritiske og alvorlige skader på Historisk museum. Merkostnader som inntreffer i 2019 forutsettes forskuttert av Eiendomsavdelingen.

Saksdokumenter:


V-SAK 8 Poltikk for eksternfinansierte sentre

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar forslaget til «Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO».

Saksdokumenter:


V-SAK 9 UiOs arbeid med forebygging og håndtering av seksuell trakassering

Saksnr. 

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar retningslinjene «Sammen mot trakassering».

Saksdokumenter:


V-SAK 10 Premisser for videre arbeid med midlertidighet ved UiO

Saksnr.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til mål og premisser beskrevet i vedlagte notat, samt de foreslåtte tiltakene.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities

Saksnr. 

Saksdokumenter:


O-SAK 4 UiOs deltakelse i European University-initiativet

Saksnr.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirektøren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Årshjul for styresaker våren 2019

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket møte

Orienteringssaker


O-SAK 7 Eventuelt


 

Publisert 5. mars 2019 13:53 - Sist endret 27. jan. 2020 09:07