Stipendiat Liv-Elisif Kalland, Kjemisk institutt

Kandidat til universitetsstyret i gruppen midlertidigt vitenskapelig ansatte.

Liv-Elisif Kalland

Forslagsstillere

  • Stipendiat Gro Live Fagereng, Institutt for biovitenskap
  • Stipendiat Andreas Løken, Kjemisk institutt

Valgplattform

Jeg har i nå i et år vært representant for midlertidige vitenskapelig ansatte (mva) ved UiO, og stiller nå til gjenvalg. Gruppen jeg representerer utgjør størsteparten av de vitenskapelige ansatte ved UiO og utgjør en stor og viktig del av forskningen og undervisningen på universitetet. Blir jeg gjenvalgt ønsker jeg å bruke mine tidligere erfaringer som representant i Universitetstyret for å løfte våre utfordringer, kjempe for tiltak som kan gi forbedringer og være en klar stemme i universitetstyret.

Det siste året har jeg som representant universitetstyret høstet mange erfaringer som jeg vil ta med meg. Jeg hadde også i styreåret 11/12, fast plass i Forskningskomiteen og vært styremedlem i UiODoc i to år. I tillegg har jeg jobbet i prosjektgruppen ”Kvalitet i ph.d.-utdanningen”, som ble nedsatt som følge av satsningen på dette området sentralt. Arbeidet med ph.d.-utdanningen. i lys av rapporten og høringsnotater, vil oppta styret det neste året og jeg håper på å få bidra til kontinuitet i dette arbeidet fra inneværende styreår, til neste. Jeg tar gjerne imot både innspill og tilbakemeldinger fra dere, på møter med UiOdoc eller på mail.

I fjorårets valgplattform pekte jeg på tre utfordringer som er aktuelle for stipendiater ved UiO akkurat nå, og som jeg vil fortsette prioritere:

1. Kvalitet i phd-utdanningen og utvidet tilbud til midlertidig vitenskapelig ansatte

Som en del av Strategi 2020 er ph.d.-utdanningen en av de prioriterte områdene i 2012. Jeg vil jobbe hardt for at styret tar innholdet i rapporten fra prosjektgruppen ”Kvalitet i ph.d.-utdanningen” på alvor og at tiltak igangsettes nå. De viktigste temaene er blant annet mulighet og tilrettelegging for å tilegne seg generiske ferdigheter som støtter opp under forskningsarbeidet og gjør kandidatene mer attraktive i karriereveier innenfor og utenfor akademia. Videre behøves økt karriereveiledning, kursing av veiledere, og velkomstrutiner for nytilsatte som synliggjøring krav og rettigheter og gir dem informasjon om UiO. Alle disse elementene er også relevante for de i postdoc-stillinger og andre midlertidig tilsatte.

2. Midlertidighet og tilsettingsprosesser

Den største ulempen ved arbeidssituasjonen for hoveddelen av midlertidige ansatte ved UiO, er i dag uforutsigbarheten i karriereveien videre. Karriereveiledning og forutsigbarhet ved videre ansettelse er elementer som må til for at stipendiater selv kan jobbe målrettet i en besvisst karrierevei. Diskusjonen om innstegstillinger er viktig, ikke fordi jeg tror en navne endringr vil løse problemer, men fordi at innholdet man paker på er det UiO bør sette deg som mål; klare rammer og krav som må oppnås i tillegg til oversikt over fremtigie mulige stillinger. Dette kan være med på å skape forutsigbarhet. Videre må UiO påse at utlysninger og krav er godt kjente, og regler følges ved ansettelse. Det er viktig at regelverket ved ansettelse ikke skal stå i veien for forlengelse av og nye ansettelser, og at tilsettingsprosessene blir raskere.

3. Nettverk, forum og demokratisk deltakelse

Det er to ting som jeg anser som viktige for å kunne styrke det kontinuerlige arbeidet for å gi midlertidige en god kvalifisering og arbeidshverdag. For det første må fast representasjon av de mva i alle relevante styrer og utvalg sikres. For det andre må tiltak for å styrke samarbeidet mellom tillitsvalgte og andre representanter ved alle fakulteter og institutter støttes. Dette gjelder både lokale initiativer og fora, og sentrale fora, som UiODoc, som jeg mener er et viktig samlende forum for å skape nettverk for erfaringsutveksling mellom de som leder fora og tillitsvalgte i styrer og utvalg. Det er viktig at alle kan benytte og ta lærdom av de gode initiativene, enten de kommer fra ledelser eller mva. Etter et års arbeid med dette har UiODoc i første omgang fått en fast grunnbevilgning og det jobbes med en samarbeidskontrakt med UiO.

Publisert 30. apr. 2013 14:33 - Sist endret 11. mars 2021 09:01